Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przebudowę ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd.

Numer: RIR.271.1.14.2018/9


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.14.2018/9                                                                                                Ujazd dnia: 2018-09-04

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przewozy osobowe EUROBUS, EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

na:

Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd za cenę 293 000.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji, termin realizacji zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Termin realizacji zamówienia

długość okresu gwarancji

Razem

 

1

Przewozy osobowe EUROBUS, EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

(3)

  60,00 pkt

  20,00 pkt

  20,00 pkt

  100,00 pkt

 

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów  Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

(1)

  58,83 pkt

  20,00 pkt

  20,00 pkt

  98,83 pkt

 

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Tryb.

(2)

  0,00 pkt

  0,00 pkt

    0,00 pkt

  0,00 pkt

             

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

 

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Tryb.

 

Art. 89 ust. 1 pkt 7a

 

Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający w dniu 27.08.2018r. na podstawie art. 85 ust 2 PZP zwrócił się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (albo jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą).

Wykonawca do dnia upływu terminu związania ofertą czyli do 03.09.2018r. nie przesłał do siedziby Zamawiającego oświadczenia o przedłużeniu terminu związania oferta wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

W związku z powyższym orzeka jak na wstępie i oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art 89.ust.1 pkt 7a PZP

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                    


Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 4 2018 godz. 15:03
Liczba odsłon:
  236 od 4 2018 godz. 15:03  (średnio 2.03 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl