Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV wraz z parapetami zewnętrznym i wewnętrznymi oraz obróbką ościeży w budynku komunalnym w Ujeździe przy ul. Parkowej 2

Numer: RPG. 7021.7.1.2018.G.Z.


Ujazd, dnia 02.11.2018 r.

 

 

Znak sprawy: RPG. 7021.7.2.2018.G.Z.

 

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

 

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

 

„Wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV wraz z parapetami zewnętrznym i wewnętrznymi oraz obróbką ościeży w budynku komunalnym w Ujeździe przy ul. Parkowej 2”

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

Firma Handlowo Usługowa ALBUD

Sylwester Porczyk

ul. Nadrzeczna 97, m.2

97-200 Tomaszów Maz.

na „Wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV wraz z parapetami zewnętrznym i wewnętrznymi oraz obróbką ościeży w budynku komunalnym w Ujeździe przy ul. Parkowej 2”

za cenę brutto:

Zadanie nr 1: 1.412,37 zł  (słownie: jeden tysiąc czterysta dwanaście złotych 37/100);

Zadanie nr 2: 3.948,75 zł  (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 75/100);

Zadanie nr 3: 4.832,45 zł  (słownie: cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 45/100);

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

 

 

Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

CENA OFERTY BRUTTO

ILOŚĆ PUNKTÓW W KRYTERIUM CENA

  1.  

Firma Handlowo Usługowa ALBUD

Sylwester Porczyk

ul. Nadrzeczna 97, m.2

97-200 Tomaszów Maz.

Zadanie nr 1: 1.412,37 zł

Zadanie nr 2: 3.948,75 zł 

Zadanie nr 3: 4.832,45 zł

100,00

100,00

100,00

  1.  

MON-PLAST

Tomasz Śmietański

ul. Maratońska 83, m.36

93-020 Łódź

Zadanie nr 1: 1.457,60 zł

Zadanie nr 2: 3.988,96 zł 

Zadanie nr 3: 4.880,05 zł

96,90

98,99

99,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Grzegorz Zimnicki (tel.: 044 719 21 29, wew.28)Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Grzegorz Zimnicki [Kierownik Referatu Planowania]
Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 2018 godz. 12:01
Liczba odsłon:
  89 od 5 2018 godz. 12:01  (średnio 1.65 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl