Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Postępowania poniżej 30 000 euro: Odśnieżanie dróg gminnych oraz ogólnodostępnych dróg wewnętrznych w zarządzie Wójta Gminy Ujazd na terenie Gminy Ujazd w sezonie 2018/2019.

Numer: RPG.7226.8.1.2018.N.O.


Nasz znak: RPG.7226.8.1.2018.N.O.                                                                               

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 1.  Zamawiający :

Gmina Ujazd

                                               Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

Tel.  044 719 21 23, fax: 044 719 21 29

adres internetowy: www.ujazd.bip.cc

adres poczty elektronicznej: ugujazd@ujazd.com.pl 

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 tyś euro, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Ujazd.

III.   Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest jako:

„Odśnieżanie dróg gminnych oraz ogólnodostępnych dróg wewnętrznych w zarządzie Wójta Gminy Ujazd na terenie Gminy Ujazd w sezonie 2018/2019”

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odśnieżaniu dróg gminnych oraz ogólnodostępnych dróg wewnętrznych w zarządzie Wójta Gminy Ujazd, na terenie Gminy Ujazd, o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, w ramach  dwóch zadań:

Zadanie nr 1:

Usługa polegająca na odśnieżeniu dróg gminnych oraz ogólnodostępnych dróg wewnętrznych                        w zarządzie Wójta Gminy Ujazd, na terenie Gminy Ujazd, o łącznej długości: 17,11 km (szczegółowy wykaz dróg zawiera załącznik nr 2. Poglądowe przedstawienie lokalizacji dróg zostało uwidocznione w załącznikach nr 2a, 2b (graficznych)).

Zadanie nr 2:

Usługa polegająca na odśnieżeniu dróg gminnych oraz ogólnodostępnych dróg wewnętrznych                        w zarządzie Wójta Gminy Ujazd, na terenie Gminy Ujazd, o łącznej długości: 62,47 km km (szczegółowy wykaz dróg zawiera załącznik nr 3. Poglądowe przedstawienie lokalizacji dróg zostało uwidocznione w załącznikach nr 3a, 3b (graficznych)).

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów drogowych minimalizując zakłócenia w ruchu.
 2. Świadczenie usługi polegać będzie na odśnieżaniu dróg na terenie gminy pługami odśnieżnymi zamontowanymi na nośnikach samochodowych, ciągnikach rolniczych lub koparko-ładowarkach.
 3.  Usługa odśnieżania dróg gminnych odbywać się będzie sprzętem wraz z obsługą, które zapewnia Wykonawca. Wykonawca zapewnia obsługę do każdego wskazanego sprzętu (pojazdu).
 4. Zimowe utrzymanie dróg ma na celu likwidacje zakłóceń ruchu drogowego wywołanych opadami śniegu. Szacunkowa długość dróg objętych usługą odśnieżania w sezonie 2018/2019  wynosi łącznie 79,58 km - szczegółowy wykaz dróg zawiera załącznik nr 2,3. Poglądowe przedstawienie lokalizacji dróg zostało uwidocznione na załącznikach nr 2a, 2b, 3a, 3b  (graficznych).
 5. Jezdnie powinny być utrzymane na całej szerokości odśnieżania 5 mb. Za odśnieżenie drogi uważać się będzie doprowadzenie jezdni do takiego stanu, aby mogły przejechać wszelkie pojazdy. Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość i zgodność z warunkami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia. Dobór właściwego sprzętu zapewniającego skuteczność odśnieżania należy do Wykonawcy.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w systemie pracy ciągłej (24 godziny na dobę) oraz w razie potrzeby w dni ustawowo wolne od pracy.
 7.  Wskazanie kolejności odśnieżania poszczególnych dróg należy do upoważnionego pracownika Urzędu. Wykonywanie prac będzie każdorazowo wskazywane telefonicznie oraz potwierdzane e-mailem lub faksem przez przedstawiciela Zamawiającego (przystąpienie do świadczenia usługi powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż wskazany w ofercie wykonawcy od otrzymania pierwszego zgłoszenia).
 8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie nr 1 w pierwszej kolejność. (zapis zostanie zawarty                  w umowie w przypadku wykonywania zadania nr 1 oraz zadania nr 2 przez jednego Wykonawcę).
 9. Podstawienie sprzętu do odśnieżania wraz z obsługą nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 60 minut od otrzymania powiadomienia.
 10. Potwierdzenie wykonywanych prac będzie załącznikiem do wystawianych faktur.
 11.  W przypadku stwierdzenia niezachowania warunków zawartych w powyższych punktach Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi.
 12.  Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca usługi, zapoznał się z warunkami lokalno- terenowymi planowanej usługi, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 13.  Zamawiający nie będzie płacił Wykonawcy za gotowość do świadczenia usługi odśnieżania.
 14.  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  90620000-9 usługi odśnieżania.

V. Oferty częściowe i wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Wykonawcy mogą złożyć ofertę na całość realizacji przedmiotu zamówienia lub na wybrane zadanie               nr 1 lub zadanie nr 2.

VI. Miejsce i termin wykonania zamówienia

 1. Zamawiający wymaga świadczenia usługi w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2019r.
 2.  Miejsce wykonania zamówienia: Gmina Ujazd

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. Wiedza i doświadczenie wymagane jest, aby Wykonawcy posiadali wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje usługę/usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg o łącznej długości min. 50 km, co najmniej w zakresie odśnieżania przez okres minimum 3 miesięcy.
 2. Potencjał techniczny Wymagane jest aby Wykonawcy wykazali się odpowiednim potencjałem technicznym tj. dysponują sprzętem odśnieżającym wyposażonym w środki łączności, w tym co najmniej:
 1. pług odśnieżny lemieszowy na podstawie gumowej o szerokości nie mniejszej niż 3,00 m w ilości - 3 szt;
 2. nośniki pługu odśnieżnego: samochody ciężarowe, ciągniki lub koparko-ładowarki o mocy minimalnej 90 KM, napędzie na 4 koła i minimalnej prędkości roboczej 20km/h – 3szt.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

 1. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, długości, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających ich wykonywanie lub wykonanie lub w sposób należyty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów ani dokumentów potwierdzających należytość wykonania, o których mowa powyżej (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
 2. Wykaz pojazdów, dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia potwierdzający spełnianie warunku potencjału technicznego wraz informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wzór stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).

 

 

 1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacja o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

IX. Sposób przygotowania oferty

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2.  Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu.
 3.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
 4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 5. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

X. Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy: złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, pokój nr 1- Sekretariat, w godzinach otwarcia urzędu, tj. 730 - 1530 - poniedziałek, środa-czwartek; 830 - 1630 – wtorek.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2018 r. o godz. 10:00
 3. Otwarcie ofert nastąpi 12.10.2018, o godz. 12:00.
 4.  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty faksem na nr: 44 719 21 29 lub e-mailem na adres: ugujazd@ujazd.com.p l –wyłącznie skan oryginału podpisanej oferty.
 5.  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.
 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej http://ujazd.bip.cc informacje dotyczące firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

XI.  Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.
 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument (np. aktualny  odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 3. Wykaz usług – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do zaproszenia.
 4. Wykaz pojazdów i maszyn – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do zaproszenia.
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji.

XII.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca podaje ryczałtową ceną brutto za 1/roboczogodzinę  pracy sprzętu i operatorów sprzętu, w sposób wskazany w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia).
 2. Cena jednostkowa za 1/roboczogodzinę musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia (np. koszty paliwa, koszty zatrudnienia operatorów sprzętu, itp.).
 3. Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty biorąc pod uwagę wymagania zapytania ofertowego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy (załącznik nr 6 do zapytania).

XIII. Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100% - 100 pkt.). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za 1/roboczogodzinę. Zamawiający dokona oceny na podstawie ceny oferty podanej w formularzu oferty na podstawie poniższego wzoru:

cena najniższa

liczba punktów oferty badanej = ---------------------------------------     x 100 pkt.

cena badana

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. Postanowienia umowne

Postanowienia umowne zawarte zostały w załączniku nr 6 - wzór umowy.

 

XV. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcą są:

 1. Nina Olszyńska – Młodszy Referent ds. gospodarki komunalnej i mieszkań, tel.: 44 719 21 29, wew. 27, GSM: 502 589 732;
 2. Grzegorz Zimnicki – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, tel.: 44 719 21 29, wew. 28, GSM: 502 589 614

 

XVI. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w dokumentach                           składanych przez Wykonawcę (m.in. oferta, oświadczenia, dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ujazd, Urząd Gminy Ujazd, Plac Kosciuszki6, 97-225 Ujazd
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ujazd jest Pani Żaneta Bykowska-Winkiel, e-mail: iod@ujazd.com.pl, tel.:  44 719-21-29, wew. 24;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn:” Odśnieżanie dróg gminnych oraz ogólnodostępnych  dróg wewnętrznych w zarządzie Wójta Gminy Ujazd na terenie Gminy Ujazd w sezonie 2018/2019”, znak sprawy: RPG.7226.8.1.2018.N.O.;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.”

 

 

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1                       Formularz oferty

Załącznik nr 2                       Wykaz dróg – zdanie nr 1

Załącznik nr 2a                     Załącznik graficzny (lokalizacja dróg na terenie Gminy Ujazd – zadanie nr 1 )

Załącznik nr 2b                    Załącznik graficzny (lokalizacja dróg na terenie miejscowości Ujazd – zadanie nr 1)

Załącznik nr 3                       Wykaz dróg – zadanie nr 2

Załącznik nr 3a                     Załącznik graficzny (lokalizacja dróg na terenie miejscowości Ujazd – zadanie nr 2)

Załącznik nr 3b                    Załącznik graficzny (lokalizacja dróg na terenie miejscowości Sangrodz – zadanie nr 2)

Załącznik nr 4                       Wykaz usług

Załącznik nr 5                       Wykaz pojazdów i maszyn

Załącznik nr 6                       Wzór umowy

 

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 18 2018 godz. 12:21 przez

Ujazd, dnia 13.10.2018 r.                       

 

  

GMINA UJAZD

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

                                                                    

Nasz znak: RPG.7226.8.2.2018.N.O.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotówkach równowartość kwoty 30 tyś. euro, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Ujazd.

„Odśnieżanie dróg gminnych oraz ogólnodostępnych dróg wewnętrznych w zarządzie

Wójta Gminy Ujazd na terenie Gminy Ujazd w sezonie 2018/2019”

 

 

Otwarcie ofert odbyło się 13.10.2018 r., o godz. 12:00

 

W wyznaczonym terminie ofertę złożyli:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Zadanie

Cena ofert

1.

P.P.H.U. „GRAMEL”

Elżbieta Grad

Przesiadłów  88, 97-225 Ujazd

 

 

Zadanie nr 1

za cenę brutto za 1/roboczogodzinę:  131,76  zł.

 

 

 

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dodano 22 2018 godz. 11:19 przez

Ujazd, dnia 12.10.2018 r.

Nasz znak: RPG.7226.8.4.2018.N.O.

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  w trybie zapytania ofertowego na:

„Odśnieżanie dróg gminnych oraz ogólnodostępnych dróg wewnętrznych w zarządzie

Wójta Gminy Ujazd na terenie gminy Ujazd w sezonie 2018/2019”

 

UZASADNIENIE

W dniu 03.10.2018 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na zadanie pn.: „„Odśnieżanie dróg gminnych oraz ogólnodostępnych dróg wewnętrznych w zarządzie Wójta Gminy Ujazd na terenie gminy Ujazd w sezonie 2018/2019” .

W prowadzonym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 12-10-2018 roku wpłynęła jedna oferta. Oferta  została odrzucona w związku z brakiem spełnionych warunków  w postępowaniu, zawartych  w zaproszeniu do składania ofert z dnia 03.10.2018r.

 

 

 

 

Wójt GMiny Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

 

 

 

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:41
 
Załącznik nr 2 -Wykazd dróg - zadanie nr 1
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:41
 
Załącznik nr 2a - Załącznik graficzny
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:41
 
Załącznik nr 2b - Załącznik graficzny
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:42
 
Załącznik nr 3 - Wykaz dróg - zadanie nr 2
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:42
 
Załącznik nr 3a - Załącznik graficzny
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:42
 
Załącznik nr 3b - Załącznik graficzny
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:43
 
Załącznik nr 4 - Wykaz usług
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:43
 
Załącznik nr 5 - Wykazd pojazdów i maszyn
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:43
 
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:43
 
Informacja z otwarcia ofert
Dodany: 22.10.2018 godz. 11:14
 
Zawiadomienie o UNIEWAŻNIENIU
Dodany: 22.10.2018 godz. 11:14
 Ostateczny termin składania ofert:
 12 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 8 2018 godz. 10:41
Liczba odsłon:
  202 od 8 2018 godz. 10:41  (średnio 1.87 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl