Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019

Numer: RIR.271.1.23.2018


Ogłoszenie nr 644129-N-2018 z dnia 2018-11-05 r.
 

Wójt Gminy Ujazd: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ujazd, krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6 , 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (URL): www.ujazd.bip.cc
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ujazd.bip.cc


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ujazd.bip.cc


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej (osobiście, pocztą, kurierem)
Adres:
Urząd Gminy w Ujeździe, Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, pokój nr 1 (Sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019
Numer referencyjny: RIR.271.1.23.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019. 3.2 Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin; Oddział Łódź- Teren, ul. Tuwima 59,90-021 Łódź). Ponadto Zamawiający posiada obowiązujące do 31.12.2018 r. umowy na zakup energii elektrycznej z NOVUM S.A. ul. Racławicka 146, 02 – 117 Warszawa. Wykonawca ten został wyłoniony na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa na dystrybucję z PGE Dystrybucja S. A. obowiązuje na czas nieokreślony. 3.3 Zestawienie punktów poboru energii oraz szczegółowe zapotrzebowanie na energię stanowi załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia. 3.4 Zamawiający informuje, że układy pomiarowe dostosowane są do rynku TPA, dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym zawarte są odrębne umowy sprzedaży, a obecne obowiązują do 31.12.2018 r. 3.5 Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ nastąpi w oparciu o poniższe zasady: 3.5.1 Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz do obiektów Zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ) wynosi: 1 447 986,56 kWh.

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09300000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2019-01-01

2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: przewiduje się termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2019 r. i zakończenia: 31.12.2019r., jednak rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej (wejście w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej) nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD i pozytywnie przeprowadzonego procesu zmiany sprzedawcy przez OSD.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki określone w pkt 6.2 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki bądź inny ważny dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisany w pkt. 6.1.1. SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 2. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6. SIWZ, składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 6. SIWZ, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”; 5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w pkt 6.8.2 SIWZ., musi być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie. Dokument, o którym mowa w pkt 6.8.1 SIWZ musi złożyć ten z wykonawców lub Ci z Wykonawców, którzy będą świadczyć dostawy energii elektrycznej. 6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
7.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13 000,00 złotych (trzynaście tysięcy złotych 00/100). 7.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 7.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 7.3.1. Pieniądzu, 7.3.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 7.3.3. Gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 7.3.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 7.3.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy. 7.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 89850004 0060 0600 0101 0017 z dopiskiem: 7.4.1. Wadium w postępowaniu Nr RIR.271.1.23.2018 na „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019”. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7.5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty oraz kopię dokumentu gwarancyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7.6. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej niezbędne jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank lub firmę ubezpieczeniową (oświadczenie). 7.7. W przypadku poręczenia niezbędne jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zamawiającego), 7.8. Złożone poręczenie/gwarancja musi zawierać 7.8.1. Termin obowiązywania gwarancji/poręczenia od dnia składania ofert do końca okresu związania ofertą na kwotę wskazaną w pkt 7.1 7.8.2. Informacje, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn. Akt RIR.271.1.23.2018 7.8.3. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” 7.8.4. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 5 ustawy- Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany w umowie 1. Zastrzega się możliwość zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia., tj. prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej oraz mocy umownej wynikającej m.in. ze zmiany (zmniejszenia/zwiększenia) ilości miejsc dostarczenia energii elektrycznej (np. punktów poboru, przyłączy), dostaw do obiektów niewskazanych w załączniku nr 1 w związku z ich budową, rozbudową, przebudową lub rozbiórką. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany innych przepisów prawa mających wpływ na cenę energii jeśli zmiana ceny jest niezależna od Wykonawcy, o wartość wynikającą z tych zmian. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uzasadniony wniosek, w którym wykaże faktyczny wpływ tych zmian, wynikających ze zmiany prawa na koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w przypadku: 1) Okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, m. in. związanych z procedurami, zmianami organizacyjnymi i uwarunkowaniami wewnętrznymi zamawiającego, w szczególności w przypadku zaprzestania dostaw energii do któregokolwiek z obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ ze względu np. na wyłączenie obiektu z eksploatacji. 2) Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3) Wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 4) Zmiany podmiotowe a) kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec Wykonawcy. b) zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu. c) zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki wykonawcy. 5) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania umowy 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: 1) zmiana adresów oraz zmianach numerów faksów. W razie zaniedbania powyższego obowiązku, korespondencja przekazana na dotychczasowy adres lub numer faksu, uważana jest za doręczoną; 2) zmiana w strukturze organizacyjnej, dotyczących określonych w Umowie nazw, adresów; 3) zmiana osób reprezentujących strony
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4” ustawy Pzp. Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa następuje poprzez wskazanie dowodów oraz działań podjętych celu ochrony fizycznej i prawnej zmierzających do zatajenia informacji. Brak przedłożenia na dzień składania ofert dowodów potwierdzających ochronę fizyczną i tajną zastrzeżonych informacji będzie skutkowało ich upublicznieniem.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te wraz z dowodami należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ujazd, Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki6, 97-225 Ujazd 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ujazd jest Pani Żaneta Bykowska - Winkiel, e-mail iod@ujazd.com.pltel.: 44 719-21-29, wew. 26; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019” znak sprawy: RIR.271.1.23.2018; Więcej w pkt 19 SIWZ

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 


Dodano 8 2018 godz. 14:35 przez

Ogłoszenie nr 500268212-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 644129-N-2018
Data: 05/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.com.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-14, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-15, godzina: 10:00,


Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 15 2018 godz. 12:09 przez

Ujazd dnia: 2018-11-15

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.23.2018                                                                                                                                            

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15/11/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  450 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

1

PGE Obrót S. A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

675 007.90 zł

2

ENERGA Obrót SA

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

712 053.19 zł

3

TAURON Sprzedaż sp. z o. o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

635 291.08 zł

4

Innogy Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

673 939.28 zł

5

Orange Energia Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

694 599.16 zł

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 22 2018 godz. 16:11 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.23.2018/5                                                                                                 Ujazd dnia: 2018-11-22

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

                                            Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019                         

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Innogy Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

na:

Zakup energii elektrycznej na rok 2019 za cenę 673 939.28 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszą cenę.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

cena

Razem

1

Innogy Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

(4)

  100,00 pkt

(673 939,28 zł)

  100,00 pkt

2

PGE Obrót S. A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

(1)

  99,84 pkt

(675 007,90zł)

  99,84 pkt

3

ENERGA Obrót SA

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

(2)

  94,65 pkt

(712 053,19 zł)

  94,65 pkt

4

TAURON Sprzedaż sp. z o. o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

(3)

  0,00 pkt

  0,00 pkt

5

Orange Energia Sp.z o.o.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

(5)

  0,00 pkt

  0,00 pkt

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

TAURON Sprzedaż sp. z o. o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

Art. 89. ust.1 pkt 7b

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 3 Pzp oraz na podstawie punktu 7 SIWZ wymagał w niniejszym postępowaniu, aby oferta była zabezpieczona wadium na kwotę 13 000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.11.2018r. do godz. 10:00.

Pkt 7.4 SIWZ: W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 8985 0004 0060 0600 0101 0017 z dopiskiem "Wadium w postępowaniu na „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019". W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego".

Wykonawca (TAURON Sprzedaż sp. z o. o., ul. Łagiewnicka 60,

30-417 Kraków) złożył ofertę w dniu 15.11.2018 o godz. 8:20, natomiast środki pieniężne wpłynęły na rachunek Zamawiającego w dniu 15.11.2018r. o godz. 11:49. Wobec powyższego oferta złożona przez Wykonawcę w dniu 15.11.2018 o godz. 8:20 do upływu terminu składania ofert nie była zabezpieczona wymaganym wadium.

Zamawiający był zobowiązany odrzucić ofertę Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ, wadium nie zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.11.2018r. do godz. 10:00.

 

2

5

Orange Energia Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Art. 89. ust.1 pkt 7b

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 3 Pzp oraz na podstawie punktu 7 SIWZ wymagał w niniejszym postępowaniu, aby oferta była zabezpieczona wadium na kwotę 13 000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.11.2018r. do godz. 10:00.

Pkt 7.4 SIWZ: W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 8985 0004 0060 0600 0101 0017 z dopiskiem "Wadium w postępowaniu na „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019". W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego".

Wykonawca (Orange Energia Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa) złożył ofertę w dniu 15.11.2018 o godz. 9:48, natomiast środki pieniężne nie wpłynęły w ogóle na rachunek Zamawiającego. Wobec powyższego oferta złożona przez Wykonawcę w dniu 15.11.2018 o godz. 9:48 do upływu terminu składania ofert nie była zabezpieczona wymaganym wadium.

Zamawiający był zobowiązany odrzucić ofertę Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ, wadium nie zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.11.2018r. do godz. 10:00.

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                    


Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SIWZ
Dodany: 05.11.2018 godz. 12:25
 
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia na rok 2019
Dodany: 05.11.2018 godz. 12:25
 
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Dodany: 05.11.2018 godz. 12:25
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 05.11.2018 godz. 12:26
 
Załącznik nr 3a do SIWZ
Dodany: 05.11.2018 godz. 12:26
 
Załącznik nr 4 oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
Dodany: 05.11.2018 godz. 12:26
 
załącznik nr 5-- istotne postanowienia umowy
Dodany: 05.11.2018 godz. 12:27
 
Załącznik nr 2 do wzoru umowy- Pełnomocnictwo
Dodany: 05.11.2018 godz. 12:27
 
ogłoszenie o zmianei ogłoszenia
Dodany: 08.11.2018 godz. 14:35
 
odp na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 08.11.2018
Dodany: 08.11.2018 godz. 14:35
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dodany: 15.11.2018 godz. 12:09
 
Powiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty
Dodany: 22.11.2018 godz. 16:11
 Ostateczny termin składania ofert:
 15 2018Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 2018 godz. 12:25
Liczba odsłon:
  250 od 5 2018 godz. 12:25  (średnio 2.84 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl