Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla osób niesłyszących
0
Zaproszenie do składania ofert na Nadzór inwestorski nad Przebudową ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego `Mikrokosmos

Numer: RIR.272.2.259.2018


 

Ujazd, dn. 13.09.2018r.

Nasz znak: RIR.272.2.259.2018

 

Zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający :

Zamawiającym jest :

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

Tel.  (44) 719 21 23, fax: 044 719 21 29 wew.47

adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl

adres strony internetowej, na której publikowane są dokumenty postępowania:

http://ujazd.bip.cc

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 1. Postępowanie:
 1. Tryb udzielenia postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),  Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe oraz postanowieniami niniejszego zaproszenia.

Każdorazowo gdy w niniejszym zaproszeniu jest mowa o:

 1. „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę lub zawarła umowę.
 2.  „Kc”, należy przez to rozumieć ustawę Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);
 3. „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem kryteria oceny ofert - ceny
 1. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Nadzór inwestorski nad Przebudową ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos”, znak sprawy:  RIR.272.2.259.2018

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

 

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozwój Turystyki Aktywnej I Rodzinnej W Gminie Ujazd Poprzez Utworzenie Akademii Sportu Oraz Miejsc Rekreacji I Wypoczynku” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś. Priorytetowa  VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest Nadzór inwestorski nad Przebudową ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos”
 2. Określenie zakresu robót budowlanych zadania. Przebudowa ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos” obejmuje:
 • Przebudowę drogi wewnętrznej - ulicy Pasikonika w miejscowości Ujazd na odcinku o długości 484,00 m, od wlotu na ul. Parkową (wraz z wlotem) do wysokości końca działki nr 280;
 • Jezdnia - konstrukcja nawierzchni projektowanej przebudowy jest następująca:
 • warstwa ścieralna i wiążąca o grubości 8 cm z betonu asfaltowego (4cm + 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm (5cm+ 15cm), wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację gruntu cementem o grubości 25 cm, Istniejące podłoże gruntowe o parametrach odpowiadających G1/G3; szerokość jezdni-  3,00 m;
 • Zjazdy – projektowana nawierzchnia z destruktu bitumicznego o grubości 10 cm, wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację gruntu cementem o grubości 25 cm, Istniejące podłoże gruntowe o parametrach odpowiadających G1/G3:
 • Pobocza - wykonanie poboczy o grubości 10 cm z destruktu bitumicznego, szerokość poboczy – 0,75 m; podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm (5cm+ 15cm), wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację gruntu cementem o grubości 25 cm,
 • Odwodnienie – odbywać się będzie powierzchniowo, na planowanym do przebudowy odcinku przewiduje się poprawę odwodnienia m.in. poprzez odtworzenie istniejącego rowu (oczyszczenie, odmulenie wraz z umocnieniem skarp i dna rowu płytami ażurowymi), remont istniejących przepustów pod zjazdami po stronie lewej (wymiana części przelotowych na rury o średnicy 40 cm oraz wymiana ścianek czołowych), remont przepustu w obrębie wlotu na ul. Parkową, projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni i poboczy;
 • Kolizje i inne roboty- m.in. usuniecie słupków ogrodzeniowych, karczowanie krzaków.
 1. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektów, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, inne dokumenty i uzgodnienia) – dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: www.ujazd.bip.cc
  w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.
 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest skierowanie do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego osoby posiadającej stosowne uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);  
 3. Obowiązkiem Inspektora będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności:
 1. współdziałanie z Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz z Wykonawcą robót budowlanych w celu realizacji zamierzenia polegającego na Przebudowie ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos”;
 2. należytego zapoznania się z wszelkimi dokumentacjami związanymi z realizacją niniejszej umowy, w szczególności z umowami, wytycznymi, opracowaniami, decyzjami administracyjnymi, normami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 3. należytego zapoznania się z stanem faktycznym dotyczącym nieruchomości o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
 4. reprezentowania Zamawiającego na budowie w szczególności poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z projektem, dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności z Prawem Budowlanym, obowiązującymi normami, zasadami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę;
 5. sprawdzania jakości, zatwierdzania wykonywania robót, wbudowanych materiałów budowlanych i urządzeń, a szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie czy zamiennych nieobjętych dokumentami Zamawiającego;
 6. kontrolowanie zgodności wykonania robót z projektem oraz umową wykonawczą, kontrola prawidłowości dokonywanych przez Wykonawcę wpisów do dziennika Budowy, a także dokonywania wpisów do dziennika Budowy w ramach powierzonych obowiązków nadzoru;
 7. wstrzymania prac i zawiadamiania o tym niezwłocznie Zamawiającego, jeżeli roboty budowlane są prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie
  z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych;
 8. ścisłej współpracy z Zamawiającym i podmiotami prowadzącymi nadzór autorski realizowanych prac;
 9. uczestnictwa w sprawdzeniu i odbiorze robót budowlanych polegających na zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru końcowego gotowego obiektu budowlanego przekazaniu go do użytkowania;
 10. kontrola i nadzór spraw BHP i ochrony środowiska;
 11. bezzwłocznego stawienia się na placu budowy w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej:
 12. bieżącego kontrolowania przy współudziale autora projektu, Wykonawcy robót budowlanych harmonogramu rzeczowo finansowego zadania, zgłaszania do niego uwag oraz propozycji poprawek, jeżeli zachodzić będzie taka potrzeba;
 13. informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach, w tym również zagrożeniach terminów, o nieprawidłowościach i wadach występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych oraz naprawczych, a także do proponowania sposobu ich usunięcia;
 14. potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz bieżącego kontrolowania  budowy;
 15. w przypadku zaistnienia takiej potrzeby do niezwłocznego informowania o kwestiach mających istotne znaczenie dla prawidłowej realizacji zadania;
 16. wskazywania ewentualnych braków, usterek i wad, ustalania terminów ich usunięcia oraz nadzoru i potwierdzania ich usunięcia;
 17. weryfikowania i oceny kosztorysów wykonawczych i zamiennych;
 18. opiniowania składanych przez Wykonawcę robót budowlanych propozycji wykonania robót podobnych, wszelkich zmian w stosunku do realizowanego projektu;
 19. informowania o wszelkich nieprawidłowościach lub zaniedbaniach w wykonywaniu obowiązków Wykonawcy robót budowlanych;
 20. informowania, weryfikacji i doradzania w przypadku zaistnienia sporów lub roszczeń Wykonawcy robót budowlanych, wykonawcy projektu lub osób trzecich;
 21. sporządzania protokółów konieczności w celu akceptacji przez zamawiającego;
 22. wydawania kierownikowi budowy (uzgodnionych z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami prawa budowlanego;
 23. obecności na terenie inwestycji zgodnie z przepisami wynikającymi z harmonogramu budowy
  w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, uczestniczenia w naradach koordynacyjnych oraz pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego;
 24. współuczestniczenia z Wykonawcą robót budowanych w kompletowaniu dokumentacji powykonawczej, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną, weryfikacji i zatwierdzania instrukcji użytkowania budynku oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji;
 25. zorganizowania i udziału w odbiorze końcowym, zawiadomienie wszystkich uczestników, ustalenie ewentualnych wad, sposobu i terminu ich usunięcia
 26. uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie gwarancji Wykonawcy robót budowlanych;
 27. wykonywania innych czynności wynikających z nadzoru inwestorskiego (uzgodnionych
  z Zamawiającym);
 28. współdziałania z Zamawiającym w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania w celu dostarczenia kontrolującemu wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących tego zadania,
  w tym również po jego zakończeniu;
 29. współdziałania przy organizowaniu czynności wprowadzenia prób, badań, atestacji, odbiorów itp.;
 30. przedstawiania Zamawiającemu  informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym, należy przewidzieć;
 31. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego został opisany we wzorze umowy – załącznik nr 2 do zaproszenia.
 1. CPV Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówienia CPV

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 1. Termin wykonywania zamówieniaod dnia podpisania umowy przez cały okres realizacji inwestycji do dnia zakończenia i protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to 25.10.2018r.
 2. Miejsce wykonywania robót budowlanych ul. Pasikonika w Ujeździe.
 1. Określenie warunków udziału w postępowaniu
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. nie znajdują się w stanie likwidacji bądź upadłości.
 1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada:

 1. oświadczenie o braku pozostawania w stanie upadłości lub w likwidacji znajdujące się w formularzu oferty.
 2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1  wykonawcy mogą złożyć wspólnie. Do wykonawców występujących wspólnie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy.
 3. W przypadku przedstawienia w oświadczeniach i dokumentach składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu informacji o kwocie w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy tę kwotę po średnim kursie NBP ogłoszonym w dniu zamieszczenia niniejszego zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu zamieszczenia ogłoszenia.
 4. Dokumenty i oświadczenia powinny zostać złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną.
 1. Wykonawcy występujący wspólnie
 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszym ogłoszeniu Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 1. Podwykonawstwo
 1. Zamawiający żąda wskazania w Ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom.
 1. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia :
 1. Wymagania ogólne:
  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
  5. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
  6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2.  Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia:

Oferta powinna zawierać:

 1. formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę.
 3. Oświadczenia i dokumenty zgodnie z pkt VII powyżej;

W przypadku oferty składanej drogą pocztową bądź osobiście Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd - zawierającym oznaczenie „Oferta na „Nadzór inwestorski nad Przebudową ulicy Pasikonika
w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos”.

 1. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty załączając uzasadnienie wykazujące iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 2.  Zmiana lub wycofanie oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”,

Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na całość przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
 4. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
  1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu o treść ogłoszenia w sposób określony w rozdziale XIII;
  2. zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Nabywca poweźmie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;
  3. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w swojej ofercie;
  4. wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w wezwaniu Zamawiającego;
  5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  6. wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  7. w wymaganym terminie nie uzupełnił dokumentów i oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami ogłoszenia.
 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd- Sekretariat, pokój nr 1.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu  21.09.2018r
 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty faksem na nr: 44 719 21 29 wew. 47, e-mailem na adres: inwestycje@ujazd.com.pl  (skan oryginału dokumentu).
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2018 r.
 5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.
 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Wykonawcy, którzy nie uczestniczyli w otwarciu ofert na własny wniosek zostaną poinformowani o cenach złożonych ofert.
 8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej http://ujazd.bip.cc

informacje dotyczące firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

 1. Termin związania ofertą
 1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami
  1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu bądź drogą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie.
  2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;
  3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
 1. Paweł Lasota – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Tel. 44 719-21-29 wew. 29
 2. Żaneta Janeczek – Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji, tel 44 719-21-29 wew. 48
 3. Małgorzata Kubica – Inspektor ds. inwestycji i remontów
  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer (44) 719 21 29 w. 47 bądź drogą elektroniczną na adres inwestycje@ujazd.com.pl uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
  2. Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 Kc zastrzega prawo do zmiany treści ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie oraz zamieści na stronie internetowej wskazanej w pkt I zaproszenia.
  3. Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 Kc zastrzega prawo do zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania, a także odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn. Zamawiający odwoła postępowanie w przypadku braku ważnych ofert, odrzucenia wszystkich ofert, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację umowy (chyba że podejmie decyzje o zwiększeniu tej kwoty), a także w przypadku gdy nie otrzyma dofinansowania ze środków UE lub gdy zostaną one odebrane.
  4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem pkt. 8
  5. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 1. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto w złotych polskich zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości z dokładnością do jednego grosza, stawkę oraz wartość podatku VAT.
 2. Cena łączna brutto musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
 3. Wykonawca podaje stawki w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.
 1. Kryterium oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100% - 100 pkt.). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najniższą ceną. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej w formularzu oferty na podstawie poniższego wzoru:

cena najniższa

liczba punktów oferty badanej   =  -------------------------------     x  100 pkt

 cena badana

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty zawiązane z realizacją zamówienia.

 1. Konflikt interesów

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu uniknięcia konfliktów interesów:

a) w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych , zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 12 lit.g lub h oraz przypadków wskazanych poniżej:

-w przypadku celu tematycznego 1 udzielenie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IP RPO WŁ,

-wyjątkowo w przypadku, w którym umożliwienie podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu jest uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór wykonawcy będącego podmiotem powiązanym będzie dokonany zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym podrozdziale, IŻ RPO WŁ/IP RPO WŁ może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu w odniesieniu do danego postępowania przed jego przeprowadzeniem,

b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronnie i obiektywnie.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w dokumentach składanych przez Wykonawcę (m.in. oferta, oświadczenia, dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ujazd, Urząd Gminy Ujazd, Plac Kosciuszki6, 97-225 Ujazd
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ujazd jest Pani Żaneta Bykowska-Winkiel e-mail iod@ujazd.com.pl tel.:  44 719-21-29, wew. 26;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn „Nadzór inwestorki nad Przebudową ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos” znak sprawy: RIR.272.2.259.2018.;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.”

 1. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. Wykonawca będzie obowiązany do spełniania wymagań formalnych przez cały okres realizacji zamówienia.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 1. Warunki Umowy
 1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana, jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w art. 144 Prawa zamówień publicznych na podstawie okoliczności i na warunkach wynikających z ustawy Pzp. oraz wskazanych poniżej:
  1. dotyczące zmiany inspektorów nadzoru oraz innych osób wyznaczonych do realizacji postanowień niniejszej umowy przez wykonawcę,
  2. zmiany dotyczące terminu realizacji umowy dokonanych w wyniku wystąpienia opóźnień
   w realizacji umowy powstałych w wyniku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, powodujących zmianę ostatecznego terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
  3. wynikających z opóźnień w realizacji robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tych robót, powodujących konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
  4. w części dotyczącej sposobu dokonywania rozliczeń finansowych w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wykonywane usługi, o wartość różnicy pomiędzy dotychczasową
   a wprowadzoną wysokością stawki tego podatku.
  5. nie stanowi zmiany umowy zmiana harmonogramu robót nie wpływająca na termin wykonania przedmiotu umowy oraz utrzymania wszystkich terminów i obowiązków Zamawiającego wynikających z umowy o dofinansowanie.
 2. Zmiany podmiotowe:
  1. kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec Wykonawcy;
  2. zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu;
  3. zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki wykonawcy.
 3. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
  1. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca udowodni, że przedmiotowe zmiany miały wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia

 1. W celu dokonania zmian w niniejszej Umowie Strony zawrą aneks.
 2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

Wykaz załączników do zaproszenia :

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


załącznik Nr 1-formularz oferty
Dodany: 13.09.2018 godz. 10:27
 
Załacznik nr 2 - wzór umowy
Dodany: 13.09.2018 godz. 10:27
 Ostateczny termin składania ofert:
 21 2018 godz. 23:59Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 13 2018 godz. 10:27
Liczba odsłon:
  547 od 13 2018 godz. 10:27  (średnio 3.48 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl