Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych w ramach projektu Nasze rady na odpady  program z zakresu edukacji ekologicznej realizowanym w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer: RIR.042.2.2.2018


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax 0-44 719-21-29 w. 47

 

 

Znak sprawy: RIR.042.2.2.2018                                                                                                 Ujazd, dnia: 29.11.2018 r.

                                                         

                    

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych w ramach projektu „Nasze rady na odpady” – program z zakresu edukacji ekologicznej realizowanym w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyli:

 

CZĘŚĆ I  Zakup i  dostawa pomocy dydaktycznych - Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 5:

 

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego 2/16, 28- 300 Jędrzejów  

Zadanie 1 – za cenę brutto: 11 869,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

Zadanie 2 – za cenę brutto: 2 628,75 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych 75/100)

Zadanie 5 – za cenę brutto: 5 412,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dwanaście złotych 00/100)

 

CZĘŚĆ I  Zakup i  dostawa pomocy dydaktycznych -  Zadanie 3, Zadanie 4:

 

GRUPA INVEST Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99 a, 37 – 300 Leżajsk

Zadanie 3 – za cenę brutto: 1 446,50 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści sześć złotych 50/100)

Zadanie 4 – za cenę brutto: 841,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden złotych 50/100)

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę na każde zadanie w ramach kryterium oceny ofert: cena.

 

CZĘŚĆ II  Zakup i dostawa nagród w ramach konkursów

 

GRUPA INVEST Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99 a, 37 – 300 Leżajsk

za cenę brutto: 1 375,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena.

CZĘŚĆ III – Zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych

 

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego 2/16, 28- 300 Jędrzejów  

za cenę brutto: 1 156,20 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt sześć złotych 20/100)

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena.

 

 Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

 

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

Część

CENA OFERTY BRUTTO

 

1.

 

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

ul. Giedlarowa 99 a

37 – 300 Leżajsk

 

CZĘŚĆ I  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych:

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

 

 

12 809,50 zł

3 107,50 zł

1 446,50 zł

841,50 zł

5 879,50 zł

CZĘŚĆ II Zakup i dostawa

nagród w konkursach:

Zadanie 1

1 375,00 zł

CZĘŚĆ III Zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych

Zadanie 1

1 420,10 zł

 

2.

 

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX”

ul. Dmowskiego 2/16

28-300 Jędrzejów

 

 

CZĘŚĆ I  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych:

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

 

 

 

 

 

11 869,00 zł

2 628,75 zł

1 746,60 zł

984,00 zł

5 412,00 zł

 

 

 

CZĘŚĆ II Zakup i dostawa

nagród w konkursach:

Zadanie 1

1 699,38 zł

 

 

CZĘŚĆ III Zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych

Zadanie 1

 

1 156,20 zł

 Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Martyna Wojciechowska [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  dnia 29 2018 godz. 14:40
Liczba odsłon:
  148 od 29 2018 godz. 14:40  (średnio 2.03 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl