Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla osób niesłyszących
0
Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu

Numer: RIR.271.1.11.2018
Ogłoszenie nr 585820-N-2018 z dnia 2018-07-10 r.

Wójt Gminy Ujazd: Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. : „ROZWÓJ TURYSTYKI AKTYWNEJ I RODZINNEJ W GMINIE UJAZD POPRZEZ UTWORZENIE AKADEMII SPORTU ORAZ MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ujazd, krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6 , 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (URL): www.ujazd.bip.cc
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ujazd.bip.cc

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ujazd.bip.cc

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej (osobiście, pocztą, kurierem)
Adres:
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97 -225 Ujazd, pokój nr 1 - Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu”
Numer referencyjny: RIR.271.1.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu” 1. Część I - Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, której przedmiotem jest Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu”. 1) Zamierzenie budowlane zakłada przebudowę obecnie istniejącego nieużytkowanego obiektu basenu otwartego o wymiarach basenu olimpijskiego na basen publiczny, ekologiczny, częściowo sportowy i częściowo rekreacyjny wraz z przebudową istniejącej infrastruktury, remontem i przebudową istniejących obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu z dostosowaniem do funkcji obsługi kąpieliska oraz towarzyszących funkcji rekreacyjno – sportowych w terenie, a także wprowadzenie nowych funkcji i wyposażenia obiektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. 2) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę oraz prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2. Część II - Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu.” Zakres dostawy obejmuje wyposażenie obiektu w szczególności: 1) wyposażenie toalet i łazienek w urządzenia higieny osobistej; 2) urządzenia do utrzymania czystości w obiekcie; 3) przyrządy sportowe i gimnastyczne, sprzęt rekreacyjny; 4) Urządzenia fitness; 5) meble systemowe, zabudowę kuchenną; 6) ławki, kosze, stojaki na rowery.

II.5) Główny kod CPV: 45212000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45212212-5

71220000-6

71220000-6

71220000-6

39100000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych na podstawie art. 67, ust. 1, pkt 6 stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe, w szczególności ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem różnic wynikających z waloryzacji, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-03-31


II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wykonania całości przedmiotu umowy części I i część II objętych zamówieniem nie później niż w terminie do 31.03.2020 r. oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Szczegółowe wymagania w zakresie terminu wykonania zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 i 1 a do SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500 000,00 PLN
Informacje dodatkowe W przypadku gdy wykonawca złoży ofertę na dwie części, warunek zostanie spełniony łącznie dla dwóch części jeśli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500 000 PLN.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Część I zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Część I a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonawca spełni warunek, jeżeli: Część I a1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na wykonanie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR budowy, przebudowy, rozbudowy lub odbudowy basenu o powierzchni niecki basenowej (lustro wody) co najmniej 700 m2; Część I a2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przebudowie, rozbudowie lub odbudowie basenu o powierzchni niecki basenowej (lustro wody) co najmniej 700 m2; lub Część I a3) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub odbudowie basenu o powierzchni niecki basenowej (lustro wody) co najmniej 700 m2. Powyższy warunek dotyczący doświadczenia Wykonawca może spełnić wykazując wykonanie usługi z lit. a1) i roboty z lit. a2)lub zadania z pkt a3).. 2) Część II zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu wyposażenia obiektu basenowego o wartości łącznej co najmniej 500.000 PLN (brutto) 3) Część I skieruje do wykonania zamówienia co najmniej następujące osoby: a) projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu budowlanego w zakresie budowy, przebudowy, lub rozbudowy obiektu basenowego; b) projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 2 projektów budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, lub rozbudowy obiektów basenowych o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 700 m2; c) projektanta w specjalności instalacyjnej sanitarnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu instalacji cieplnej lub wentylacyjnej dla budynku o powierzchni użytkowej równej i większej 1000 m2 ; d) projektanta w specjalności instalacyjnej elektroenergetycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu cieplnej lub instalacji kanalizacyjnej dla budynku o powierzchni użytkowej równej i większej 1000 m2 ; e) Kierownika budowy, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy przy budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu basenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 700 m2. f) Kierownika robót sieciowych, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót posiadającego doświadczenie w budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej; g) Kierownika robót elektrycznych, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej elektroenergetycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach elektrycznych i elektroenergetycznych;. h) Kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej. Wymagane powyżej okresy doświadczenia zawodowego należy liczyć do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Okresy doświadczenia ww. osób pokrywające się ze sobą nie będą sumowane. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. specjalistów przez jedna osobę w zakresie łączenia funkcji: - projektanta w specjalności architektonicznej oraz projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - kierownika budowy oraz kierownika robót w branży konstrukcyjno – budowlanej. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Część I wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 2)Część I wykaz usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywanie należycie przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; Złożenie wykazu usług nie jest wymagane jeśli Wykonawca na potwierdzenie warunku wskaże jedynie roboty budowlane wykonywane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 3) Część II wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale VI ust. 4 pkt 2 wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywanie należycie przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 a do SIWZ; 4) Część I wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (odpowiednio do warunku określonego w części VI ust. 4, pkt 3), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami) Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 5) Część I i II informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 6) Część I i II – aktualne na dzień składania Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt VIII.1 SIWZ i VIII.4 SIWZ;

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wskazanego w pkt.III.1.3) Ogłoszenia Wykonawca przedłożył: 1) Część I wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 2) Część I wykaz usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywanie należycie przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Złożenie wykazu usług nie jest wymagane jeśli Wykonawca na potwierdzenie warunku wskaże jedynie roboty budowlane wykonywane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”; 3) Część II wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale VI ust. 2 pkt 1) ppkt b) wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywanie należycie przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 a do SIWZ; 4) Część I wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (odpowiednio do warunku określonego w części VI ust. 2, pkt 2), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami) Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 2. Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wskazanego w pkt.III.1.2) Ogłoszenia Wykonawca przedłożył: 5) Część I i II informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP 6) Część I i II – aktualne na dzień składania Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt VIII.1 SIWZ i VIII.4 SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Dokumenty potwierdzające udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. 2. Na potwierdzenie, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia i oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów (zobowiązań) z których będzie wynikać: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Wszystkie oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale. dokumenty inne niż oświadczenia wskazane w zdaniu poprzedzającym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej z zgodność z oryginałem. 5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych, a jeżeli w tym dniu kurs nie był publikowany, Zamawiający zastosuje kurs opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu publikacji ogłoszenia, w którym NBP taki kurs opublikował.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1) Część I - 180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych); 2) Część II – 15 000,00. zł (piętnaście tysięcy złotych.) 2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 1) Pieniądzu, 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych, 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: 85 8985 0004 0060 0600 0101 0017 tytułem Przetarg nieograniczony nr RIR. 272.1.11.2018 – Część I lub RIR. 272.1.11.2018 - Część II. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

10,00

długość okresu gwarancji na całość zamówienia

30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.(przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część I 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w okolicznościach określonych w Pzp oraz wskazanych poniżej: 1) zastąpienia osób wskazanych w wykazie osób innymi osobami o co najmniej takich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jak określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie Umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w wykazie (w tym długotrwającej choroby, śmierci) i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę; 2) zastąpienia podwykonawcy innym podmiotem o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jak podmiot zastępowany, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie wskazanej części Umowy przez Podwykonawcę wskazanego w ofercie Wykonawcy i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę; 3) skrócenia terminu realizacji Umowy lub obniżenia maksymalnej wartości Umowy, w przypadku wystąpienia wewnętrznych zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających kontynuację realizacji Umowy lub w przypadku wystąpienia zmian związanych z przesunięciem środków w budżecie Zamawiającego; 4) zmian wprowadzonych przez Zamawiającego polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: a) pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń lub przedmiotów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zaprzestaniem produkcji materiałów budowlanych, d) zmiana przepisów Prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy - każdorazowo na zmiany, o których mowa w lit. a)-c) zgodę musi wyrazić projektant sprawujący nadzór autorski. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi być udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5) ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, pominięcie jakiejkolwiek części robót, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu Umowy na skutek sytuacji, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie podpisania Umowy; 6) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, wymuszone okolicznościami nienadającymi się wcześniej przewidzieć, które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym ewentualną zmianę terminu końcowego realizacji niniejszej Umowy, gdy są spowodowane: a) działaniami osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów), b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, c) siła wyższą, d) koniecznością podjęcia zamówień dodatkowych (w ramach odrębnego zamówienia), niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy wpływających na kolejność i termin wykonywania robót, e) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienie, utrudnienia robót, zawieszenie robót lub inne przeszkody leżące po stronie Zamawiającego, f) potrzebę usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru robót, g) wstrzymaniem wypłaty dofinansowania w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust 2 Umowy. 7) zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymuszonych okolicznościami nienadającymi się wcześniej przewidzieć, które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 8) zmianę wynikającą z treści umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego realizowana jest Umowa we wszelkim zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu. 2. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zmiany treści Umowy w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 1) zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu, zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 2) zmiany przepisów, na podstawie których ustala się stawkę VAT; 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 5) podczas realizacji Umowy wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa istotna dla realizacji Umowy, w takim przypadku nastąpi zmiana Umowy dostosowująca ją do zmienionych przepisów prawa z zastosowaniem zasad korzystnych dla Zamawiającego i z uwzględnieniem jego interesu ekonomicznego i kosztów realizacji Umowy; 6) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana formy organizacyjnej Wykonawcy (w tym przekształcenie); 7) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi kumulatywne przystąpienie do długu na podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z Postepowania i spełnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału w Postępowaniu; 8) zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przyjmując wszelkie obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z Postepowania i spełnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału w Postępowaniu; 9) zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmie uzgodniony zakres obowiązków dotychczasowego Wykonawcy i wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z Postępowania, jeżeli dotychczasowy Wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy. 10) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w realizację Umowy. 3. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust 2 wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian; 2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji Przedmiotu Umowy; 3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem; 4) uzasadnienie zmiany, w tym wskazanie przesłanek opisanych w ust .2. 4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w ust 3. 5. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 4, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 6. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 4-5. 7. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 8. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie. 9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu, o którym mowa w § 3, jeżeli jest skutkiem nieprawidłowego działania lub zaniechania Wykonawcy. 10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 2 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 2 zostanie zmniejszona o wartość niewykonanych robót; 2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych kwota, o której mowa w § 2 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych przy zastosowaniu postanowień pkt 3), z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie określone w § 2 nie ulegnie zwiększeniu; 3) Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulacje ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 11. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy – Aneksu. 12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-11 jest nieważna. Część II 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w okolicznościach określonych w Pzp oraz wskazanych poniżej: 1) zastąpienia podwykonawcy innym podmiotem o co najmniej takim doświadczeniu zawodowym jak podmiot zastępowany, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie wskazanej części Umowy przez Podwykonawcę wskazanego w ofercie Wykonawcy i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę; 2) skrócenia terminu realizacji Umowy lub obniżenia maksymalnej wartości Umowy, w przypadku wystąpienia wewnętrznych zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających kontynuację realizacji Umowy lub w przypadku wystąpienia zmian związanych z przesunięciem środków w budżecie Zamawiającego; 3) zmian wprowadzonych przez Zamawiającego polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: a) pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń lub przedmiotów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń, 4) ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, pominięcie jakiejkolwiek części dostawy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu Umowy na skutek sytuacji, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie podpisania Umowy; 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania dostaw, wymuszone okolicznościami nienadającymi się wcześniej przewidzieć, które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym ewentualną zmianę terminu końcowego realizacji niniejszej Umowy, gdy są spowodowane: a) działaniami osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów), b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, c) siła wyższą, d) koniecznością podjęcia zamówień dodatkowych (w ramach odrębnego zamówienia), niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy wpływających na kolejność i termin wykonywania robót, e) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienie, utrudnienia montażu, zawieszenie dostaw lub inne przeszkody leżące po stronie Zamawiającego, f) potrzebę usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w Wykazie dostaw, g) wstrzymaniem wypłaty dofinansowania w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust 2 Umowy. 6) zmianę zakresu dostaw planowanych do powierzenia podwykonawcom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymuszonych okolicznościami nienadającymi się wcześniej przewidzieć, które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 7) zmianę wynikającą z treści umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego realizowana jest Umowa we wszelkim zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu. 2. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zmiany treści Umowy w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 1) zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu, zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 2) zmiany przepisów, na podstawie których ustala się stawkę VAT; 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 5) podczas realizacji Umowy wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa istotna dla realizacji Umowy, w takim przypadku nastąpi zmiana Umowy dostosowująca ją do zmienionych przepisów prawa z zastosowaniem zasad korzystnych dla Zamawiającego i z uwzględnieniem jego interesu ekonomicznego i kosztów realizacji Umowy; 6) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana formy organizacyjnej Wykonawcy (w tym przekształcenie); 7) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi kumulatywne przystąpienie do długu na podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z Postepowania i spełnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału w Postępowaniu; 8) zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przyjmując wszelkie obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z Postepowania i spełnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału w Postępowaniu; 9) zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmie uzgodniony zakres obowiązków dotychczasowego Wykonawcy i wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z Postępowania, jeżeli dotychczasowy Wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy. 10) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w realizację Umowy. 3. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust 2 wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian; 2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji Przedmiotu Umowy; 3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem; 4) uzasadnienie zmiany, w tym wskazanie przesłanek opisanych w ust .2. 4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w ust 3. 5. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 4, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 6. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 4-5. 7. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 8. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie. 9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu, o którym mowa w § 3, jeżeli jest skutkiem nieprawidłowego działania lub zaniechania Wykonawcy. 10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 2 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części dostaw, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 2 zostanie zmniejszona o wartość niewykonanych dostaw; 2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych kwota, o której mowa w § 2 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych dostaw a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych dostaw zamiennych przy zastosowaniu postanowień pkt 3), z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie określone w § 2 nie ulegnie zwiększeniu; 3) Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulacje ceny jednostkowej poszczególnych elementów wyposażenia z uwzględnieniem średnich cen rynkowych materiałów i sprzętu w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 11. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy – Aneksu. 12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-11 jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, pokój nr 1 (Sekretariat) 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. 4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc. 5. Ofertę złożona po terminie Zamawiający zwróci po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 6. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 1) Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. 2) Dokumenty potwierdzające udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. 3) Na potwierdzenie, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia i oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów (zobowiązań) z których będzie wynikać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. e) Wzór zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 7. Oświadczenia i dokumenty, potwierdzające wstępnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstawa do wykluczenia. 1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców. 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości niezależnie od formy jego wniesienia. Wniesienie należytego wykonania Umowy jest warunkiem wejścia Umowy w życie. 9. Z postępowania wyklucza się: 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1, pkt 12 Pzp); 2) wykonawcę będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo (art. 24 ust. 1, pkt 13) Pzp: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonawcy pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1, pkt 13 (art. 24 ust. 1, pkt 14) Pzp; 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 1, pkt 15) Pzp; 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji” lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 pkt 16) Pzp; 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust 1 pkt 17) Pzp; 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust 1 pkt 18) Pzp; 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu (art. 24 ust 1, pkt 19) Pzp; 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 1, pkt 20) Pzp; 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 oraz z 2017r. poz. 724 i 933) – art. 24 ust 1, pkt 21) Pzp; 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1, pkt 22) Pzp; 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1, pkt 23) Pzp; 13) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791) –art. 24 ust. 5, pkt 1) Pzp; 14) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2) Pzp; 15) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5, pkt 4) Pzp; 16) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. (art. 24 ust. 5, pkt 8) Pzp. 9.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu 9.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie cz. IV. ust. 2 SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Część I - Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, której przedmiotem jest Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamierzenie budowlane zakłada przebudowę obecnie istniejącego nieużytkowanego obiektu basenu otwartego o wymiarach basenu olimpijskiego na basen publiczny, ekologiczny, częściowo sportowy i częściowo rekreacyjny wraz z przebudową istniejącej infrastruktury, remontem i przebudową istniejących obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu z dostosowaniem do funkcji obsługi kąpieliska oraz towarzyszących funkcji rekreacyjno – sportowych w terenie, a także wprowadzenie nowych funkcji i wyposażenia obiektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. 2) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę oraz prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212000-6, 45212212-5, 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji na całość zamówienia

30,00

kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Część II - Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu.”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres dostawy obejmuje wyposażenie obiektu w szczególności: 1) wyposażenie toalet i łazienek w urządzenia higieny osobistej; 2) urządzenia do utrzymania czystości w obiekcie; 3) przyrządy sportowe i gimnastyczne, sprzęt rekreacyjny; 4) Urządzenia fitness; 5) meble systemowe, zabudowę kuchenną; 6) ławki, kosze, stojaki na rowery.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37400000-2, 39100000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji na całość zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 


Zamawiający

z up Wójta Gminy

(-) mgr Dominika Marjańska

SKARBNIK GMINY

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ Z DN. 31.08.2018

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.11.2018                                                                                              Ujazd dnia: 2018-08-31

 

 

O D P O W I E DZ  na zapytania do SIWZ

 

P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-08-24 do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu",

Treść wspomnianych pytań jest następująca :

 1. Proszę o podanie parametrów drewna, jakie ma być zastosowane na wykonanie i zaprojektowanie pomostów i kładek?

Odp. na pyt. nr 1

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

Wymaga się by dla pomostów, kładek i tarasów zastosować wysokogatunkowe drewno egzotyczne odpowiednio zaimpregnowane (zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych)

 1. Czy poszczególne elementy: oczka, strefy mokrej stopy, złoża filtracyjnego powinny być ogrodzone, jaka powinna być wysokość ogrodzenia zewnętrznego oraz podanie jego parametrów?

Odp. na pyt. nr 2

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

Wymaga się by poza ogrodzeniem całego terenu obiektu wykonać wygrodzenie poszczególnych stref: strefy tzw. „mokrej stopy” stawu kąpielowego, strefy zbiornika regeneracyjnego, strefę wału filtracyjnego, oraz strefę zjeżdżalni, a także zbiornika podziemnego filtrów i baterii solarnej instalacji do podgrzewania wody.

Ogrodzenie zewnętrzne wys. min 2,20m          630         mb

Ogrodzenia wewnętrzne wys. min 1,35m         650         mb

Parametry ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego terenu:

Projektowane ogrodzenie systemowe na słupkach stalowych z wypełnieniem z paneli zgrzewanych z podmurówką systemową prefabrykowaną:

- wys. podmurówki min 25cm,

- wys. ogrodzenia min 2,2m (panele min 1,8m).

- słupki stalowe min 40x60x2mm z obejmami montażowymi zamykane kapturkiem nawierzchniowym – malowane proszkowo.

- mocowanie docelowo wykonać zabezpieczone antykradzieżowo (śruby z zerwanym gwintem)

- słupki zabetonowane w monolitycznym fundamencie min (B-20) – gł. min. 100cm.

- panel ogrodzeniowy – zgodnie z normą PN-EN 10223-7: 2002 lub równoważną – wysokość min 1760mm, malowany proszkowo,

- średnica prętów poziomych/pionowych = 5.0/5.0

- liczba przeprofilowań =4

- system mocowania - obejma montażowa min 40x60

- długość panelu = min 2505 mm

- ilość drutów pionowych = min 51

Kolor ogrodzenia zielony (do uzgodnienia z Inwestorem)

Montaż bramy wjazdowej w systemie ogrodzeniowym szer. min 5m

Montaż furtek w systemie ogrodzeniowym szer. min 1,2m.

 1. Proszę o uszczegółowienie systemu wejść i przyjść na obiekt kąpieliska?

Odp. na pyt. nr 3

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

Wymaga się by obiekt był wyposażony w system kontroli dostępu przystosowany do obsługi biletowej z kodem paskowym – w systemie biletów całodziennych – dostęp do obiektu umożliwiony poprzez bramki typu stadionowego. Dodatkowo obiekt należy wyposażyć w opaski umożliwiające kilkakrotne wejście w ciągu dnia tym samym osobom. Wewnątrz obiektu dostęp do atrakcji typu siłownia, fitness, wspinaczka ma być odrębnie sterowany przy użyciu systemu kontroli dostępu zainstalowanego w recepcji budynku sportu. Wszystkie systemy, w tym systemy kontroli dostępu mają być dostarczone i uruchomione przez wykonawcę wraz z oprogramowaniem i licencjami na użytkowanie zarówno urządzeń jak i oprogramowania (w języku polskim) oraz przeszkolenie personelu.

 1. Proszę o podanie ilości dziennej maksymalnej kapiących się w kąpielisku?

Odp. na pyt. nr 4

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

Wskaźniki powierzchniowe określające przepustowości basenów dla poszczególnych części stawu kąpielowego:

- niecki rekreacyjne 3 m2 / 1 osobę tj. maksymalnie 257 osób

- niecka sportowa 8 m2 / 1 osobę tj. maksymalnie 23 osoby

5.         Jakie panele należy zastosować na ściankę wspinaczkową i jakimi kołkami należy przymocować te panele?

Odp. na pyt. nr 5

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

Pokrycie ściany wewnętrznej będą tworzyć specjalne systemowe panele dedykowane do budowy ścian do wspinaczki wyprodukowane na bazie sklejki. Panele zamocowane powinny być bezpośrednio do ściany kołkami systemowymi - plastikowa kotwa do ram z łbem stożkowym o dobranej odpowiednio nośności.

Specjalne systemowe panele dedykowane do budowy ścian do wspinaczki wyprodukowane na bazie sklejki – wg PN-EN 12572 lub równoważnej- wodoodpornej liściastej gr. min 18mm – wymiar podstawowy min 1,25 x 2,44m, minimalna ilość gniazd na 1m2  min18szt., powierzchnia paneli piaskowo-żywiczna pomalowana farbą akrylową wodorozcieńczalną. Płyta obustronnie malowana żywicą trudno-zapalną (zabezpieczona do materiału SRO).

6.         Co z konstrukcją stalową dachu w przypadku zmian tzw. "norm śnieżnych"

Odp. na pyt nr 6

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

Budynek wymaga prac remontowych polegających na generalnym remoncie wewnętrznym budowlanym z wymianą posadzek, sufitów oraz przebudową ścianek działowych, wymianie wszystkich instalacji, wymianie powierzchni drewnianych, wymianie obróbek blacharskich i pokrycia dachowego, naprawie konstrukcji dachu (lub wymianę w razie takiej konieczności oraz dostosowanie parametrów istniejącej konstrukcji do obowiązujących aktualnie przepisów tym zakresie).

7.         Proszę o podanie parametrów płyt ażurowych przeznaczonych na ciągi pieszo - jezdne?

Odp. na pyt. nr 7

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

płyty ażurowe wypełnione żwirem, poza miejscami dla osób niepełnosprawnych, które należy wykonać z nawierzchni analogicznie jak drogi.

PARAMETRY KRATY:

Materiał HDPE, odmiana o wysokości min 200mm, wielkość komórek min 400x520 wykonanych ze specjalnych taśm dwustronnie moletowanych. Taśmy wytwarzane z HDPE – polietylenu wysokiej gęstości, o dużej odporności. Łączenie ze sobą punktowo, za pomocą zgrzewów ultradźwiękowych. Taśmy perforowane, umożliwiające przepływ wody. Rozstaw zgrzewów min680mm.

8.         Proszę o potwierdzenie czy wykonanie monitoringu  wizyjnego powinno być wykonane zgodnie z pkt 1.3.15 PFU?

Odp. na pyt. nr 8

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w zakresie pkt 1.3.15 PFU. W załączeniu niniejszego pisma tekst jednolity PFU oraz zamieszczony zostaje na stronie internetowej Zamawiającego.

9.         Czy kolektory słoneczne powinny być zabezpieczone przed ich przegrzewaniem?

Odp. na pyt. 9

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

Wymaga się by wykonawca wraz z instalacją baterii solarnych dostarczył również pokrywy zabezpieczające je przed nagrzewaniem, które użytkownik będzie mógł montować w okresach nieużywania solarów oraz w momencie zbyt wysokich temperatur. Dodatkowo instalacja ma przewidywać zasilanie wariantowe grzejników w pomieszczeniach technicznych, które w okresach wysokich temperatur będą mogły stanowić bufor chłodzący.

10.       Proszę o podanie aktualnych podstaw prawnych dla uwarunkowań planistycznych oraz podstaw opracowania projektu budowlanego?

Odp. na pyt. 10

Zamawiający uaktualnił w PFU podstawy prawne dla uwarunkowań planistycznych oraz podstaw opracowania projektu budowlanego.

11.       Proszę o informację czy koncepcja poprzedzająca opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych podlega uzgodnieni i zatwierdzeniu przez zamawiającego i czy również obejmuje technologię uzdatniania wody?

Odp. na pyt. 11

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

Zamawiający wymaga by koncepcja wielobranżowa zawierała również część dotyczącą rozwiązań technologii uzdatniania wody i zgodnie z zapisami poniższych aktów prawnych:

- USTAWIE Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z dnia 7 czerwca 2018 roku),

   - ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1261),

   - rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792).

należy ją uzgodnić pod względem sanitarnohigienicznym z właściwą jednostką, która na etapie uzyskiwania decyzji na użytkowanie jest właściwa do wydania decyzji dopuszczającej do użytkowania obiekt pod względem sanitarnym.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy.

12.       Czy należy wykonać inwentaryzację zieleni oraz uzyskać zgody na wycinkę po uzgodnieniu zakresu wycinki i nasadzeń kompensacyjnych z Inwestorem i czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie nawodnienia terenów zielonych ?

             Odp. na pyt. nr 12

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

Wymaga się zaprojektowanie i nasadzenie nowych gatunków krzewów i drzew ozdobnych oraz rekultywację trawników (wymianę ziemi na humus) na całym terenie inwestycji oraz wykonanie automatycznego systemu nawadniania terenu.

13.       Płyty zewnętrzne na elewacje budynków - proszę o podanie uszczegółowienie parametrów technicznych?

             Odp. na pyt nr 13

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

systemowa elewacja wentylowana z aluminiowymi panelami elewacyjnymi z płyt kompozytowych systemowych składających się z połączonego PVC z blachą aluminiową w monolityczny panel – okładzina o grubości blachy aluminiowej min 0,3mm oraz rdzenia polietylenowego. Płyta powinna być o wysokiej sztywności, odporna na zmiany temperatur. Do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz. Płyta musi być idealnie gładka i równa również przy dużych formatach. Miejscowo elewacje wykonać z oblicówką z cegły pełnej klinkierowej. Dla elewacji dopuszcza się tylko rozwiązania systemowe wybranego producenta składające się na kompleksowy system jednego producenta dla całej elewacji.

14.       Fasady szklane, stolarka okienna i drzwiowa, parapety - proszę o uszczegółowienie parametrów technicznych?

Odp. na pyt. 14

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

Fasady szklane na profilach z aluminium w systemie słupowo-ryglowym, profile trzykomorowe z wkładką termoizolacyjną, tzw. ciepłe z zestawem szyb zespolonych. Kolor profili RAL 9023 – grafitowy. W całym budynku zaprojektowano ślusarkę aluminiową.

-  rozwiązania konstrukcyjne ślusarki na profilach aluminiowych, usztywnienia, mocowanie, oparcie na elementach konstrukcji należy dostarczyć przez wykonawcę jako rozwiązanie systemowe łącznie z dostawą ślusarki aluminiowej, a projekt wykonawczy dostarczyć do uzgodnienia z Inwestorem,

- dostawca uzgodni rysunki warsztatowe przyjętych rozwiązań z Zamawiającym i inspektorem nadzoru,

- drzwi przeciwpożarowe wyposażyć w samozamykacze (zastosować regulator kolejności zamykania skrzydeł dla drzwi dwuskrzydłowych),

Okna i drzwi zewn. na profilach z aluminium wykonanych zgodnie z Normą PN-EN 12400:2004 lub równoważną zaliczanych do najwyższej klasy dla profili o minimalnej grubości ścianki. W systemie jednego producenta: profile pięciokomorowe z wkładką termoizolacyjną, z zestawem szyb zespolonych.

Okna wyposażyć w nawiewniki. Okucia stolarki – klamki wykonać z zabezpieczeniem przed niewłaściwym położeniem oraz blokowane. Szkło bezpieczne o podwyższonej odporności na włamanie minimum P4 zgodnie z Normą PN-EN 1627:2012 lub równoważną.

Drzwi pożarowe i zewnętrzne wyposażyć w samozamykacze a przy drzwiach dwuskrzydłowych wyposażone w regulator kolejności zamykania.

Ślusarkę drzwiową zewnętrzną projektuje się analogicznie do okiennej, w oparciu o konstrukcje z profili aluminiowych. Profile: min. pięciokomorowe.

Współczynnik przenikania ciepła dla ram i skrzydeł dla drzwi zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szyby zespolone składające się z trzech warstw szklanych o izolacyjności termicznej. Wymagany współczynnik łączny dla całego zestawu drzwi zewnętrznych. Kolorystyka drzwi zgodnie z kolorystyką elewacji. Szkło bezpieczne o podwyższonej odporności na włamanie minimum P4. zgodnie z Normą PN-EN 1627:2012 lub równoważną.

Wszystkie drzwi zgodnie z przeznaczeniem zaopatrzyć w:

- odbojnicę, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- tabliczki z oznakowaniem funkcji pomieszczenia,

- skrzydła i ościeżnice stalowe malowane proszkowo przez producenta na kolor grafitowy.

- skrzydła i ościeżnice aluminiowe malowane proszkowo wyłącznie przez producenta na kolor grafitowy,

- samozamykacze, zamki atestowane w klasie „C” antywłamaniowe wg Normy PN-EN 1627:2012, lub równoważnej, szyby bezpieczne, uszczelki akustyczne opuszczane po zamknięciu skrzydła,

- samozamykacze drzwi dwuskrzydłowych z regulatorem kolejności zamykania.

SYSTEM ALUMINOWEJ FASADY

System fasadowy – przewidzieć system o nowoczesnej konstrukcji aluminiowo-szklanej ścian osłonowych izolowanych termicznie zapewniający wysokie własności użytkowe, poprzez dobrą izolację termiczną [Uf od 0,55 W/m2K] i akustyczną tworzonej zabudowy zewnętrznej, gwarantując jednocześnie zachowanie wysokiej ekonomii rozwiązań.

Konstrukcję nośną systemu mają stanowić kształtowniki o prostokątnym, zamkniętym przekroju, które spełnią zarówno rolę słupów jak i rygli w taki sposób by zlicowana była konstrukcja po stronie wewnętrznej dla uzyskania tzw. „ostrej krawędzi wewnętrznej”. Profile nośne posiadać mają systemową szerokość min.50 mm. Połączenia konstrukcji nośnej słup-rygiel wykonywane mają być za pomocą specjalnych łączników systemowych. Zakres stosowanych łączników umożliwiać powinien wykonanie różnorodnych konstrukcji zarówno pod względem kształtu jak i przeniesienia wymaganych obciążeń.

W systemie zastosować specjalnie skonstruowane uszczelki płaszczowe, co dodatkowo pozwoli uzyskać bardzo dużą szczelność konstrukcji zarówno na przenikanie wody [RE2400Pa] jak i powietrza. Uszczelka słupa i rygla w widoku od wewnątrz ma się licować, co wpłynie na estetykę ściany. Przestrzenie między pakietami szklącymi wypełnione powinny być specjalnym izolatorem i uszczelnione odpowiednim silikonem pogodowym gwarantującym całkowitą szczelność połączenia.

1) Profile zlicowane po stronie wewnętrznej, rygle łączone ze słupami bez podfrezowania, uszczelki słupów i rygli o jednakowej szerokości;

2) Uszczelka podszybowa fasady jednoczęściowa - płaszczowa, w zakresie podparcia zespoleń szklanych po obydwu stronach, szczelnie zamykająca całą szerokość słupa / rygla fasadowego od zewnątrz;

3) Izolatory termiczne piankowe, wklejane - w celu uniknięcia niedoskonałości montażu, wyposażone w radiatory do infiltracji przestrzeni międzyszybowej;

4) Fartuchy wodo- i wiatroizolacyjne EPDM w obwodzie konstrukcji fasadowych, wpinane systemowo w elementy dystansowe;

5) Wodoszczelność RE min. 2000Pa zgodnie z Normą PN-EN 12155:2004 i PN-EN 12154:2004 lub równoważną;

6) Przepuszczalność powietrza AE 1500 Pa zgodnie z Normą PN-EN 12153:2004 i PN-EN 12152:2004 lub równoważną;

7) Izolacyjność termiczna - wg wskazań w zestawieniu ślusarki, Uf od 0,55 W/m2K (dla ramy Ug - dla szkła i Uw - dla całego okna wg obliczeń termicznych dla konkretnych pozycji zestawienia ślusarki wg normy PN-EN 10077-1 lub równoważnej, lub za pomocą badań kompletnych okien zgodnie z normami: PN-EN ISO 12567-1 dla okien i drzwi lub PN-EN ISO 12567-2 lub równoważnej w odniesieniu do okien dachowych. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła UW wymaga określenia następujących składowych okna:

- dla części przeźroczystych (zawierających oszklenie) współczynnik przenikania ciepła części przeźroczystej obliczony wg PN – EN 673:2011, PN – EN 674:2011 lub PN – EN 675:2011 lub równoważnej,

- dla części nieprzeźroczystych obliczenie wartości współczynnika przenikania ciepła, który należy wyznaczyć zgodnie z normą PN – EN ISO 6946:2008 lub równoważnej, lub zgodnie z normą PN-EN ISO 10211, lub równoważnej, zmierzonego zgodnie z normami PN-EN ISO 8301 i 8302 lub równoważnej.

- obliczenie lub zmierzenie współczynnika przenikania ciepła dla elementów konstrukcyjnych okna (ram, skrzydeł, słupków, szczeblin…) zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-2 lub równowaznej, przyjętego z załącznika normy PN-EN ISO 10077-1:2007 lub równoważnej lub z normą PB-EN 12412-2 lub równoważnej,

- określenie wartości liniowego współczynnik przenikania ciepła występującego na ramce dystansowej szyby zespolonej, które można przyjąć na podstawie normy PN-EN ISO 10077-1 lub równoważnej - Załącznik E, lub obliczyć zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-2 lub równoważnej.

SYSTEM  ALUMINIOWEJ FASADY

System okienno-drzwiowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania aluminiowych konstrukcji o wysokich własnościach użytkowych, zapewniających dobrą izolację termiczną i akustyczną tworzonej zabudowy zewnętrznej, gwarantując jednocześnie zachowanie wysokiej ekonomii rozwiązań. System zbudowany z profili trzykomorowych wykonanych z wysokiej jakości kształtowników aluminiowych zespolonych przekładkami termicznymi, wykonanymi z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Zastosować specjalnie wyprofilowane przekładki zwiększające sztywność zespolenia kształtowników. Głębokość profili dla konstrukcji drzwiowych oraz profili ościeżnic okien powinna wynosić min 75 mm, natomiast profile skrzydeł okien powinny mieć głębokość min 84 mm. W budowanych konstrukcjach, profile ościeżnic i skrzydeł drzwi powinny być zlicowane obustronnie, natomiast profile ościeżnicy i skrzydła okna powinny tworzyć jedną płaszczyznę po stronie zewnętrznej konstrukcji. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i starannie dobranym komponentom, system powinien charakteryzować się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi oraz cechować niską wartością współczynnika przenikania ciepła Uf [od 1,2 W/m2K]. Wysokie parametry cieplne oraz szczelność należy uzyskać przede wszystkim dzięki nowoczesnej budowie profili ram, a także dzięki użyciu całego szeregu elementów izolujących tj. dedykowana dzielona uszczelka centralna czy izolatory termiczne nowej generacji. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz pełną funkcjonalność drzwi zewnętrznych, profile skrzydeł drzwiowych wyposażone powinny być w specjalne, perforowane przekładki termiczne. Ich zadaniem jest kompensacja naprężeń powstających na skutek występowania różnic temperatur pomiędzy częścią wewnętrzną i zewnętrzną konstrukcji drzwi. Profile ościeżnic, po zewnętrznej stronie, powinny posiadać specjalnie przygotowane rowki do zamontowania systemowych uszczelnień pęczniejących jak i gniazdo w przekładce termicznej przeznaczone do montażu specjalnej systemowej folii paroszczelnej / paroprzepuszczalnej.

Okno

Wodoszczelność E 1950 wg Normy PN-EN 12155:2004, PN-EN 12154:2004 lub równoważnych

Przepuszczalność powietrza 4 klasa wg Normy PN-EN 12153:2004, PN-EN 12152:2004 lub równoważnych

Odporność na obciążenie wiatrem C3 wg Normy PN-EN 12179:2004, PN-EN 13116:2004 lub równoważnych

Drzwi:

Wodoszczelność E 1200 wg Normy PN-EN 12155:2004, PN-EN 12154:2004 lub równoważnych

Przepuszczalność powietrza 4 klasa wg Normy PN-EN 12153:2004, PN-EN 12152:2004 lub równoważnych

Odporność na obciążenie wiatrem C2 wg Normy PN-EN 12179:2004, PN-EN 13116:2004 lub równoważnych.

2) Profile ościeżnic wyposażone po stronie zewnętrznej w specjalne rowki do zamontowania systemowych uszczelnień pęczniejących oraz gniazda w przekładce termicznej, przeznaczone do montażu specjalnej systemowej folii paroszczelnej / paroprzepuszczalnej;

3) Profile skrzydeł drzwiowych wyposażone są w specjalne, perforowane przekładki termiczne, kompensujące naprężenia powstające na skutek występowania różnic temperatur pomiędzy częścią wewnętrzną i zewnętrzną konstrukcji drzwiowych;

4) Głębokość profili drzwiowych oraz ościeżnic okiennych max 75mm, głębokość skrzydeł okiennych – max 84mm;

5) Izolacyjność termiczna - wg wskazań w zestawieniu ślusarki - Uf od 1,2 W/m2K (dla ramy !... Ug - dla szkła i Uw - dla całego okna wg obliczeń termicznych dla konkretnych pozycji zestawienia ślusarki) wg normy PN-EN 10077-1 lub równoważnej, lub za pomocą badań kompletnych okien zgodnie z normami: PN-EN ISO 12567-1 lub równoważnej dla okien i drzwi lub PN-EN ISO 12567-2 lub równoważnej w odniesieniu do okien dachowych. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła UW wymaga określenia następujących składowych okna:

- dla części przeźroczystych (zawierających oszklenie) współczynnik przenikania ciepła części przeźroczystej obliczony wg PN – EN 673:2011, PN – EN 674:2011 lub PN – EN 675:2011 lub równoważnych,

- dla części nieprzeźroczystych obliczenie wartości współczynnika przenikania ciepła, który należy wyznaczyć zgodnie z normą PN – EN ISO 6946:2008 lub zgodnie z normą PN-EN ISO 10211 lub zmierzonego zgodnie z normami PN-EN ISO 8301 i 8302, lub równoważnych.

- obliczenie lub zmierzenie współczynnika przenikania ciepła dla elementów konstrukcyjnych okna (ram, skrzydeł, słupków, szczeblin…) zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-2 lub równoważnej, przyjętego z załącznika normy PN-EN ISO 10077-1:2007 lub z normą PB-EN 12412-2 lub równoważnych,

- określenie wartości liniowego współczynnik przenikania ciepła występującego na ramce dystansowej szyby zespolonej, które można przyjąć na podstawie normy PN-EN ISO 10077-1 – lub równoważnej Załącznik E, lub obliczyć zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-2, lub równoważnymi.

SYSTEM ALUMINIOWY OKIEN I DRZWI

System ścianek wewnętrznych, nieizolowanych termicznie. System przeznaczony powinien być do wykonywania aluminiowych konstrukcji o wysokich własnościach użytkowych, zapewniających dobrą izolację akustyczną tworzonej zabudowy, gwarantując jednocześnie zachowanie wysokiej ekonomii rozwiązań.

System powinien być zbudowany z wysokiej jakości kształtowników aluminiowych.

Głębokość kształtowników dla konstrukcji drzwiowych oraz kształtowników ościeżnic okien powinna wynosić max. 50 mm, natomiast kształtowniki skrzydeł okien powinny mieć głębokość max. 59 mm. W budowanych konstrukcjach, kształtowniki ościeżnic i skrzydeł drzwi powinny być zlicowane obustronnie, natomiast kształtowniki ościeżnicy i skrzydła okna powinny tworzyć jedną płaszczyznę po stronie zewnętrznej konstrukcji.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji i starannie dobranym komponentom, system powinien charakteryzować się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi [min. 3 klasa wg Normy PN-EN 12400:2004, PN-EN 13116:2004 lub równoważnych.

wytrzymałości mechanicznej drzwi, zakres stosowania min. Kat. IVb] wg Normy PN-EN 1192:2001, PN-EN 13116:2004 lub równoważnych. System powinien posiadać dymoszczelność w kl. Sa, Sm wg Normy PN-EN 1634-1+A1:2018-03 lub równoważnej.

Kształtowniki ościeżnic, po zewnętrznej stronie, powinny posiadać specjalnie przygotowane rowki do zamontowania systemowych uszczelnień pęczniejących.

PARAPETY

Wszystkie parapety zewnętrzne wykonać w systemie elewacji na bazie systemowych rozwiązań producenta elewacji z tego samego materiału co elewacja – panel kompozytowy powlekany blachą aluminiową, Dla elewacji z cegły klinkierowej wykonać parapety murowane z cegły klinkierowej na sztorc pokryte również panelem kompozytowym – gotowy element systemu elewacyjnego wybranego producenta elewacji.

Parapety wewnętrzne wykonać:

- parapety okien wykonać z kamienia sztucznego.

- parapety na ścianach wykończonych glazurą wykonywać z glazury.

15.       Renowacja niecki basenowej - proszę o uszczegółowienie opisu technicznego wykonania?

Odp. na pyt. nr 15

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

Renowacja basenu będzie wykonana za pomocą systemowego rozwiązania dedykowanego do renowacji basenów zewnętrznych np. System technologii szkieletowej z wykończeniem powierzchni ścian panelami z blachy nierdzewnej powlekanej PVC lub rozwiązania równoważnego.

16.       Z jakiej stali należy wykonać elementy 'Atrakcji wodnych"?

odp. na pyt. nr 16

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

Atrakcje wodne należy wykonać ze stali nierdzewnej polerowanej (niemalowanej).

17.       Proces uzdatniania wody-  proszę o uszczegółowienie funkcji sterownika.

Odp. na pyt. 17

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Programie Funkcjonalno- użytkowym w następującym zakresie:

Cały proces uzdatniania wody sterowany powinien być centralnym sterownikiem PLC. Sterownik ten powinien analizować wszystkie wartości pomiarowe oraz komunikaty informacyjne i alarmowe. Sterownik spełniać powinien wiele funkcji w tym:

- Wyliczenie aktualnego zapotrzebowania na wodę uzupełniającą

- Sterowanie instalacją filtracyjną

- Kontrolę temperatury wody w stawu kąpielowego

- Kontrolę zmętnienia wody w stawu kąpielowego.

System ma zapewniać kontrolę parametrów wody w tym temperatury dla potrzeb mieszania oraz skuteczności filtracji, dolewania, regulowania temperatury itp.

18.       Czy Zamawiający na etapie składania ofert wymaga składania wszystkich dokumentów wymienionych w pkt 2.14.1 PFU?

Odp. na pyt. nr 18

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść PFU w zakresie pkt 2.14.1 PFU. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w SIWZ.

Z uwagi na dokonanie zmian zapisów w Programie Funkcjionalno – użytkowym spowodowanych udzielonymi odpowiedziami na zapytania Wykonawców, Zamawiający zamieszcza w dniu 31.08.2018 r. na swojej stronie internetowej www.ujazd.bip.cc tekst jednolity Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SIWZ w zakresie warunku udziału w postepowaniu opisanego w Rozdz. VI, ust 4, pkt 1, pkt a), a1), a2), a3) otrzymuje brzmienie:

 1. Część I zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
 1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonawca spełni warunek, jeżeli:

a1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na wykonanie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR budowy, przebudowy, rozbudowy stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2;

a2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przebudowie, rozbudowie stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2;

lub

a3) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na: budowie, przebudowie, rozbudowie stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2.

Powyższy warunek dotyczący doświadczenia Wykonawca może spełnić wykazując wykonanie usługi z lit. a1) i roboty z lit. a2)lub zadania z pkt a3).

W pkt XIV SIWZ dodaje się ust 11 i 12 o brzmieniu:

 • 11.     Tajemnica przedsiębiorstwa
 1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4” ustawy Pzp.
 2. Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa następuje poprzez wskazanie dowodów oraz działań podjętych w celu ochrony fizycznej i prawnej zmierzających do zatajenia informacji. Brak przedłożenia na dzień składania ofert dowodów potwierdzających ochronę fizyczną i tajną zastrzeżonych informacji będzie skutkowało ich upublicznieniem.
 3. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te wraz z dowodami należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
 1. Zmiana lub wycofanie oferty
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”,
 2. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

Zamawiający w celu zapewnienia czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian oraz do złożenia prawidłowej oferty, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert17.09.2018r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.09.2018r. godz. 10:30

 

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc .

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DN. 31.08.2018

 

Ogłoszenie nr 500209394-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 585820-N-2018
Data: 10.07.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna i zawodowa. Określenie warunków: 1) Część I zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonawca spełni warunek, jeżeli: a1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na wykonanie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR budowy, przebudowy, rozbudowy lub odbudowy stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2; a2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przebudowie, rozbudowie lub odbudowie stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2; lub a3) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj", tj. obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub odbudowie stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2. Powyższy warunek dotyczący doświadczenia Wykonawca może spełnić wykazując wykonanie usługi z lit. a1) i roboty z lit. a2) lub zadania z pkt a3). 2) Część II zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu wyposażenia stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o wartości łącznej co najmniej 500.000 PLN (brutto) 3) Część I skieruje do wykonania zamówienia co najmniej następujące osoby: a) projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu budowlanego w zakresie budowy, przebudowy, lub rozbudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego; b) projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 2 projektów budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, lub rozbudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 700 m2; c) projektanta w specjalności instalacyjnej sanitarnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu instalacji cieplnej lub wentylacyjnej dla budynku o powierzchni użytkowej równej i większej 1000 m2 ; d) projektanta w specjalności instalacyjnej elektroenergetycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu cieplnej lub instalacji kanalizacyjnej dla budynku o powierzchni użytkowej równej i większej 1000 m2 ; e) Kierownika budowy, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy przy budowie, przebudowie lub rozbudowie stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 700 m2. f) Kierownika robót sieciowych, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót posiadającego doświadczenie w budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej; g) Kierownika robót elektrycznych, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej elektroenergetycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach elektrycznych i elektroenergetycznych; h) Kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej. Wymagane powyżej okresy doświadczenia zawodowego należy liczyć do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Okresy doświadczenia ww. osób pokrywające się ze sobą nie będą sumowane. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. specjalistów przez jedna osobę w zakresie łączenia funkcji: - projektanta w specjalności architektonicznej oraz projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - kierownika budowy oraz kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65). 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w części VI.2 SIWZ warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie, zaś warunek, o którym mowa w części VI.1 SIWZ musi być spełniony przez każdego wykonawcę samodzielnie. 5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze ze strony Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 6) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia". 7) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może powoływać się na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 8) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zasobach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności tego podmiotu właściwie zrealizuje przedmiot zamówienia lub jego część, której te zdolności dotyczą.


W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna i zawodowa. Określenie warunków: 1) Część I zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonawca spełni warunek, jeżeli: a1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na wykonanie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR budowy, przebudowy, rozbudowy stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2; a2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przebudowie, rozbudowie stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2; lub a3) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj", tj. obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na: budowie, przebudowie, rozbudowie stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2. Powyższy warunek dotyczący doświadczenia Wykonawca może spełnić wykazując wykonanie usługi z lit. a1) i roboty z lit. a2) lub zadania z pkt a3). 2) Część II zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu wyposażenia stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o wartości łącznej co najmniej 500.000 PLN (brutto) 3) Część I skieruje do wykonania zamówienia co najmniej następujące osoby: a) projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu budowlanego w zakresie budowy, przebudowy, lub rozbudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego; b) projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 2 projektów budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, lub rozbudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 700 m2; c) projektanta w specjalności instalacyjnej sanitarnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu instalacji cieplnej lub wentylacyjnej dla budynku o powierzchni użytkowej równej i większej 1000 m2 ; d) projektanta w specjalności instalacyjnej elektroenergetycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu cieplnej lub instalacji kanalizacyjnej dla budynku o powierzchni użytkowej równej i większej 1000 m2 ; e) Kierownika budowy, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy przy budowie, przebudowie lub rozbudowie stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 700 m2. f) Kierownika robót sieciowych, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót posiadającego doświadczenie w budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej; g) Kierownika robót elektrycznych, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej elektroenergetycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach elektrycznych i elektroenergetycznych; h) Kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej. Wymagane powyżej okresy doświadczenia zawodowego należy liczyć do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Okresy doświadczenia ww. osób pokrywające się ze sobą nie będą sumowane. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. specjalistów przez jedna osobę w zakresie łączenia funkcji: - projektanta w specjalności architektonicznej oraz projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - kierownika budowy oraz kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65). 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w części VI.2 SIWZ warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie, zaś warunek, o którym mowa w części VI.1 SIWZ musi być spełniony przez każdego wykonawcę samodzielnie. 5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze ze strony Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 6) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia". 7) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może powoływać się na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 8) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zasobach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności tego podmiotu właściwie zrealizuje przedmiot zamówienia lub jego część, której te zdolności dotyczą.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-04, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-17, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: a) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4” ustawy Pzp. b) Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa następuje poprzez wskazanie dowodów oraz działań podjętych w celu ochrony fizycznej i prawnej zmierzających do zatajenia informacji. Brak przedłożenia na dzień składania ofert dowodów potwierdzających ochronę fizyczną i tajną zastrzeżonych informacji będzie skutkowało ich upublicznieniem. c) Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te wraz z dowodami należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

 

                                                                                                 

 


Dodano 10 2018 godz. 13:36 przez

Ogłoszenie nr 500160285-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.

 

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 585820-N-2018
Data: 10.07.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Część 1
Punkt: 4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia 31.03.2020

 

Z up. Wójta Gminy

(-) mgr Dominika Marjańska

Skarbnik Gminy

 


Dodano 2 2018 godz. 13:09 przez

Ogłoszenie nr 500183173-N-2018 z dnia 02-08-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 585820-N-2018
Data: 10/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-06, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-20, godzina: 10:00,


Dodano 13 2018 godz. 11:48 przez

Ogłoszenie nr 500192860-N-2018 z dnia -2018 r. 13-08

Ujazd:
                                                             OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 585820-N-2018
Data: 10.07.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Dodatkowe kody CPV: 45212212-5, 71220000-6,71220000-6, 71220000-6, 39100000-3
W ogłoszeniu powinno być: Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71320000-7, 37400000-2, 39100000-3
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna i zawodowa. Określenie warunków: 1) Część I zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Część I a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonawca spełni warunek, jeżeli: Część I a1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na wykonanie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR budowy, przebudowy, rozbudowy lub odbudowy basenu o powierzchni niecki basenowej (lustro wody) co najmniej 700 m2; Część I a2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przebudowie, rozbudowie lub odbudowie basenu o powierzchni niecki basenowej (lustro wody) co najmniej 700 m2; lub Część I a3) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj", tj. obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub odbudowie basenu o powierzchni niecki basenowej (lustro wody) co najmniej 700 m2. Powyższy warunek dotyczący doświadczenia Wykonawca może spełnić wykazując wykonanie usługi z lit. a1) i roboty z lit. a2)lub zadania z pkt a3).. 2) Część II zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu wyposażenia obiektu basenowego o wartości łącznej co najmniej 500.000 PLN (brutto) 3) Część I skieruje do wykonania zamówienia co najmniej następujące osoby: a) projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu budowlanego w zakresie budowy, przebudowy, lub rozbudowy obiektu basenowego; b) projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 2 projektów budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, lub rozbudowy obiektów basenowych o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 700 m2; c) projektanta w specjalności instalacyjnej sanitarnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu instalacji cieplnej lub wentylacyjnej dla budynku o powierzchni użytkowej równej i większej 1000 m2 ; d) projektanta w specjalności instalacyjnej elektroenergetycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu cieplnej lub instalacji kanalizacyjnej dla budynku o powierzchni użytkowej równej i większej 1000 m2 ; e) Kierownika budowy, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy przy budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu basenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 700 m2. f) Kierownika robót sieciowych, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót posiadającego doświadczenie w budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej; g) Kierownika robót elektrycznych, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej elektroenergetycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach elektrycznych i elektroenergetycznych;. h) Kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej. Wymagane powyżej okresy doświadczenia zawodowego należy liczyć do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Okresy doświadczenia ww. osób pokrywające się ze sobą nie będą sumowane. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. specjalistów przez jedna osobę w zakresie łączenia funkcji: - projektanta w specjalności architektonicznej oraz projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - kierownika budowy oraz kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Część I wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 2)Część I wykaz usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywanie należycie przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; Złożenie wykazu usług nie jest wymagane jeśli Wykonawca na potwierdzenie warunku wskaże jedynie roboty budowlane wykonywane w trybie "zaprojektuj i wybuduj". 3) Część II wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale VI ust. 4 pkt 2 wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywanie należycie przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 a do SIWZ; 4) Część I wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (odpowiednio do warunku określonego w części VI ust. 4, pkt 3), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami) Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 5) Część I i II informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 6) Część I i II - aktualne na dzień składania Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt VIII.1 SIWZ i VIII.4 SIWZ;

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna i zawodowa. Określenie warunków: 1) Część I zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonawca spełni warunek, jeżeli: a1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na wykonanie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR budowy, przebudowy, rozbudowy lub odbudowy stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2; a2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przebudowie, rozbudowie lub odbudowie stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2; lub a3) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj", tj. obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub odbudowie stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2. Powyższy warunek dotyczący doświadczenia Wykonawca może spełnić wykazując wykonanie usługi z lit. a1) i roboty z lit. a2) lub zadania z pkt a3). 2) Część II zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu wyposażenia stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o wartości łącznej co najmniej 500.000 PLN (brutto) 3) Część I skieruje do wykonania zamówienia co najmniej następujące osoby: a) projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu budowlanego w zakresie budowy, przebudowy, lub rozbudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego; b) projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 2 projektów budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, lub rozbudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 700 m2; c) projektanta w specjalności instalacyjnej sanitarnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu instalacji cieplnej lub wentylacyjnej dla budynku o powierzchni użytkowej równej i większej 1000 m2 ; d) projektanta w specjalności instalacyjnej elektroenergetycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu cieplnej lub instalacji kanalizacyjnej dla budynku o powierzchni użytkowej równej i większej 1000 m2 ; e) Kierownika budowy, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy przy budowie, przebudowie lub rozbudowie stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 700 m2. f) Kierownika robót sieciowych, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót posiadającego doświadczenie w budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej; g) Kierownika robót elektrycznych, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej elektroenergetycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach elektrycznych i elektroenergetycznych; h) Kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej. Wymagane powyżej okresy doświadczenia zawodowego należy liczyć do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Okresy doświadczenia ww. osób pokrywające się ze sobą nie będą sumowane. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. specjalistów przez jedna osobę w zakresie łączenia funkcji: - projektanta w specjalności architektonicznej oraz projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - kierownika budowy oraz kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65). 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w części VI.2 SIWZ warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie, zaś warunek, o którym mowa w części VI.1 SIWZ musi być spełniony przez każdego wykonawcę samodzielnie. 5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze ze strony Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 6) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia". 7) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może powoływać się na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 8) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zasobach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności tego podmiotu właściwie zrealizuje przedmiot zamówienia lub jego część, której te zdolności dotyczą.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-20, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-04, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: ) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu" 1. Część I - Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w systemie "zaprojektuj i wybuduj", której przedmiotem jest Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu". 1) Zamierzenie budowlane zakłada przebudowę obecnie istniejącego nieużytkowanego obiektu basenu otwartego o wymiarach basenu olimpijskiego na basen publiczny, ekologiczny, częściowo sportowy i częściowo rekreacyjny wraz z przebudową istniejącej infrastruktury, remontem i przebudową istniejących obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu z dostosowaniem do funkcji obsługi kąpieliska oraz towarzyszących funkcji rekreacyjno - sportowych w terenie, a także wprowadzenie nowych funkcji i wyposażenia obiektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. 2) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę oraz prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2. Część II - Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla przedsięwzięcia pn. "Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu." Zakres dostawy obejmuje wyposażenie obiektu w szczególności: 1) wyposażenie toalet i łazienek w urządzenia higieny osobistej; 2) urządzenia do utrzymania czystości w obiekcie; 3) przyrządy sportowe i gimnastyczne, sprzęt rekreacyjny; 4) Urządzenia fitness; 5) meble systemowe, zabudowę kuchenną; 6) ławki, kosze, stojaki na rowery.

W ogłoszeniu powinno być: ) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu" 1. Część I - Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w systemie "zaprojektuj i wybuduj", której przedmiotem jest Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu". 1) Zamierzenie budowlane zakłada przebudowę obecnie istniejącego nieużytkowanego obiektu basenu otwartego o wymiarach basenu olimpijskiego na staw kąpielowy, ekologiczny, częściowo sportowy i częściowo rekreacyjny wraz z przebudową istniejącej infrastruktury, remontem i przebudową istniejących obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu z dostosowaniem do funkcji obsługi kąpieliska oraz towarzyszących funkcji rekreacyjno - sportowych w terenie, a także wprowadzenie nowych funkcji i wyposażenia obiektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. 2) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę oraz prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2. Część II - Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla przedsięwzięcia pn. "Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu." Zakres dostawy obejmuje wyposażenie obiektu w szczególności: 1) wyposażenie toalet i łazienek w urządzenia higieny osobistej; 2) urządzenia do utrzymania czystości w obiekcie; 3) przyrządy sportowe i gimnastyczne, sprzęt rekreacyjny; 4) Urządzenia fitness; 5) meble systemowe, zabudowę kuchenną; 6) ławki, kosze, stojaki na rowery.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 6. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

 


Dodano 13 2018 godz. 14:38 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

 

 

Znak sprawy: RIR.271.1.11.2018                                                                                                      Ujazd dnia: 2018-08-13

 

 

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SIWZ

 

Dotyczy:zmiany zapisów SIWZ w postępowaniuprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu"

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, naAdaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu", dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 1. SIWZ Rozdz. III, ust 4 otrzymuje brzmienie:
 2. Zamierzenie budowlane zakłada przebudowę obecnie istniejącego nieużytkowanego obiektu basenu otwartego o wymiarach basenu olimpijskiego na staw kąpielowy, ekologiczny, częściowo sportowy
  i częściowo rekreacyjny wraz z przebudową istniejącej infrastruktury, remontem i przebudową istniejących obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu z dostosowaniem do funkcji obsługi kąpieliska oraz towarzyszących funkcji rekreacyjno – sportowych w terenie, a także wprowadzenie nowych funkcji
  i wyposażenia obiektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania.”
 3. SIWZ Rozdz. III, ust 7, pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) remont i przebudowę budynku głównego obsługi stawu kąpielowego”.

 1. SIWZ Rozdz. VI, ust 4, pkt 1), ppkt a), a1), a2), a3) otrzymuje brzmienie:
 2.  
 1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonawca spełni warunek, jeżeli:

a1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na wykonanie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR budowy, przebudowy, rozbudowy lub odbudowy stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2;

a2) wokresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przebudowie, rozbudowie lub odbudowie stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2;

lub

a3) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub odbudowie stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 700 m2.

Powyższy warunek dotyczący doświadczenia Wykonawca może spełnić wykazując wykonanie usługi
z lit. a1) i roboty z lit. a2)lub zadania z pkt a3).”

 1. SIWZ Rozdz. VI, ust 4, pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2)Część II zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli: wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu wyposażenia stawu kąpielowego lubobiektu basenowego o wartości łącznej co najmniej 500.000 PLN (brutto).”

 1. SIWZ Rozdz. VI, ust 4, pkt 3), ppkt a), b), e) otrzymuje brzmienie:
 2. 3)Część I skieruje do wykonania zamówienia co najmniej następujące osoby:
 1. projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu budowlanego w zakresie budowy, przebudowy, lub rozbudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego;
 2. projektanta w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie
  w sporządzaniu co najmniej 2 projektów budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, lub rozbudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 700 m2;
 1. Kierownika budowy, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
  w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy przy budowie, przebudowie lub rozbudowie stawu kąpielowego lub obiektubasenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 700 m2.”
 1. SIWZ w Rozdz. VIII ust 8 dodaje się ust 8a w brzmieniu:

„8a Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.”

 1. SIWZ Rozdz. XIII ust 2, pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) w kryterium kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:

W tym kryterium ocena będzie się odbywała na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty.

Ocenie podlegać będzie doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie z poniższą punktacją:

Funkcja

Doświadczenie/kwalifikacje

punktacja

Kierownik budowy

Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń na stanowisku kierownika budowy przy budowie, przebudowie lub rozbudowie stawu kąpielowego lubobiektu basenowego o powierzchni niecki co najmniej 700 m2.

0,5 pkt za każdy rok powyżej dwóch lat wymaganych dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. za 3 i kolejny rok.

Maksymalnie 5 punktów

Projektant w specjalności architektonicznej

Autor/współautor projektu budowlanego dotyczącego budowy, przebudowy, lub rozbudowy stawu kąpielowego lubobiektu basenowego;

 

Za każdy wykonany projekt budowlany ponad wymagany dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. za drugi i kolejny projekt 0,5 pkt.

Maksymalnie 2,5 punktu

Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Autor/współautor projektu budowlanego dotyczącego  budowy, przebudowy, lub rozbudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o powierzchni niecki co najmniej 700 m2

Za każdy wykonany projekt budowlany ponad wymagany dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. za drugi i kolejny projekt – 0,5 pkt

Maksymalnie 2,5 punktu

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 10.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P= C + Og + KD

gdzie:

P – Łączna liczba punktów ofert ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium  „Cena”

Og – liczna punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na całość zamówienia”

KD – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”

 1. Wzór Umowy §2 ust 6 otrzymuje brzmienie:

 1. za wykonane prace projektowe po uzyskaniu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie faktury potwierdzonej częściowym protokołem odbioru, jednak nie więcej niż kwota brutto: 221.400,00 złotych(słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych);
 2. za prace wykonane do dnia 30.11.2019 roku, na podstawie faktury potwierdzonej częściowym protokołem odbioru, jednak nie więcej niż kwota brutto 1 846 100,00.zł. (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści sześć złotych);
 3. za prace wykonane do dnia 30.01.2020 roku, kwotę stanowiącą różnicę między całkowitą kwotą wynagrodzenia brutto (par. 2 ust. 1) i wypłaconymi kwotami wynagrodzenia brutto (zgodnie
  z pkt 1 i 2 powyżej) i pomniejszoną o wartość stanowiącą 8% wynagrodzenia brutto wskazanego w par. 2 ust. 1;
 4. płatność końcowa na podstawie faktury końcowej stanowiąca 8% wynagrodzenia wskazanego
  w ust. 1, po uzyskaniu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu
  w imieniu i na rzecz Zamawiającego.”
 1. Wzór Umowy §3 ust. 2 i ust. 3, pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

„2. ObowiązekW terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej jako „Harmonogram”) realizacji Przedmiotu umowy, uwzględniającego zasady rozliczeń, o których mowa w § 2 oraz zakres prac, który należy wykonać w terminach: 24 tygodni od dnia podpisania umowy oraz do dnia 30.11.2019 roku i 30.01.20120 roku. Zakresy prac, które będą zrealizowane w terminie 24 tygodni od dnia podpisania umowy oraz do dnia 30.11.2019 r. i 30.01.2020roku będą przedmiotami odbiorów częściowych, o których mowa w § 7. Zamawiają w ciągu 5 dni od daty otrzymania harmonogramu, o którym mowa w zdaniu pierwszym naniesie uwagi lub zaakceptuje tenże Harmonogram.

3. Wykonawca w terminie 24 tygodni od dnia podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową:

 1. koncepcję zaakceptowaną przez Zamawiającego pod względem rozwiązań architektonicznych
  i technologicznych;
 2. projekt budowlany sporządzony na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.”
 1. Wzór Umowy§5, ust. 11 otrzymuje brzmienie:
 2. 11. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
  w liczbie sztuk wskazanych w pkt 1)-3). Dokumentacja w wersji papierowej powinna być oprawiona w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację. W przypadku zastosowania opraw w segregatorach większe rysunki należy zabezpieczyć przed przypadkowym wyrwaniem. Wersja elektroniczna powinna zawierać pliki
  w formacje *dwg, * pdf< oraz w formacie źródłowym zgodnie z wersja papierową:
 1. Koncepcja – wersja papierowa – 3 sztuki, wersja elektroniczna 1 płyta CD
 2. Projekty budowlane – wersja papierowa – 6 sztuk; wersja elektroniczna 2 płyty CD oraz wizualizację zaprojektowanego obiektu w formie prezentacji;
 3. Projekty wykonawcze ze Specyfikacji technicznymi wykonania i odbioru robót – wersja papierowa – 6 sztuk; wersja elektroniczna – 2 płyty CD;
 4. Dokumentacja powykonawcza – wersja papierowa – 2 sztuki, wersja elektroniczna – 2 płyty CD.”

W związku z licznymi wprowadzonymi zmianami w treści Siwz oraz planowanymi zmianami w Programie Fukcjonalno – Użytkowym stanowiącym jeden z elementów opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamiesza na swojej stronie internetowej www.ujazd.bip.ccoraz przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia:

 1. tekst jednolity Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian;
 2. Załącznik nr 1 Projekt Umowy – część I po zmianach
 3. Załącznik nr 10 Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

Z uwagi na powyższe oraz planowane zmiany, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Pzp., przedłuża termin składania ofert na w/w postępowania do dnia 04.09.2018 r. godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2018 r. o godz. 10:30

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 4a pkt 1 ustawy Pzp, przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o nr 500192860-N-2018 z dnia 13.08.2018r.

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 6 2018 godz. 15:17 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.11.2018                                                                               Ujazd dnia: 2018-09-06

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

 

Dotyczy:zmiany zapisów SIWZ w postępowaniuprowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu

w celu utworzenia "Akademii Sportu"

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, naAdaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu

w celu utworzenia "Akademii Sportu", dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 1. Zmiana załącznika Część II załącznik nr 9 do Siwz – „Wykaz wyposażenia”
 2. Zmiana załącznika Część I załącznik nr 8 do Siwz – załącznik do PFU – „Wodny plac zabaw”

Zamawiający w dniu 06.09.2018r. zamiesza na swojej stronie internetowej www.ujazd.bip.cc załączniki: Część II załącznik nr 9 „Wykaz wyposażenia” zmiana z 06.09.2018 r.oraz Część I załącznik nr 8 do Siwz – załącznik do PFU – „Wodny plac zabaw” – zmian z 06.09.2018r.

 1. Część I Załącznik nr 1 Projekt umowy na „zaprojektuj i wybuduj”

w projekcie umowy dodaje się § o następującej treści:

§ 5a

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatecznie wydatki dotyczące zakończonego projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zadaniu pierwszym.
 2. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem.
 3. Dokumentacja przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych.
 4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności przed terminem, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych związanych z realizowanym projektem.

 

 1. Część II projekt Umowy na dostawę

w projekcie umowy dodaje się § o następującej treści:

§ 5a

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatecznie wydatki dotyczące zakończonego projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zadaniu pierwszym.
 2. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem.
 3. Dokumentacja przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych.
 4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności przed terminem, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych związanych z realizowanym projektem.

 

Z uwagi na powyższe oraz planowane zmiany, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Pzp., przedłuża termin składania ofert na w/w postępowania do dnia 18.09.2018 r. godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2018 r. o godz. 10:30

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc .

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 4a pkt 1 ustawy Pzp, przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

                                                                        


Dodano 6 2018 godz. 15:54 przez

Ogłoszenie nr 500214565-N-2018 z dnia 06-09-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 585820-N-2018
Data: 10.07.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data 2018-09-17, godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data 2018-09-18, godz. 10:00

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 18 2018 godz. 16:33 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

                                                                                                                                         Ujazd dnia: 2018-09-18

Pismo: RIR.271.1.11.2018/16

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenuw celu utworzenia "Akademii Sportu",

z powodu: braku ważnej oferty.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającyunieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającejodrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniuod wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składaniaofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 18-09-2018roku nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

________________________


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SIWZ
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:19
 
Część I Załączniki nr 1 do SIWZ Projekt Umowy na zaprojektuj i wybuduj
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:19
 
Część II Załączniki nr 1a do SIWZ Projekt Umowy na dostawę
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:19
 
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:21
 
Załączniki nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku przesłanek do wykluczenia
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:21
 
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz usług
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:21
 
Załącznik nr 4a do SIWZ Wykaz dostaw
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:22
 
Załączniki nr 5 do SIWZ Wykaz osób
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:22
 
Załączniki nr 6 do SIWZ Wykaz robót
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:22
 
Załączniki nr 7 do SIWZ Zobowiazanie innego podmiotu
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:23
 
Część I Załacznik nr 8 do SIWZ -Program funkcjionalno - użytkowy
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:23
 
Część I Załacznik nr 8 do SIWZ - załączniki do PFU- Koncepcja zagospodarowania terenu
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:23
 
Część I Załacznik nr 8 do SIWZ - załączniki do PFU- wodny plac zabaw
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:24
 
Część I Załacznik nr 8 do SIWZ - załączniki do PFU- Koncepcja budynków rzut
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:24
 
Część I Załacznik nr 8 do SIWZ - Mapa sytuacyjno - wysokościowa
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:24
 
Część I Załacznik nr 8 do SIWZ - Wypis z ewidencji gruntów dz. 24/2
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:25
 
Część I Załacznik nr 8 do SIWZ - Wypis z ewidencji gruntów dz. 1223
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:25
 
Część I Załacznik nr 8 do SIWZ -Wypis z ewidencji gruntów dz. 1218
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:25
 
Część II Załacznik 9 do SIWZ - WYKAZ WYPOSAŻENIA
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:29
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 10.07.2018
Dodany: 10.07.2018 godz. 13:36
 
odp na zapytanai i powiadomienie w sprawie SIWZ
Dodany: 02.08.2018 godz. 13:09
 
ogłoszenei o zmianie ogłoszenia
Dodany: 02.08.2018 godz. 13:09
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 13.08.2018r
Dodany: 13.08.2018 godz. 11:48
 
Powiadomienie o zmianach SIWZ.BIP z 13.08.2018r
Dodany: 13.08.2018 godz. 14:38
 
t.j. SIWZ ze zmianami
Dodany: 13.08.2018 godz. 14:41
 
Załącznik nr 10 Oświadczenie GK
Dodany: 13.08.2018 godz. 14:41
 
ZMIANA Część I Załączniki nr 1 do SIWZ Projekt Umowy na zaprojektuj i wybuduj
Dodany: 13.08.2018 godz. 14:41
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.08.2018r.
Dodany: 31.08.2018 godz. 14:24
 
Odpowiedź na zapytania i powiadomienie o zmianach SIWZ z dnia 31.08.2018 r.
Dodany: 31.08.2018 godz. 15:46
 
Część I Załącznik nr. 1 Opis przedmiotu zamówienia ( t.j.PFU z dn. 31.08.2018)
Dodany: 31.08.2018 godz. 15:50
 
Powiadomienie o zmianach SIWZ z 06.09.2018r
Dodany: 06.09.2018 godz. 15:17
 
Część I Załacznik nr 8 do SIWZ - załacznik do PFU - Wodny plac zabaw zmiana z dn. 06.09.2018r
Dodany: 06.09.2018 godz. 15:21
 
Część II Załacznik 9 do SIWZ - WYKAZ WYPOSAŻENIA zmian z dnia 06.09.2018r_
Dodany: 06.09.2018 godz. 15:26
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 06.09.2018
Dodany: 06.09.2018 godz. 15:54
 
Uniewaznienie postępowania
Dodany: 18.09.2018 godz. 16:33
 Ostateczny termin składania ofert:
 18 2018Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Małgorzata Kubica
Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2018 godz. 13:19
Liczba odsłon:
  953 od 10 2018 godz. 13:19  (średnio 4.34 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl