Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Ewidencja Ludności i USC » Wydanie dowodu osobistego


Wydanie dowodu osobistego

Stanowisko/Referat załatwiający sprawę:
Stanowisko pracy do spraw USC i dowodów osobistych

Podstawa prawna:
- ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974 r. - tekst jednolity Dz. U. Nr 87, poz. 960 z 2001 r., Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postepowania w sprawach wydawania dowodów osobistych i ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182 z 2000 r., Nr 56, poz. 500 z 2003 r.)
- ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z 2000 r. z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110 z 2000 r.)

Opłaty:
- bez opłat

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstapiły w związek małżeński,
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
4. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby,
5. Dwa aktualne zdjęcia o wym.3,5 x 4,5 cm (przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy pół profil z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
a) osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,
b) dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
c) dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
6. Stary dowód osobisty do wglądu (w przypadku wymiany).
Osoba niepełnoletnia składa wniosek w obecności rodzica lub opiekuna prawnego

Miejsce złożenia dokumentów:
- wniosek składa się w organie gminy miejsca stałego zameldowania - Urząd Gminy w Ujeździe Plac Kościuszki 6 pok. nr 9, tel. (044) 719-23-61
- wniosek można składać również za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe,
- osoby nie posiadajace żadnego zameldowania lub tylko zameldowane na pobyt czasowy, mogą ubiegać się o dowód osobisty w organie gminy miejsca przebywania, który odsyła dokumenty do ostatniego miejsca jego pobytu stałego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Oczekiwanie na odbiór dowodu trwa około 1 miesiąca, ponieważ dane personalne wnioskodawcy przekazywane są drogą teletransmisji do centralnego punktu wytwarzania tych dokumentów i stamtąd gotowy dokument przekazywany jest ponownie do Urzędu Gminy w celu przekazania wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy:
W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie składa się do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy.

Inne informacje, uwagi: 

Formularz wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe Plac Kościuszki 6 (pok. nr 9) lub poniżej.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 1 marzec 2013
Informacja opublikowana przez:
  Mariusz Kotkowski dnia 30 listopad 2006 godz. 11:49
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Damian Andryszek dnia 27 październik 2015 godz. 12:49
Liczba odsłon:
  7828 od 30 listopad 2006 godz. 11:49  (średnio 2.87 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl