Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo  gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI i NFOŚIGW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO `OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH.

Numer: OSP.1/2018


Ochotnicza Straż Pożarna

Przesiadłów 31

97-225 Ujazd

Znak sprawy: OSP.1/2018                                                                                               Ujazd dnia: 2018-09-21

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)w trybie przetargu nieograniczonegona:

Zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI i NFOŚIGW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Mirosław STOLARCZYK

Technologia Pożarnicza

ul. Ściegiennego 268A

25-116 Kielce

za cenę  1 056 816,00 PLN

okres gwarancji: 24 miesiące

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr

oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

ilość pkt

Okres

Gwarancji

Ilość pkt

Razem

Ilość pkt

1.

 

Mirosław STOLARCZYK

Technologia Pożarnicza

ul. Ściegiennego 268A

25-116 Kielce

60,00 pkt

10,00

70

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                           Zamawiający

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

(-) Kazimierz BalaTreść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Małgorzata Kubica
Informacja opublikowana przez:
  dnia 21 2018 godz. 15:04
Liczba odsłon:
  183 od 21 2018 godz. 15:04  (średnio 1.75 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl