Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Sporządzenie dokumentacji projektowo  kosztorysowej na wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ujazd

Numer: RPG. 6232.6.1.3.2018.A.Z.


Ujazd, dnia 08.10.2018 r.

Znak sprawy: RPG. 6232.6.1.3.2018.A.Z.

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

„Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ujazd”

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

Kubaturowe Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

na „Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ujazd”

za cenę brutto: 26 445,00 zł  (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

 

Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

CENA OFERTY BRUTTO

ILOŚĆ PUNKTÓW W KRYTERIUM CENA

  1.  

Kubaturowe Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

26.445,00 zł

100,00

  1.  

GP ENERGY SP. Z O.O.

ul. Ks. J.Popiełuszki 65A

97-200 Tomaszów Maz.

39.500,00 zł

66,95

  1.  

Firma „KUBI” mgr  inż. Krzysztof Bąbol

97-200 Tomaszów Maz.

ul. Ks. J.Popiełuszki 65

51.660,00 zł

51,19

  1.  

HEKO Sp. z o.o.

ul. Jugosłowiańska 41

60-301 Poznań

39.975,00 zł

66,15

  1.  

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe Inżynieria PRO EKO Sp. z o.o.

ul. Strażacka 37

43-382 Bielsko-Biała

31.734,00 zł

83,33

  1.  

WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 80

42-595 Siemonia

52.890,00 zł

50,00

  1.  

SKAR CENTRUM  Sp. z o.o.

25-503 Kielce

ul. Panoramiczna 5/19

59.040,00 zł

44,79

  1.  

Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „JUKON PROJEKT”

ul. Kaczyńskich 14

97-400 Bełchatów

45.510,00 zł

58,10

 

 

 


Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Grzegorz Zimnicki [Kierownik Referatu Planowania]
Informacja opublikowana przez:
  dnia 12 2018 godz. 11:22
Liczba odsłon:
  119 od 12 2018 godz. 11:22  (średnio 1.53 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl