Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer: Znak sprawy: RIR.042.3.3.2018


 

Ujazd, dnia: 18.02.2019 r.

 

 

Znak sprawy: RIR.042.3.3.2018                                                                                                                                          

                                                         

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Zatrudnienie animatora/animatorów w celu przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Nasze przygody z małą kroplą wody” – program z zakresu edukacji ekologicznej realizowanym w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyli:

 

CZĘŚĆ 1

EKSPERYMENTY Sp. z o.o.
 Żelaźnia 20

09 – 304 Lubowidz

 

za cenę: 2 950,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę na poszczególną część

w ramach kryterium oceny ofert: cena.

 

CZĘŚĆ 2 ,CZĘŚĆ 3, CZĘŚĆ 4

„ŚWIAT PRZYGÓD” GRZEGORZ BORYCA

ul. Poziomkowa 16/ lok.2

91 – 496 Łódź

 

Część 2 – za cenę: 690,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Część 3 – za cenę: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Część 4 – za cenę: 3 900,00 (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę na poszczególne części

w ramach kryterium oceny ofert: cena.

 

 Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

 

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

CZĘŚĆ

CENA OFERTY

1.

EKSPERYMENTY Sp. z o.o.

Żelaźnia 20

09 – 304 Lubowidz

 

CZĘŚĆ 1 – Przeprowadzenie warsztatów pn: „Wodne eksperymenty”

2 950,00 zł

 

 

2.

Inter_Edu Dawid Kubacki

ul. Sędzickiego 1/15

84 – 100 Puck

CZĘŚĆ 1 – Przeprowadzenie warsztatów pn: „Wodne eksperymenty”

5 844,40 zł

 

 

CZĘŚĆ 2 – Przeprowadzenie warsztatów pn: „Ochrona wody, eksperymenty o wodzie”

4 344,00 zł

 

 

CZĘŚĆ 3 – Przeprowadzenie warsztatów plenerowych

4 144,40 zł

 

 

CZĘŚĆ 4 – Przeprowadzenie warsztatów plenerowych

22 184,00 zł

 

3.

 

„ŚWIAT PRZYGÓD”

GRZEGORZ BORYCA

ul. Poziomkowa 16/ lok.2

91 – 496 Łódź

CZĘŚĆ 2 – Przeprowadzenie warsztatów pn: „Ochrona wody, eksperymenty o wodzie”

690,00 zł

 

 

CZĘŚĆ 3 – Przeprowadzenie warsztatów plenerowych

1 500,00 zł

 

 

CZĘŚĆ 4 – Przeprowadzenie warsztatów plenerowych

3 900,00 zł

 

 

 

 

 

 

 Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Małgorzata Kubica
Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 2019 godz. 15:35
Liczba odsłon:
  100 od 18 2019 godz. 15:35  (średnio 2.02 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl