Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przebudowę drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Sangrodz.

Numer: 271.1.22.2018/7


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

Pismo: RIR.271.1.22.2018/7                                                                                                 Ujazd dnia: 2018-11-06

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986)w trybie przetarg nieograniczonyna:

Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Sangrodz

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przewozy osobowe EUROBUS,EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

na: Przebudowę drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Sangrodz za cenę 598 000.00 zł, termin wykonania 11.12.2018 roku, okres gwarancji 6 lat

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków zawiera najkorzystniejszy bilans Zamówienia oraz oferta punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji oraz termin realizacji zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Okres gwarancji

Termin wykonania

Razem

1

Przewozy osobowe EUROBUS,EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

(1)

  60,00

  15,00

  7,00

  82,00

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

(2)

  59,81

  15,00

  5,00

  79,81

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

                                                                                           Zamawiajacy

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 06.11.2018 godz. 18:48
 


Informacja opublikowana przez:
  dnia 6 2018 godz. 18:42
Liczba odsłon:
  116 od 6 2018 godz. 18:42  (średnio 1.86 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl