Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 6 600 000, 00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Numer: RIR.271.1.18.2018


Początek formularza

 

Ogłoszenie nr 619622-N-2018 z dnia 2018-09-20 r.

Wójt Gminy Ujazd: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 6 600 000, 00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ujazd, krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6 , 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (URL): www.ujazd.bip.cc
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ujazd.bip.cc


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ujazd.bip.cc


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej (osobiście, pocztą, kurierem)
Adres:
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97 -225 Ujazd, pokój nr 1 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 6 600 000, 00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer referencyjny: RIR.271.1.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 6 600 000, 00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 3.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: 3.1.1. Kwota kredytu: do 6 600 000, 00 zł (słownie: do sześć milionów sześćset tysięcy złotych); 3.1.2. Okres spłaty kredytu- kredyt spłacany będzie w latach 2019 - 2026 w miesięcznych ratach; 3.1.3. Okres kredytowania- Zamawiający zaciągnie kredyt na 8 lat z okresem spłaty kapitału od 01.01.2019 r. do 31.12.2026 r.; 3.1.4. Waluta kredytu - Spłata kredytu następować będzie w walucie PLN; 3.1.5. Przeznaczenie kredytu – pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów; 3.1.6. Zabezpieczenie kredytu - weksel in – blanco wraz z deklaracją wekslową, na której Skarbnik dokona kontrasygnaty ;

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2026-12-31


II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin uruchomienia kredytu: do 27.12.2018 r. 2. Termin realizacji umowy: do 31.12.2026 r. 3. Przewiduje się uruchomienie 1 transzy na wniosek Zamawiającego. Okres spłaty kredytu – kredyt spłacany będzie w latach 2019 - 2026 w miesięcznych ratach płatnych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiadaja uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.) tj. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia bądź inny równoważny dokument, potwierdzający prawo doprowadzenia działalności bankowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia bądź inny równoważny dokument, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Jeżeli zdolności zawodowe, podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania stosowanego wezwania: 2.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. 3. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6. SIWZ, składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 6. SIWZ, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w pkt 6.8.2. oraz 6.8.3 SIWZ, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie, dokument, o którym mowa w pkt 6.8.1. powinno zostać złożone przez Wykonawcę lub Wykonawców, którzy będą świadczyli usługi dla których wymagane jest zezwolenie. 7 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 3.1. Pieniądzu, 3.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 3.3. Gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 3.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 3.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 8985 0004 0060 0600 0101 0017z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 6 600 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.” W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty oraz kopię dokumentu gwarancyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej niezbędne jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank lub firmę ubezpieczeniową (oświadczenie). 7. W przypadku poręczenia niezbędne jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zamawiającego). 8. Złożone poręczenie/gwarancja musi zawierać: 8.1. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia od dnia składania ofert do końca okresu związania ofertą oraz kwotę wadium określoną w pkt. 7.1 SIWZ. 8.2. informacje, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu syng. RIR.271.1.18.2018 8.3. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” 8.4. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 5 ustawy- Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.4.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 8.4.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 8.4.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

koszt kredytu

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.: 1. w części dotyczącej sposobu dokonywania rozliczeń finansowych: w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wykonywane usługi, o wartość różnicy pomiędzy dotychczasową a wprowadzoną wysokością stawki tego podatku; 2. przesunięcie przewidywanego terminu uruchomienia transzy kredytu z zastrzeżeniem, że uruchomienie kredytu nastąpi w grudniu 2018 roku; 3. Zmiana harmonogramu spłat kredytu wynikająca z pkt. 13, 14; 4. Wprowadzenie podziału udzielenia kredytu na kilka transz lub wydłużenie terminu spłaty kredytu, jeżeli będzie to wynikało z obiektywnych potrzeb Zamawiającego (w tym zobowiązań Zamawiającego) lub będzie skutkowało ograniczeniem kosztów kredytu po stronie Zamawiającego. Wprowadzenie podziału na transze lub wydłużenie okresu kredytowania zostanie uwzględniony w harmonogramie spłat kredytu, w szczególności w zakresie liczby rat, kwot oraz wysokości odsetek. 5. w zakresie terminu spłaty kredytu Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu; 6. zaprzestanie ustalania stawki WIBOR. W takim przypadku Strony zastosują wskaźnik powszechnie przyjęty do obowiązywania w jego miejsce. O ile wskaźnik taki nie zostanie przyjęty, Strony ustalają parametry w oparciu o które ustalane będzie oprocentowanie kredytu; 7. wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności; 8. Zmiany podmiotowe: 8.1. kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które Zamawiający wskazał wobec Wykonawcy; 8.2. zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu; 9. Zmiany umowy nie stanowią: 9.1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy; 9.2. Zmiana stawki oprocentowania kredytu wynikająca ze stawki WIBOR 1M; 9.3. Zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami; 9.4. Zmiana danych teleadresowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4” ustawy Pzp. Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa następuje poprzez wskazanie dowodów oraz działań podjętych celu ochrony fizycznej i prawnej zmierzających do zatajenia informacji. Brak przedłożenia na dzień składania ofert dowodów potwierdzających ochronę fizyczną i tajną zastrzeżonych informacji będzie skutkowało ich upublicznieniem.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te wraz z dowodami należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Zamawiajacy

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 


Dodano 1 2018 godz. 10:58 przez

Ogłoszenie nr 500233984-N-2018 z dnia 01-10-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 619622-N-2018
Data: 20/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-05, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-08, godzina: 10:00,

 


Dodano 4 2018 godz. 14:35 przez

Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd


Pismo: RIR.271.1.18.2018/4                                                                                           Ujazd dnia: 2018-10-04

 


                                                                         O D P O W I E D Ź
                                                    na zapytania w sprawie SIWZ


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-10-04 do Zamawiającego wpłynęło pytanie
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 6 600 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
Treść wspomnianego pytania jest następująca :

Pytanie nr 1
Analiza prawna wskazała iż zapis w SIWZ pkt 3.1.9 dotyczący pobrania  kredytu w terminie 36 godzi od otrzymania wniosku o uruchomienie kredytu jest nieprecyzyjny – czy możemy interpretować ten zapis tak, iż  uruchomienie kredytu nastąpi maksymalnie w ciągu 36 godzin ale liczonych  w dniach roboczych. W obecnym stanie  jeśli np. w piątek późnym popołudniem Bank otrzyma dyspozycje uruchomienia kredytu to nie ma on możliwości   uruchomienia kredytu w terminie 36 godzin – bowiem uruchomienie wypada na niedzielę.
W związku z powyższy zwracam się z prośbą o stosowne wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający potwierdza, że uruchomienie kredytu nastąpi maksymalnie w ciągu 36 godzin liczonych  
w dniach roboczych.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.ujazd.bip.cc .
                                                                                                                                          Zamawiający

                                                                                                                                    Wójt Gminy Ujazd

                                                                                                                                     (-) Artur Pawlak

 


Dodano 8 2018 godz. 13:40 przez

Ujazd dnia: 2018-10-08

 

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

 

Znak sprawy: RIR.271.1.18.2018                                                                                                                                              

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 6 600 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08/10/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 780 421,84 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

(koszt kredytu)

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

ul. Senatorska 2a

95-070 Aleksandrów Łódzki

636 766.21 zł

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

ul. Jana Pawła II nr 38

96-230 Biała Rawska

587 361.93 zł

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Region Łódzki

ul. Łąkowa 29

90-554 Łódź

573 638.54 zł

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

4

PKO Bank Polski SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

711 895.20 zł

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SIWZ Kredyt
Dodany: 20.09.2018 godz. 14:13
 
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Dodany: 20.09.2018 godz. 14:13
 
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
Dodany: 20.09.2018 godz. 14:13
 
Załącznik nr 2a do SIWZ- Harmonogram spłat
Dodany: 20.09.2018 godz. 14:14
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 20.09.2018 godz. 14:14
 
Załącznik nr 3a do SIWZ
Dodany: 20.09.2018 godz. 14:14
 
Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
Dodany: 20.09.2018 godz. 14:14
 
Załacznik nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy
Dodany: 20.09.2018 godz. 14:14
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 01.10.2018 godz. 10:58
 
odp na zapytania w sprawie SIWZ
Dodany: 01.10.2018 godz. 10:58
 
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z 04.10.2018r.
Dodany: 04.10.2018 godz. 14:35
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dodany: 08.10.2018 godz. 13:40
 Ostateczny termin składania ofert:
  8 2018Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 20 2018 godz. 14:13
Liczba odsłon:
  425 od 20 2018 godz. 14:13  (średnio 2.74 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl