Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla osób niesłyszących
0
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Numer: RIR.042.3.3.2018.MD RIR.042.3.3.2018.MD RIR.042.3.3.2018.MD RIR.042.3.3.2018. MD


Znak sprawy: RIR.042.3.3.2018.MD                                                                  

 

                                                                                                                  Ujazd, dnia 08.02.2019 r.             

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 

I Zamawiający :

Zamawiającym jest :

Gmina Ujazd

                                   Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

Tel.  044 719 21 23, fax: 044 719 21 29

adres internetowy: www.ujazd.bip.cc   

adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl

 

II Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego

o wartości szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 tyś euro, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Ujazd. 

III Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest jako:

Zatrudnienie animatora/animatorów w celu przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Nasze przygody z małą kroplą wody – program z zakresu edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

IV Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie zajęć dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów, Osiedle Niewiadów 27, 97 – 225 Ujazd.

 

 

 

Zakres usługi został podzielony na części :

Część 1. Przeprowadzenie warsztatów naukowych pn. „Wodne eksperymenty” :

- zajęcia dla 7 grup dzieci w wieku od 3 do 6 lat – dla każdej grupy oddzielnie - (około 160 dzieci łącznie), w siedzibie placówki,

- termin realizacji zajęć - marzec 2019 r. – w terminie ustalonym z Zamawiającym

Warsztaty mają być poświecone tematyce wody oraz poznanie jej właściwości. Podczas zajęć dzieci mają mieć możliwość przeprowadzenia eksperymentów.

 

Część 2. Przeprowadzenie warsztatów pn. „Ochrona wody, eksperymenty o wodzie”:

- zajęcia dla 4 grup przedszkolnych – (dzieci 3 i 4 letnich) - dla każdej oddzielnie – (około 100 dzieci  łącznie), w siedzibie placówki,

- termin realizacji zajęć – marzec 2019 r. – w terminie ustalonym z Zamawiającym

 

Część 3. Przeprowadzenie warsztatów plenerowych:

- zajęcia dla grupy przedszkolnej 5/6 – latki oraz przedstawicieli klasy 1 szkoły podstawowej – (około 60 dzieci łącznie – 2 grupy),

– termin realizacji zajęć – kwiecień / maj 2019 r. – w terminie ustalonym z Zamawiającym

Zajęcia terenowe mają być przeprowadzone nad pobliskim stawem i rzeką Piasecznicą.

 

Część 4. Przeprowadzenie warsztatów plenerowych:

- warsztaty dla około 300 osób,

- termin realizacji: czerwiec 2019 r.w terminie ustalonym z Zamawiającym

 Ekologiczny piknik rodzinny. Poprowadzenie imprezy plenerowej  na podsumowanie projektu skierowanej do dzieci i rodziców. Program ma obejmować przeprowadzenie pokazów, doświadczeń z wodą na terenie placówki, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej 

 

CPV 80100000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego

 

V Informacja o ofertach częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części, na kilka części lub na jedną część zamówienia.

VI  Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie : listem, faksem nr 44 719 21 29

wew.47, e-mailem inwestycje@ujazd.com.pl  - skan oryginału dokumentu) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2019 r.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

VII  Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna zawierać:

  1. formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna zawierać oznaczenie: oferta na Zatrudnienie animatora/animatorów w celu przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Nasze przygody z małą kroplą wody – program z zakresu edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

VIII  Kryterium oceny ofert

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny 100% . Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za poszczególną część.

IX Opis sposobu obliczenia ceny oferty

W kryterium cena Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej
w formularzu oferty według  poniższego wzoru:

                                             cena najniższa

liczba punktów oferty badanej   =  -------------------------------     x  100 pkt

                                                                      cena badana

 

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Istotne postanowienia umowne

Istotne postanowienia umowne zawarte zostały w załączniku nr 2 – wzór umowy.

 

 

XI Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  1. Anna Żak – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów , tel. 44 719 – 23 – 84
  2. Magdalena Duzik – Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i funduszu sołeckiego,

tel. 44 719-21-29 wew. 48

  1. Paweł Lasota – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, tel. 44 719-21-29 wew. 29

 

Wykaz załączników do zaproszenia :

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wzór

Załącznik nr 2 - Wzór umowy


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Załącznik Nr 1 - wzór oferty
Dodany: 08.02.2019 godz. 15:33
 
załącznik nr 2 - wzór umowy
Dodany: 08.02.2019 godz. 15:33
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 8 2019 godz. 15:33
Liczba odsłon:
  195 od 8 2019 godz. 15:33  (średnio 3.71 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl