Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Zamówienie poniżej 30 000 euro: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych w ramach projektu Nasze rady na odpady  program za zakresu edukacji ekologicznej realizowanym w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer: RIR.042.2.2.2018.M.D


Znak sprawy: RIR.042.2.2.2018.M.D                                                            

                                                                                                                   Ujazd, dnia  14.11.2018 r.                              

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 

  1. Zamawiający :

Zamawiającym jest :

Gmina Ujazd

                                               Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

Tel.  044 719 21 23, fax: 044 719 21 29

adres internetowy: www.ujazd.bip.cc

adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 tyś euro, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Ujazd. 

III. Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest jako:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych w ramach projektu „Nasze rady na odpady – program za zakresu edukacji ekologicznej realizowanym w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia podzielony został na III Części :

Część I  ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa POMOCY DYDAKTYCZNYCH  - załącznik nr 1A do zaproszenia

Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa KSIĄŻEK, ULOTEK I FILMÓW EDUKACYJNYCH – załącznik nr 1B do zaproszenia

Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa KOSZÓW DO SEGREGACJI, POJEMNIKA NA BATERIE, ZGNIATAREK – załącznik nr 1C do zaproszenia

Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa KOMPOSTOWNIKA – załącznik nr 1D do zaproszenia

Zadanie nr 5 – Zakup i dostawa GIER DYDAKTYCZNYCH, UKŁADANEK, PUZZLI – załącznik nr 1E do zaproszenia

Część II  ZAKUP NAGRÓD W RAMACH KONKURSÓW

Zadanie nr 1 Zakup i dostawa NAGRÓD - załącznik nr 1F do zaproszenia

 

 

 

 

 

Część III  ZAKUP ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERNICZYCH , EKSPLOATACYJNYCH

Zadanie nr 1 Zakup i dostawa ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERNICZYCH , EKSPLOATACYJNYCH - załącznik nr 1G do zaproszenia

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 A – G  do niniejszego zaproszenia

Zamawiający informuje, że :

- Tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia lub w jakiejkolwiek innej części zaproszenia do składania ofert zostało wskazane pochodzenie (marka , znak towarowy, producent, dostawca ) pomocy dydaktycznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż produkt równ9oważny zagwarantuje  realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnia  uzyskanie parametrów technicznych co najmniej takich jak założone są w załączniku nr 1 A – G do niniejszego zapytania. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny był pod względem gabarytów , konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) charakterystyki materiałowej  (rodzaj i wielkość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania . Charakterystyka oferowanych pomocy dydaktycznych musi pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych. Pomoce dydaktyczne przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, t.j. 3 – 6 lat , zatem powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

Zamawiający wymaga , aby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia , które tego wymagają zaopatrzone były w instrukcję, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty w języku polskim.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do siedziby placówki oświatowej tj. Przedszkola Samorządowego w Ujeździe , ul. Kościelna 24, 97 -225 Ujazd.

Cały zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych, nagród oraz materiałów biurowych, papierniczych , eksploatacyjnych fabrycznie nowych i wolnych od wad.

CPV

 

39 16 20 00-5 Pomoce naukowe

37 52 41 00-8 Gry edukacyjne

37 52 42 00-9 Gry planszowe

39 16 21 00-6 Pomoce dydaktyczne

39 16 21 10-9 Sprzęt dydaktyczny

22 11 40 00-2 Słowniki, mapy, zeszyty naukowe i inne książki

30 12 51 10-5 Tonery do drukarek laserowych/faksów

30 19 00 00-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

 

Adres dostarczenia materiałów eksploatacyjnych :

Przedszkole Samorządowe w Ujeździe

ul. Kościelna 24

97-225 Ujazd

 

Termin wykonania zamówienia: do 3 tygodni od daty podpisania umowy

V. Informacja o ofertach częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części, kilka części zamówienia, lub na jedną część zamówienia. Jeżeli w danej części wydzielono zadania to powyższe zasady stosuje się również do zadań w tych częściach.

 

 

VI.  Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie : listem, faksem nr 44 719 21 29 wew. 47: , e-mailem inwestycje@ujazd.com.pl  - skan oryginału dokumentu) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2018 r. do godz. 10:00

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

VII.  Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna zawierać

  1. formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz wypełnione załączniki nr 1 A- G (załączniki dotyczące części /zadania składanej oferty).

Oferta powinna zawierać oznaczenie: oferta na Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych w ramach zadania „Nasze rady na odpady - program z zakresu edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.

 

VIII.  Kryterium oceny ofert

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny 100% . Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną na poszczególne zadanie.

 

IX.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Wykonawca podaje w ofercie  cenę ryczałtową za realizację całości lub części zadania przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia w tym dostawę.

Ponadto, w załączniku Nr 1A- 1G (w zależności od złożonej oferty) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca podaje ceny jednostkowe oraz łączną wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Wypełnione tabele zawierać muszą opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej dostarczanych pomocy dydaktycznych oraz potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 A-G do zaproszenia (w zależności na jaki zakres Wykonawca składa ofertę – całość, część lub na wydzielone zadanie w ramach danej części)

W kryterium cena Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej
w formularzu oferty według  poniższego wzoru:

                                                       cena najniższa

liczba punktów oferty badanej   =  -------------------------------     x  100 pkt

                                                                               cena badana

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku

 

 

 

X.  Istotne postanowienia umowne

Istotne postanowienia umowne zawarte zostały w załączniku nr 3 – wzór umowy

XI. Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  1. Magdalena Duzik, Pomoc administracyjna , tel. 44 719-21-29 wew. 48
  2. Emilia Małagowska, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ujeździe , tel. 44 719 -21 - 65
  3. Paweł Lasota, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, tel. 44 719-21-29 wew. 29

Wykaz załączników do zaproszenia :

 

Załącznik nr 1 A- G  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty - wzór

Załącznik nr 3 Wzór umowy

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

 

 

                                                                                                                             


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Załącznik nr 1 A
Dodany: 14.11.2018 godz. 15:54
 
Załącznik nr 1 B
Dodany: 14.11.2018 godz. 15:54
 
Załącznik nr 1 C
Dodany: 14.11.2018 godz. 15:54
 
Załącznik nr 1 D
Dodany: 14.11.2018 godz. 15:55
 
Załącznik nr 1 E
Dodany: 14.11.2018 godz. 15:55
 
Załącznik nr 1F
Dodany: 14.11.2018 godz. 15:55
 
Załącznik nr 1G
Dodany: 14.11.2018 godz. 16:11
 
Załącznik nr 2 - wzór oferty
Dodany: 14.11.2018 godz. 16:12
 
zalacznik nr 3 wzor umowy
Dodany: 14.11.2018 godz. 16:12
 Ostateczny termin składania ofert:
 22 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 14 2018 godz. 15:54
Liczba odsłon:
  159 od 14 2018 godz. 15:54  (średnio 1.82 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl