Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Numer: RIR.271.1.20.2018/39


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Pismo: RIR.271.1.20.2018/39                                                       Ujazd dnia: 2018-12-28

 

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu

w celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia,

Część I - Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, której przedmiotem jest Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu”.

Część II - Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla przedsięwzięcia
pn. „Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzeni Akademii Sportu.”

z powodu: cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

Część I - Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, której przedmiotem jest Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu”.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 8 451 004,75 złotych (brutto).

Cena oferty z najniższą ceną wynosi: 18 646 800,00 zł (brutto). Mając na uwadze powyższe konieczne było podjęcie decyzji o zwiększeniu kwoty na w/w część zamówienia.

Art. 86 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi 8 451 004,75 złotych (brutto) i taką kwotę Zamawiający ma zagwarantowaną w budżecie. Kwota, którą Zamawiający podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert jest jedynie jego deklaracją na temat środków finansowych, jakie w danym momencie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W gestii Zamawiającego jest prawo do skorzystania z uprawnienia do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, czy też będzie poszukiwał środków na sfinansowanie tego zamówienia.

Zamawiający podjął jednak decyzję, że nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.

W związku z powyższym postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część II - Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla przedsięwzięcia
pn. „Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzeni Akademii Sportu.”

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 699 999,15 złotych (brutto).

Cena oferty z najniższą ceną wynosi: 699 999,15 zł (brutto). Mając na uwadze powyższe konieczne było podjęcie decyzji o zwiększeniu kwoty na w/w część zamówienia.

Art. 86 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi 699 999,15 złotych (brutto) i taką kwotę Zamawiający ma zagwarantowaną w budżecie. Kwota, którą Zamawiający podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert jest jedynie jego deklaracją na temat środków finansowych, jakie w danym momencie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W gestii Zamawiającego jest prawo do skorzystania z uprawnienia do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, czy też będzie poszukiwała środków na sfinansowanie tego zamówienia

Zamawiający podjął jednak decyzję, że nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.

W związku z powyższym postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Zamawiający:

 

 

__________________________

 

 Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Małgorzata Kubica dnia 28 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 28 2018 godz. 22:00
Liczba odsłon:
  282 od 28 2018 godz. 22:00  (średnio 2.89 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl