Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Informacja dla osób niesłyszących
0
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania na Przebudowę ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego `Mikrokosmos,

Numer: RIR.271.1.9.2018


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Pismo: RIR.271.1.9.2018                                                                                                       Ujazd dnia: 2018-07-26

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos,

z powodu: "cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

UZASADNIENIE

W postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadzącej do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos” w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 25.07.2018r. godz. 10:00 wpłynęły trzy oferty przewyższające kwotę 479 503,90 zł, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w tym oferta nr 1 złożona przez Przewozy osobowe EUROBUS, EUROBRUK Firma "MARUSIK", Buków 11, 97-225 Ujazd na kwotę 579 000,00 zł, oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 629 270,60 zł oraz oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski na kwotę 625 046,71 zł.

Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 PZP unieważnienia postępowania przetargowe na Przebudowę ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadzącej do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos”.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 26 2018 godz. 13:03
Liczba odsłon:
  164 od 26 2018 godz. 13:03  (średnio 1.79 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl