Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla osób niesłyszących
0
Ochotnicza Straż Pożarna: zakup i dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI i NFOŚIGW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO `OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH.

Numer: OSP1/2018


Ogłoszenie nr 609910-N-2018 z dnia 2018-08-29 r.

Ochotnicza Straż Pożarna: zakup i dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI i NFOŚIGW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna, krajowy numer identyfikacyjny 590-761-271, ul. Przesiadłów   31 , 97-225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (44) 719-23-20, e-mail kazimierz_bala@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.ujazd.bip.cc
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie- Ochotnicza Straż Pożarna w Przesiadłowie

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ujazd.bip.cc

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ujazd.bip.cc

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej (osobiście, pocztą, kurierem)
Adres:
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97 -225 Ujazd, pokój nr 1 - Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI i NFOŚIGW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH”.
Numer referencyjny: OSP.1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zakup, dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego fabrycznie nowego i wolnego od wad; 2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, które tego wymagają zaopatrzone były w instrukcję, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty w języku polskim; 3) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oraz montażu (jeśli wymagany specyfiką towaru) przedmiotu zamówienia, na własny koszt i ryzyko do siedziby Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie na adres Przesiadłów 31, 97-225 Ujazd; 4) Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, zgodny z opisem zawartym w SIWZ, złożoną ofertą oraz zgodny z obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do użytkowania przez Zamawiającego; 5) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu niezbędnych dokumentów (Atesty, certyfikaty, świadectwa, niezbędne dokumenty do pierwszej rejestracji pojazdu); 6) Wykonawca okaże Zamawiającemu oznaczenia i dane w sprzęcie świadczące o zgodności z zapisami w dokumencie gwarancyjnym (np. nienaruszone plomby lub inne zabezpieczenia); 7) Odbiór odbędzie się przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (zespół odbioru) i potwierdzony zostanie podpisaniem protokołu odbiorczego; 8) uruchomienie pojazdu wraz zamontowanym wyposażeniem, jego przetestowanie, oraz przeszkolenie użytkowników wskazanych przez Inwestora; 9) serwis dostarczonego pojazdu i wyposażenia w okresie rękojmi a także gwarancji w zakresie odpowiednim do postanowień gwarancyjnych oraz przepisów dotyczących rękojmi; 10) Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, certyfikowanych, w gatunku wynikającym ze specyfikacji wyposażenia, zgodnie załączonym wykazem wyposażenia. 2. Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia określa Wykaz minimalnych wymagań dla ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, który stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami określonymi w Wykazie minimalnych wymagań samochodu ratowniczo - gaśniczego, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Wykaz minimalnych wymagań dla ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego stanowiący załącznik nr 1 do projektu umowy oraz załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-12-14


II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonawca spełni warunek, jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na wykonanie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę samochodu ratowniczo - gaśniczego o wartości co najmniej 700 tyś PLN
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale VI ust. 4 pkt 1) ppkt a) wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywanie należycie przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale VI ust. 4 pkt 1) ppkt a) wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywanie należycie przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Dokumenty potwierdzające udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. 3. Na potwierdzenie, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia i oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów (zobowiązań) z których będzie wynikać: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Wzór zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wszystkie oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale. dokumenty inne niż oświadczenia wskazane w zdaniu poprzedzającym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej z zgodność z oryginałem. 7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych, a jeżeli w tym dniu kurs nie był publikowany, Zamawiający zastosuje kurs opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu publikacji ogłoszenia, w którym NBP taki kurs opublikował. 8. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji na całość zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w okolicznościach określonych w Pzp oraz wskazanych poniżej: 1) zastąpienia podwykonawcy innym podmiotem o co najmniej takim doświadczeniu zawodowym jak podmiot zastępowany, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie wskazanej części Umowy przez Podwykonawcę wskazanego w ofercie Wykonawcy i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę; 2) skrócenia terminu realizacji Umowy lub obniżenia maksymalnej wartości Umowy, w przypadku wystąpienia wewnętrznych zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających kontynuację realizacji Umowy lub w przypadku wystąpienia zmian związanych z przesunięciem środków w budżecie Zamawiającego; 3) zmian wprowadzonych przez Zamawiającego polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w minimalnych wymaganiach dla ciężkiego samochody ratowniczo - gaśniczego, zmiana taka może być spowodowana: a) pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń lub przedmiotów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) aktualizacją rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny, c) zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń, 4) ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, pominięcie jakiejkolwiek części dostawy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu Umowy na skutek sytuacji, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie podpisania Umowy; 5) zmiana ewentualna terminu końcowego realizacji niniejszej Umowy, wymuszona okolicznościami nienadającymi się wcześniej przewidzieć, które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy, gdy są spowodowane: a) działaniami osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów), b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, c) siła wyższą, d) koniecznością podjęcia zamówień dodatkowych (w ramach odrębnego zamówienia), niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy wpływających na kolejność i termin wykonywania robót, e) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienie, utrudnienia montażu, zawieszenie dostaw lub inne przeszkody leżące po stronie Zamawiającego, f) potrzebę usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w Wykazie dostaw, g) wstrzymaniem wypłaty dofinansowania w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust 1 Umowy. 6) zmianę zakresu dostaw planowanych do powierzenia podwykonawcom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymuszonych okolicznościami nienadającymi się wcześniej przewidzieć, które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 7) zmianę wynikającą z treści umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków WFOŚIGW w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych”, w ramach którego realizowana jest Umowa we wszelkim zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu. 2. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zmiany treści Umowy w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 1) zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu, zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 2) zmiany przepisów, na podstawie których ustala się stawkę VAT; 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 5) podczas realizacji Umowy wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa istotna dla realizacji Umowy, w takim przypadku nastąpi zmiana Umowy dostosowująca ją do zmienionych przepisów prawa z zastosowaniem zasad korzystnych dla Zamawiającego i z uwzględnieniem jego interesu ekonomicznego i kosztów realizacji Umowy; 6) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana formy organizacyjnej Wykonawcy (w tym przekształcenie); 7) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi kumulatywne przystąpienie do długu na podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z Postepowania i spełnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału w Postępowaniu; 8) zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przyjmując wszelkie obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z Postepowania i spełnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału w Postępowaniu; 9) zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmie uzgodniony zakres obowiązków dotychczasowego Wykonawcy i wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z Postępowania, jeżeli dotychczasowy Wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy. 10) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w realizację Umowy. 3. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust 2 wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian; 2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji Przedmiotu Umowy; 3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem; 4) uzasadnienie zmiany, w tym wskazanie przesłanek opisanych w ust .2. 4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Przedstawicielami OSP w Przesiadłowie, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w ust 3. 5. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 4, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 6. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 4-5. 7. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 8. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie. 9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu, o którym mowa w § 3, jeżeli jest skutkiem nieprawidłowego działania lub zaniechania Wykonawcy. 10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 2 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części dostaw, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 2 zostanie zmniejszona o wartość niewykonanych dostaw; 2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych kwota, o której mowa w § 2 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych dostaw a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych dostaw zamiennych przy zastosowaniu postanowień pkt 3), z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie określone w § 2 nie ulegnie zwiększeniu; 3) Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulacje ceny jednostkowej poszczególnych elementów wyposażenia z uwzględnieniem średnich cen rynkowych materiałów i sprzętu w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 11. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy – Aneksu. 12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-11 jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4” ustawy Pzp. 2) Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa następuje poprzez wskazanie dowodów oraz działań podjętych w celu ochrony fizycznej i prawnej zmierzających do zatajenia informacji. Brak przedłożenia na dzień składania ofert dowodów potwierdzających ochronę fizyczną i tajną zastrzeżonych informacji będzie skutkowało ich upublicznieniem.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te wraz z dowodami należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, pokój nr 1 (Sekretariat) 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. 4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone na stronie internetowej www.ujazd.bip.cc. 5. Ofertę złożona po terminie Zamawiający zwróci po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 6. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 8. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia: Oferta powinna zawierać: a) Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty: łączną cenę brutto, długość okresu gwarancji, termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz pozostałe wymagane informacje. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. c) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, d) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale.7 SIWZ. 9. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert. 10. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 składa każdy z Wykonawców. 11. Dokumenty potwierdzające udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. 12. Na potwierdzenie, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia i oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów (zobowiązań) z których będzie wynikać: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 13. Wzór zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 


Dodano 5 2018 godz. 14:09 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Znak sprawy: OSP.1/2018                                                                                            Ujazd dnia: 2018-09-05

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SIWZ

 

Dotyczy:zmiany zapisów SIWZ w postępowaniuprowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI i NFOŚIGW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nazakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie dokonuje zmiany zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:przedłuża termin składania ofert  w/w postępowaniu do dnia 17.09.2018 r. godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2018 r. o godz. 10:30

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc .

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 4a pkt 1 ustawy Pzp, przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o nr 500212977-N-2018 z dnia 05.09.2018r.

 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

(-) Kazimierz Bala

 

                                                                        


Dodano 5 2018 godz. 14:12 przez

Ogłoszenie nr 500212977-N-2018 z dnia 05-09-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 609910-N-2018
Data: 29.08.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna, Krajowy numer identyfikacyjny 590-761-271, ul. Przesiadłów   31, 97-225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (44) 719-23-20, e-mail kazimierz_bala@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-07, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-17, godzina: 10:00


Prezes Ochotniczej Strązy Pożarnej

(-) Kazimierz Bala


Dodano 13 2018 godz. 14:51 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Znak sprawy: OSP.1/2018                                                                                        Ujazd dnia: 2018-09-13

 

O D P W I E D Z I na zapytania do SIWZ

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-09-12 do Zamawiającego wpłynęłyzapytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:Zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI i NFOŚIGW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH.

Treść wspomnianych pytań jest następująca :

 1. Czy Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia na zasadach:
 1. odbiór techniczno – jakościowy i faktyczny w siedzibie Wykonawcy na własny koszt i we własnym zakresie (przy czym poprzez odbiór faktyczny rozumie się realizację umowy. W dniu odbioru faktycznego zostaną przekazane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu),
 2. przekazanie pojazdu w depozyt Wykonawcy w czasie rejestracji pojazdu,
 3. odbiór z depozytu Wykonawcy na własny koszt i we własnym zakresie (warunkiem odbioru z depozytu jest uregulowanie płatności za pojazd – proponujemy : płatność przelew 30 dni jednak nie później niż w dniu wyjazdu z depozytu

Odpowiedź na pyt nr 1

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na odbiór pojazdu na powyższych zasadach. Z uwagi na przedmiotową zmianę Zamawiający modyfikuje treść załącznika do SIWZ nr 1 Projekt Umowy na dostawę i w dniu 13.09.2018 na stronie internetowej www.ujazd.bip.cc zamieszcza tekst jednolity załącznika nr 1 – po zmianach

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego otwierane podesty robocze pod skrytkami na sprzęt?

Odpowiedź na pyt nr 2

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwośćzaoferowania pojazdu posiadającego otwierane podesty robocze pod skrytkami na sprzęt

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego autopompę dwuzakresową o wydajności min 3500l/min przy ciśnieniu 8 bar i Hgs= 1,5 m?

Odpowiedź na pyt nr 3

Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego autopompę dwuzakresową o wydajności min 3500l/min przy ciśnieniu 8 bar i Hgs= 1,5 m.

 1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu fabrycznie nowego, nieużywanego (rok produkcji 2018), przy zastosowaniu podwozia z roku 2017?

Odpowiedź na pyt nr 4

Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu fabrycznie nowego, nieużywanego (rok produkcji 2018), przy zastosowaniu podwozia z roku 2017.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego manualna skrzynię biegów?

Odpowiedź na pyt nr 5

Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego manualną skrzynię biegów.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego zbiornik na wodę o pojemności min 5310 dm3?

Odpowiedź na pyt nr 6

Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego zbiornik na wodę o pojemności min 5310 dm3.

 1. Czy w przypadku zgody na zaoferowanie pojazdu z w/w zbiornikiem wody Zamawiający dopuści możliwość rezygnacji z przeniesienia zbiornika paliwa ? (pojazd ten posiada 2 skrytki więcej niż pojazd ze zbiornikiem wody min 6000 l).

Odpowiedź na pyt nr 7

 •  
 1. prosimy też o informację, czy w przypadku wyrażenia zgody na nasze pytania Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru pojazdu do 10.10.2018r.

Odpowiedź na pyt nr 8

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru pojazdu do 10.10.2018r.

Dotyczy:zmiany zapisów SIWZ :

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nazakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie dokonuje zmiany zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt umowy na dostawę

W związku z wprowadzonymi zmianami w Projekcie Umowy na dostawę, Zamawiający zamiesza na swojej stronie internetowej www.ujazd.bip.cc oraz przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia:

 1. tekst jednolity Załącznika nr 1 Projekt umowy – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian;

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Pzp., przedłuża termin składania ofert w/w postępowaniu do dnia 19.09.2018 r. godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2018 r. o godz. 10:30

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc .

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 4a pkt 1 ustawy Pzp, przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o nr 500220502-N-2018 z dnia 13-09-2018 r.

Prezes Ochotniczej Strązy Pożarnej

(-) Kazimierz Bala

                                                                        


Dodano 13 2018 godz. 14:53 przez

Ogłoszenie nr 500220502-N-2018 z dnia 13-09-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 609910-N-2018
Data: 29.08.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna, Krajowy numer identyfikacyjny 590-761-271, ul. Przesiadłów   31, 97-225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (44) 719-23-20, e-mail kazimierz_bala@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-17, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-19, godzina: 10:00

Prezes Ochotniczej Strązy Pożarnej

(-) Kazimierz Bala


Dodano 17 2018 godz. 15:21 przez

Ogłoszenie nr 500222986-N-2018z dnia 17-09-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 609910-N-2018
Data: 29.08.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna, Krajowy numer identyfikacyjny 590-761-271, ul. Przesiadłów   31, 97-225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (44) 719-23-20, e-mail kazimierz_bala@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-19, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-20, godzina: 10:00

Prezes Ochotniczej Strązy Pożarnej

(-) Kazimierz Bala


Dodano 17 2018 godz. 15:23 przez

Ochotnicza Straż Pożarna

Przesiadłów 31

97-225Ujazd

Znak sprawy: OSP.1/2018                                                                                                                  Ujazd dnia: 2018-09-17

 

O D P W I E D Z I na zapytania do SIWZ

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-09-14 do Zamawiającego wpłynęłyzapytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:Zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI i NFOŚIGW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH.

Treść wspomnianych pytań jest następująca :

 1. Dot. pkt 1.8 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga samochodu z możliwością rozłączania napędu osi przedniej. Pojazdy, które posiadają możliwość rozłączania napędu osi przedniej nie są wyposażone w mechanizm różnicowy międzyosiowy wobec czego traktować należy je raczej jako pojazdy 4x2 z możliwością dołączenia napędu osi przedniej. Z posiadanej nam wiedzy wynika, iż 95% czasu użytkowania pojazdów z wymaganym przez Zamawiającego napędem 4x4, odbywa się na drogach utwardzonych, gdzie dołączenie napędu osi przedniej (lub tez jego nie rozłączenie) skutkować będzie uszkodzeniem mechanizmów napędowych. Pojazdy, które posiadają stały napęd obu osi z mechanizmem różnicowym między osiowym zabezpieczają układ napędowy podczas eksploatacji na drogach utwardzonych, przyczyniając się jednocześnie do zwiększania ogólnego bezpieczeństwa użytkownika.

Czy wobec powyższego zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu ze stałym napędem 4x4 bez możliwości odłączania osi przedniej?

Odpowiedź na pyt nr 1

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu ze stałym napędem 4x4 bez możliwości odłączania osi przedniej.

 1. Dot. pkt 1.9 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga dostarczenia samochodu z automatyczną skrzynią biegów. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie samochodu z mechaniczną manualną skrzynia biegów

Odpowiedź na pyt nr 2

NIE.Zgodnie w minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ. Patrz odpowiedź nr 6 na zapytania do SIWZ z 13.09.2018 r.

 1. Dot. pkt 1.11 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga by pojazd posiadała wyprowadzony do góry za kabiną filtr powietrza. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z wlotem filtra powietrza umieszczonym w przedniej części kabiny, pod szybą czołową?

Odpowiedź na pyt nr 2

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu z wlotem filtra powietrza umieszczonym w przedniej części kabiny, pod szybą czołową.

 1. Dot. pkt 1.11 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga by kabina była wyposażona w szyberdach. Wywietrznik dachowy (szyberdach) ze względu na jego wymiary nie może być traktowany jako wyjście awaryjne, a wymóg posiadania w kabinie klimatyzacji powoduje, że nie ma konieczności wentylowania kabiny przez wywietrznik. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z kabiną nie wyposażoną w wywietrznik dachowy (szyberdach)?

NIE. Zgodnie w minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ.

 1. Dot. pkt 1.11 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał manualnie otwierane szyby przedziału załogi. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z szybami drzwi bocznych przednich i tylnych opuszczanymi i podnoszonymi elektrycznie?

Odpowiedź na pyt. nr 5

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu z szybami drzwi bocznych przednich i tylnych opuszczanych i podnoszonych elektrycznie.

 1. Dot. pkt 11 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga zawieszenia kabiny na poduszkach pneumatycznych z systemem samopoziomującym. Czy Zamawiający dopuści zawieszenie kabiny pneumatyczne bez systemu samopoziomującego?

Odpowiedź na pyt. nr 6

NIE. Zgodnie w minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ.

 1. Dot. pkt 1.11. załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga by kabina była wyposażona w rolety przeciwsłoneczne. Czy Zamawiający dopuści kabinę wyposażoną w daszki przeciwsłoneczne?

Odpowiedź na pyt. nr 7

NIE. Zgodnie w minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ.

 1. Dot. pkt 1.29 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w hak holowniczy. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zaczepem typu paszczowego do ciągnięcia przyczep o masie max. do 10 t. ?

Odpowiedź na pyt. nr 8

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowaniapojazdu z zaczepem typu paszczowego do ciągnięcia przyczep o masie max. 10t.

 1. Dot. pkt 2.1 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga by zabudowa wykonana była w całości z materiałów kompozytowych w kolorze RAL3000 bez użycia lakieru, ściany zabudowy podwójne, izolowane termicznie. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zabudową wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję, przy zastosowaniu np. stali kwasoodpornej, aluminium i elementów kompozytowych?

Odpowiedź na pyt. nr 9

NIE. Zgodnie w minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ.

 1. Dot. pkt 2.4 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał drabinę do wejścia na dach wykonaną ze stali nierdzewnej, jednoczęściową, bez konieczności rozkładania. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z rozkładaną, aluminiową drabinką do wejścia?

Odpowiedź na pyt. nr 10

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu z rozkładaną , aluminiową drabinkę do wejścia.

 1. Dot. pkt 2.10 oraz 2.12 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał zbiorniki na środki gaśnicze o łącznej pojemności min 6600litrów. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności min 5000 litrów oraz zbiornikiem środka pianotwórczego o pojemności min 10 % pojemności zbiornika wody?

Odpowiedź na pyt. nr 11

Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania pojazdu ze zbiornikiem wody min. 5000 l oraz zbiornikiem środka pianotwórczego min. 10% pojemności zbiornika wody. Patrz odpowiedź nr 7 na zapytania do SIWZ z dnia 13.09.2018r.

 1. Dot. pkt 2.14 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga by wydajność autopompy na niskim ciśnieniu wynosiła min. 4300 l/min przy ciśnieniu 8 bar. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z autopompą o wydajności 3600 l/min przy ciśnieniu 8 bar oraz min 300l/min przy ciśnieniu 40 bar?

Odpowiedź na pyt nr 12

Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego autopompę dwuzakresową o wydajności min 3500l/min przy ciśnieniu 8 bar i Hgs= 1,5 m.

 1. Dot. pkt 2.16 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga by autopompa umożliwiała podanie wody do m.in. minimum dwóch nasad tłocznych 75. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ciężki pojazd ratowniczo – gaśniczy musi posiadać minimum 4 nasady tłoczne 75. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga by autopompaumożliwiała podanie wody do minimum 4 nasad tłocznych 75?

Odpowiedź na pyt nr 13

TAK. Zamawiający modyfikuje treść zapisu pkt 2.16 i wymaga m.in. że pojazd ratowniczo – gaśniczy musi posiadać minimum 4 nasady tłoczne W75.

 1. Dot. pkt 2.21 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga by w kabinie był umiejscowiony manometr niskiego ciśnienia. Czy Zamawiający dopuści zamontowanie w kabinie wskaźników ciśnienia?

Odpowiedź na pyt nr 14

NIE. Zgodnie w minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ.

 1. Dot. pkt 2.28 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga by umiejscowienie masztu oświetleniowego nie ograniczało przestrzeni zabudowy pożarniczej. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z masztem oświetleniowym umieszczonym w skrytce po prawej stronie za kabiną pojazdu, co zabezpieczy maszt przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych?

Odpowiedź na pyt nr 15

NIE. Zgodnie w minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ.

 1. Dot. pkt 2.31 załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający wymaga wyciągarki elektrycznej zamontowanej z tyłu pojazdu o uciągu min 7,5 t. Czy Zamawiający dopuści wciągarkę elektryczna zamontowaną z przodu pojazdu?

Odpowiedź na pyt nr 16

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu wyposażonego w wyciągarkę umiejscowioną z przodu pojazdu.

Zamawiający w celu zapewnienia czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian, postanowił przedłużyć termin składania ofertdo dnia 20.09.2018 r. godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2018 r. o godz. 10:30

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc .

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 4a pkt 1 ustawy Pzp, przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o nr500222986-N-2018z dnia 17-09-2018 r.

 

                                                                        

 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

(-) Kazimierz Bala

 

 

 

 

 


Dodano 20 2018 godz. 12:03 przez

Ochotnicza Straż Pożarna

Przesiadłów 31

97-225 Ujazd

Znak sprawy: OSP.1/2018                                                                                                                 Ujazd dnia: 2018-09-20

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI i NFOŚIGW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazujeinformacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20/09/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 100 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr

oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

(zł)

Termin wykonania

Okres

gwarancji

Warunki

płatności

1.

 

  STOLARCZYK

Technologia Pożarnicza

ul. Ściegiennego 268A

25-116 Kielce

 

1 056 816,00

14.12.2018

24 miesiące

30 dni

 

Zamawiający:

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

(-) Kazimierz Bala

 

 

____________________________


Dodano 21 2018 godz. 14:46 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

Pismo: RIR.271.1.12.2018/4                                                                                          Ujazd dnia: 2018-09-13

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)w trybie przetargu nieograniczonegona:

Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscach atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Ujazd

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład REK-MEL Henryk Ścibiorek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

na:

Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscach atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Ujazd za

Część I na działce nr ewidencyjny 573 obręb geodezyjny Ujazd w m. Ujazd

cenę 33 210.00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji oraz termin realizacji zamówienia.

Zakład REK-MEL Henryk Ścibiorek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

na:

"Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscach atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Ujazd"

Część II na działce nr ewidencyjny 278 obręb geodezyjny Ujazd w m. Ujazd

za cenę 33 210.00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji oraz termin realizacji zamówienia.

Zakład REK-MEL Henryk Ścibiorek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

na:

"Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscach atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Ujazd"

Część III na działce nr ewidencyjny 424/1 obręb geodezyjny Ujazd w m. Ujazd

za cenę 33 210.00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji oraz termin realizacji zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscach atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Ujazd za

Część I na działce nr ewidencyjny 573 obręb geodezyjny Ujazd w m. Ujazd

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

Razem

1

Zakład REK-MEL Henryk Ścibiorek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

(1)

  60,00

  20,00

20,00

 100,00

1

KERIM s.c.

Wola Czarnyska 19

98-105 Wodzierady

(2)

  57,73

  0,00

  0,00

  57,73

 

"Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscach atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Ujazd"

Część II na działce nr ewidencyjny 278 obręb geodezyjny Ujazd w m. Ujazd

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

Razem

1

Zakład REK-MEL Henryk Ścibiorek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

(1)

  60,00

  20,00

  20,00

 100,00

1

KERIM s.c.

Wola Czarnyska 19

98-105 Wodzierady

(2)

  57,73

  0,00

  0,00

  57,73

 

"Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscach atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Ujazd"

Część III na działce nr ewidencyjny 424/1 obręb geodezyjny Ujazd w m. Ujazd

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

Razem

1

Zakład REK-MEL Henryk Ścibiorek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

(1)

  60,00

  20,00

  20,00

 100,00

1

KERIM s.c.

Wola Czarnyska 19

98-105 Wodzierady

(2)

  57,73

  0,00

  0,00

  57,73

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                           Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 21 2018 godz. 15:27 przez

Ochotnicza Straż Pożarna

Przesiadłów 31

97-225 Ujazd

Znak sprawy: OSP.1/2018                                                                                            Ujazd dnia: 2018-09-21

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)w trybie przetargu nieograniczonegona:

Zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI i NFOŚIGW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Mirosław STOLARCZYK

Technologia Pożarnicza

ul. Ściegiennego 268A

25-116 Kielce

za cenę  1 056 816,00 PLN

okres gwarancji: 24 miesiące

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr

oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

ilość pkt

Okres

Gwarancji

Ilość pkt

Razem

Ilość pkt

1.

 

Mirosław STOLARCZYK

Technologia Pożarnicza

ul. Ściegiennego 268A

25-116 Kielce

60,00 pkt

10,00

70

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

(-) Kazimierz Bala

                                                                                           


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SIWZ
Dodany: 29.08.2018 godz. 11:32
 
Załączniki nr 1 do SIWZ Projekt Umowy na dostawę
Dodany: 29.08.2018 godz. 11:32
 
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy
Dodany: 29.08.2018 godz. 11:32
 
Załączniki nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku przesłanek do wykluczenia
Dodany: 29.08.2018 godz. 11:32
 
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz dostaw
Dodany: 29.08.2018 godz. 11:32
 
Załączniki nr 5 do SIWZ Zobowiazanie innego podmiotu
Dodany: 29.08.2018 godz. 11:32
 
Załącznik nr 6 Wykaz minimalnych wymagań dla CSR-G
Dodany: 29.08.2018 godz. 11:33
 
Załącznik nr 7 Oświadczenie GK
Dodany: 29.08.2018 godz. 11:33
 
Powiadomienie o zm. SIWZ z 05.09.2018r
Dodany: 05.09.2018 godz. 14:09
 
Ogłoszenie o zm. ogłoszenia z 05.09.2018
Dodany: 05.09.2018 godz. 14:12
 
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ oraz powiadomienie o zm. SIWZ z 13.09.2018
Dodany: 13.09.2018 godz. 14:51
 
Ogłoszenie o zm. ogłoszenia z 13.09.2018r.
Dodany: 13.09.2018 godz. 14:53
 
Ogłoszenie o zm. ogłoszenia z 17.09.2018r.
Dodany: 17.09.2018 godz. 15:21
 
Odp na zapyta i powiad o zm. SIWZ 17.09.2018 BIP
Dodany: 17.09.2018 godz. 15:23
 
Informacja z otrawrcia ofert
Dodany: 20.09.2018 godz. 12:03
 
powiadomienie o wyborze
Dodany: 21.09.2018 godz. 14:46
 Ostateczny termin składania ofert:
 20 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 29 2018 godz. 11:32
Liczba odsłon:
  405 od 29 2018 godz. 11:32  (średnio 2.72 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl