Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla osób niesłyszących
0
Dostawa i montaż instalacji solarnych, kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd

Numer: RIR.271.10.2018


21/06/2018    S117    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ujazd: Instalacje słoneczne

2018/S 117-265320

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Ujazd
pl. Kościuszki 6
Ujazd
97-225
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Lasota
Tel.: +48 447192129
E-mail: inwestycje@ujazd.com.pl
Faks: +48 447192129
Kod NUTS: PL71

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ujazd.bip.cc

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ujazd.bip.cc

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji solarnych, kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd

Numer referencyjny: RIR.271.1.10.2018

II.1.2)Główny kod CPV

09332000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na dostawie i montażu solarnych systemów grzewczych, kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż: 83 szt. solarnych systemów grzewczych (dalej: Instalacje solarne);

24 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej (dalej: Instalacje fotowoltaiczne);

15 szt. kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej (dalej: Kotły);

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż 83 szt. solarnych systemów grzewczych (dalej: Instalacje solarne),

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09331100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL71

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia są miejscowości na terenie Gminy Ujazd.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć I obejmuje dostawę i montaż 83 szt. solarnych systemów grzewczych (dalej: Instalacje solarne), w tym:

39 sztuk - zestaw A (200/2)

34 sztuk - zestaw B (300/3)

10 sztuk - zestaw C (400/4)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 30/07/2018

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: nr umowy RPLD.04.01.02-10-0169/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia:

— wadium w wysokości 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych),

— zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny oferty.

Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały wskazane w SIWZ.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż 24 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej (dalej: Instalacje fotowoltaiczne)

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09332000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL71

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia są miejscowości na terenie Gminy Ujazd.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć II obejmuje dostawę i montaż 24 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej (dalej: Instalacje fotowoltaiczne):

5 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,12 KW, zainstalowanych na budynkach mieszkalnych

11 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,18 KW na budynkach mieszkalnych

1 zestaw instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,18 KW zainstalowany na budynku gospodarczym

7 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,04 KW zainstalowanych na budynkach mieszkalnych

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 30/07/2018

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: nr umowy RPLD.04.01.02-10-0169/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia:

— wadium w wysokości 13 000 PLN (trzynaście tysięcy złotych),

— zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny oferty.

Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały wskazane w SIWZ.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawę i montaż: 15 szt. kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09332000

42515000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL71

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia są miejscowości na terenie Gminy Ujazd.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć II obejmuje dostawę i montaż 24 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej (dalej: Instalacje fotowoltaiczne):

5 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,12 KW, zainstalowanych na budynkach mieszkalnych

11 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,18 KW na budynkach mieszkalnych

1 zestaw instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,18 KW zainstalowany na budynku gospodarczym

7 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,04 KW zainstalowanych na budynkach mieszkalnych

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 30/07/2018

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: nr umowy RPLD.04.01.02-10-0169/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia:

— wadium w wysokości 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych),

— zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny oferty.

Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały wskazane w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i zdolności technicznej lub zawodowej – określone w ppkt III.1.2 oraz III.1.3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

1) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), dotyczące:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.,

2) W celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 8.4 - 8.12 oraz odpowiednio 8.14 - 8.16 SIWZ potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy lub podmiotu, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega prawo do wezwania w ww. zakresie w oparciu o art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. na każdym etapie postępowania.

4) Oświadczenia składane są w oryginale z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej. Dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”.

5) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje nt. składania JEDZ podano w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznejifinansowej, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

Dla części I: 600 000 PLN

Dla części II: 350 000 PLN

Dla części III: 140 000 PLN.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt III.1.2 niniejszego ogłoszenia Wykonawca składa:

1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) dotyczące:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV tylko w zakresie oświadczenia w sekcji „alfa”).

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV tylko w zakresie oświadczenia w sekcji „alfa”),

2) Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1.2 ogłoszenia o zamówieniu, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (np.zobowiązania - oświadczenia o treści) z których będzie wynikać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 8.3 SIWZ dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu.Zamawiający zastrzega prawo do wezwania w ww. zakresie w oparciu o art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. na każdym etapie postępowania.

4) Oświadczenia składane są w oryginale z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej. Dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”.

5) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje nt. składania JEDZ podano w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Dla części nr I: dostawy instalacji solarnej wraz z montażem o łącznej wartości minimum 600 000,00 PLN.

Dla części nr II: dostawy instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem o łącznej wartości minimum 350 000,00 PLN.

Dla części nr III: dostawy kotła na biomasę wraz montażem o łącznej wartości minimum 150 000 PLN.

Wykonawca może spełnić ww. warunki poprzez zsumowanie wartości kliku umów o wartości niższej od wskazanej w warunku, których łączna wartość spełnia wymagania warunku.

2) dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:

a) (dla części I, II i III) Kierownikiem budowy posiadającym:

i) minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w zakresie kierowania robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie budynku lub budowli;

ii) uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

W przypadku składania oferty na kilka części wymaga się dysponowania w każdej części inną osobą skierowaną do pełnienia funkcji kierownika budowy.

b) (dla części I i III Zamówienia) Kierownikiem robót wodociągowych posiadającym:

i) minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmujących budowę lub przebudowę instalacji c.o. lub wodociągowej;

ii) uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych lub wodociągowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

W przypadku składania oferty na kilka części wymaga się dysponowania w każdej części inną osobą skierowaną do pełnienia funkcji kierownika robót wodociągowych.

c) (dla części II Zamówienia) Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym:

i) minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmujących budowę lub przebudowę instalacji elektrycznej;

ii) uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

d) (dla części I Zamówienia) Minimum czterema monterami instalacji solarnej, którzy:

i) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w montażu instalacji solarnej;

ii) ukończyli szkolenie w zakresie montażu oferowanej przez Wykonawcę instalacji solarnej.

W przypadku składania oferty na kilka części wymaga się dysponowania dla każdej części zespołem innych osób.

e) (dla części II Zamówienia) Minimum dwoma monterami instalacji fotowoltaicznych, którzy:

i) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznych;

ii) ukończyli szkolenie w zakresie montażu oferowanych przez Wykonawcę paneli fotowoltaicznych.

W przypadku składania oferty na kilka części wymaga się dysponowania dla każdej części zespołem innych osób.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia Wykonawca składa:

1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) dotyczące:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV tylko w zakresie oświadczenia w sekcji „alfa”).

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV tylko w zakresie oświadczenia w sekcji „alfa”),

2) Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (np.zobowiązania - oświadczenia o treści) z których będzie wynikać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą.

3) Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 8.1 i 8.2 SIWZ dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega prawo do wezwania w ww. zakresie w oparciu o art.26 ust. 2f ustawy Pzp. na każdym etapie postępowania.

4) Oświadczenia składane są w oryginale z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej. Dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”.

5) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje nt. składania JEDZ podano w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/07/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 30/07/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ujazd, pokój nr 10, pl. Kościuszki 6.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Każdy wykonawca może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jedną ofertę dla każdej z części.

2. Oferta zawiera:

a) Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty w odniesieniu do części na które składa ofertę: łączną cenę brutto, długość okresu gwarancji, termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz pozostałe wymagane.

Informacje.

b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za

Zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

c) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

d) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 7 SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem formy złożenia JEDZ opisanej w pkt 7.1 SIWZ.

e) Potwierdzenie wpłaty wadium w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu lub oryginał poręczenia lub gwarancji w odniesieniu do części na które Wykonawca składa ofertę.

3. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania. Termin rozpoczęcia robót budowlanych zostanie ustalony w porozumieniu z właścicielem każdego obiektu, którego roboty będą dotyczyły

4. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd” dofinansowanego ze środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa RPLD 04.00.00 Gospodarka niskoemisyjna nr umowy RPLD.04.01.02-10-0169/16-00. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odebrania Przedmiotu zamówienia w przypadku gdy nie zostanie on wykonany w terminie. Brak odbioru może nastąpić w przypadku, gdy Zamawiający nie uzyska zgody na przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków w umowie o dofinansowanie.

5. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeśli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/06/2018

 


Dodano 7 2018 godz. 14:44 przez

Ujazd dnia: 2018-08-07

 

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Znak sprawy:RIR.271.1.10.2018                                                                                                                                               

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż instalacji solarnych, kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazujeinformacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07/08/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część I – 918 537,80 zł brutto

Część II – 563 905,18 zł brutto

Część III – 214 156,02 zł brutto

Łącznie: 1 696 599,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

(zł)

Termin wykonania

Okres

gwarancji

Warunki

płatności

1

Część 1

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K

ul. Majora Hubala 157

95-054 Wola Zaradzyńska

1 019 298.09

31.12.2018

7 lat

30 dni

1

Część 2

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K

ul. Majora Hubala 157

95-054 Wola Zaradzyńska

423 729.54

01.12.2018

7 lat

30 dni

1

Część 3

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K

ul. Majora Hubala 157

95-054 Wola Zaradzyńska

246 262.69

31.12.2018

7 lat

30 dni

2

Część 2

NEOSTAR GREEN ENERGY Sp. z o.o.

ul. Gościniec 176

93-646 Łódź

464 740.00

28.09.2018

10 lat

30 dni

2

Część 3

NEOSTAR GREEN ENERGY Sp. z o.o.

ul. Gościniec 176

93-646 Łódź

240 150.00

28.09.2018

10 lat

30 dni

3

Część 1

ANTINUS Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 39/B5

96-100 Skierniewice

970 617.42

29.11.2018

7 lat

30 dni

4

Część 2

3 energy Lech Szafran

ul. Nefrytowa 58

91-360 Łódź

535 480.79

30.11.2018

7 lat

30 dni

5

Część 2

EKO PRIME HALINA SUSIK

ul. Jana Susika 3

97-226 Żelechlinek

589 794.00

31.11.2018

7 lat

30 dni

 

Zamawiający:

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SIWZ
Dodany: 21.06.2018 godz. 9:20
 
Załacznik nr 2 - Frormularz ofertowy
Dodany: 21.06.2018 godz. 9:20
 
Załącznik nr 3 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu
Dodany: 21.06.2018 godz. 9:21
 
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie GK
Dodany: 21.06.2018 godz. 9:21
 
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw
Dodany: 21.06.2018 godz. 9:21
 
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób
Dodany: 21.06.2018 godz. 9:23
 
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy
Dodany: 21.06.2018 godz. 9:23
 
zal. nr 1 do umowy - oswiadczenie koncowe
Dodany: 21.06.2018 godz. 9:23
 
Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Dodany: 21.06.2018 godz. 9:35
 
O D P O W I E D Ź na zapytania oraz powiadomienie o zmianach w sprawie SIWZ
Dodany: 28.06.2018 godz. 14:52
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w Dzienniku UE
Dodany: 02.07.2018 godz. 11:43
 
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 02.07.2018r
Dodany: 02.07.2018 godz. 15:17
 
Ogłoszenie o sprostowaniu Ogłoszenia opublikowane dnia 03.07.2018 r.
Dodany: 03.07.2018 godz. 12:12
 
Odpowiedz na zapytanie w sprawie SWIZ z dnia 06.07.2018
Dodany: 06.07.2018 godz. 10:43
 
Odpwiedzi na zapytania oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 23.07.2018
Dodany: 23.07.2018 godz. 15:05
 
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia przesłane do publikacji 20.07.2018
Dodany: 23.07.2018 godz. 15:05
 
Zmodyfikowany dnia 23.07.2018r. Załacznik nr 2 - Frormularz ofertowy
Dodany: 23.07.2018 godz. 15:05
 
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE dnia 25.07.2018r.
Dodany: 25.07.2018 godz. 10:24
 
Informacja z otwarcia ofert z dn. 07-08-2018
Dodany: 07.08.2018 godz. 14:44
 Ostateczny termin składania ofert:
  7 2018Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 21 2018 godz. 09:20
Liczba odsłon:
  1192 od 21 2018 godz. 09:20  (średnio 4.92 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl