Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: `Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy`

Numer: RIR.271.1.19.2018/11


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.19.2018/11                                                                                             Ujazd dnia: 2018-12-05

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

EKOM Maciejczyk Spółka Jawna

ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny

na:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" za cenę 882 900.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, maksymalny czas reakcji na reklamacje, ilość zbiorek odpadów wielkogabarytowych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

maksymalny czas reakcji na reklamację

ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych

Razem

1

EKOM Maciejczyk Spółka Jawna

ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny

(1)

  60,00 pkt

(882 900,00zł)

  20,00 pkt

(do 12 godz.)

  20,00 pkt

(4)

  100,00 pkt

2

Eneris Surowce S. A.  Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Majowa 87/89

97-200 Tomaszów Maz.

(2)

  57,58 pkt

(919 999,00 zł)

20,00 pkt

(do 12 godz.)

  20,00 pkt

(4)

  97,58 pkt

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się
w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                           Zamawiający :

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 2018 godz. 14:19
Liczba odsłon:
  137 od 5 2018 godz. 14:19  (średnio 1.79 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl