Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego `Mikrokosmos`

Numer: RIR.271.1.15.2018/4


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.15.2018/4                                                                                                  Ujazd dnia: 2018-09-04

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowa ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos"

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przewozy osobowe EUROBUS, EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

na:

Przebudowa ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos za cenę 569 000.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji, termin realizacji zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Długość okresu gwarancji

Termin realizacji zamówienia

Razem

1

Przewozy osobowe EUROBUS, EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

(3)

  60,00 pkt

(569 00,00 zł)

  20,00 pkt

(5 lat)

  20,00 pkt

25.10.2018r.

  100,00 pkt

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów  Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

(2)

  57,47 pkt

(594 017,58 zł)

  20,00 pkt

(5 lat)

  20,00 pkt

28.11.2018r.

  97,47 pkt

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo _Mostowych

ul. Południowa 17 /19

97-300 Piotrków Trybunalski

(1)

  54,62 pkt

(625 046,17 zł)

  20,00 pkt

(5 lat)

  20,00 pkt

(29.11.2018r.)

  94,62 pkt

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                    


Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 4 2018 godz. 13:24
Liczba odsłon:
  205 od 4 2018 godz. 13:24  (średnio 1.89 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl