Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zakup i dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer: RIR.272.2.103A.2018


 

 

 

Numer: RIR.272.2.103A.2018                                                                                        Ujazd, dnia 10.05.2018r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający :

Zamawiającym jest :

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

tel.  044 719 21 23 wew. 48, fax: 044 719 21 29, wew. 47

adres internetowy: www.ujazd.bip.cc

adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 tyś euro, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe. 

 1. Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest jako:

Zakup i dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Postępowanie oznaczone jest jako: Zakup i dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 A do niniejszego zaproszenia

 

 1. Zamawiający, informuje że :
 • Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia lub w jakiejkolwiek innej części zaproszenia do składania ofert zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż produkt równoważny zagwarantuje realizacje zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnia uzyskanie parametrów technicznych co najmniej takich jak założone są w załączniku Nr 1 A do niniejszego zapytania. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny  był podobny pod względem gabarytów, konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) charakterystyki materiałowej (rodzaj i wielkość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Charakterystyka oferowanych pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw musi pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych,
 • Pomoce przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3-6 lat, zatem powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty,
 • Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, które tego  wymagają zaopatrzone  były w instrukcję, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty w języku polskim,
 • Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do siedziby placówki oświatowej tj.: Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów, Osiedle Niewiadów 27, 97-225 Ujazd,
 • Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia fabrycznie nowych  i wolnych od wad fizycznych
  i prawnych, dotąd nie używanych oraz nie będących przedmiotem osób trzecich .
 • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przedstawicielom Zamawiającego odpowiednich atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczających do użytku  w placówkach oświatowych dostarczonych pomocy dydaktycznych, nazwę producenta i inne dane określone w odrębnych przepisach;
  1. CPV

37522000-3 – Zabawki na kółkach

37520000-9 – Zabawki

 1. Wymagana gwarancja:

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na całość przedmiotu zamówienia co najmniej 2 letniej gwarancji. Przez całość przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie wszelkie wykonane dostawy i usługi objęte zamówieniem. Oferowany okres gwarancji należy podać w formularzu oferty.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia. Wykonawca składając ofertę na zobowiązany jest wycenić wszystkie pomoce wyszczególnione w załączniku nr 1A. W przypadku niewypełnienia powyższych zapisów Zamawiający uzna ofertę za niekompletną, która podlegać będzie odrzuceniu, ze względu na brak możliwości porównania ofert.
 2. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówień podwykonawcom. W formularzu oferty- załącznik nr 2 do zaproszenia- należy podać zakres zamówienia powierzony podwykonawcom oraz firmy podwykonawców.
  1. Szczegółowe obowiązki dotyczące podwykonawców ujęte zostały we wzorze umowy- załącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego.
 1. Miejsce i termin wykonania zamawiania
  1. Adres dostarczenia materiałów eksploatacyjnych :

Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów

Osiedle Niewiadów 27, 97-225  Ujazd

 1. Termin wykonania zamówienia: do 3 tygodni od daty podpisania umowy
 1. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia
  1. Wymagania ogólne
   1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
   2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
   3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
   4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
   5. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
   6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna zawierać:

 1. formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. wypełniony załącznik nr 1 A,
 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku oferty składanej drogą pocztową bądź osobiście Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd - zawierającym oznaczenie „Oferta na Zakup i dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

 1. Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”,

Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

 1.  Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd- Sekretariat, pokój nr 1.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2017r. do godz. 14:00

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty faksem na nr: 44 719 21 29 wew. 47, e-mailem na adres: inwestycje@ujazd.com.pl  (skan oryginału dokumentu).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.

 1. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami
  1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu bądź drogą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie.
  2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;
  3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
 1. Żaneta Janeczek – podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji, tel 44 719-21-29 wew. 48
 2. Magdalena Duzik – pracownik ds. Biura Projektu, tel 44 719-21-29 wew. 43
 3. Anna Żak – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów tel. 44 719-23-84
  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer (44) 719 21 29 w. 47 bądź drogą elektroniczną na adres inwestycje@ujazd.com.pl uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
  1. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto w złotych polskich zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości z dokładnością do jednego grosza, stawkę oraz wartość podatku VAT.
  2. Wykonawca wypełnia tabelę (wzór stanowi załącznik od 1A) zawierającą kalkulację ceny ofertowej dostarczanych pomocy oraz potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 A do zaproszenia.
  3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje wyszczególnione w załączniku nr 1A. W przypadku niewypełnienia powyższych zapisów Zamawiający uzna ofertę za niekompletna, która podlegać będzie odrzuceniu, ze względu na brak możliwości porównania ofert.
  4. Cena łączna brutto musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia
   w tym:

- koszt dostawy,

 1. Wykonawca podaje stawki w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.
 1. Badanie i ocena ofert
  1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem pkt. 10.2
  2. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Kryterium oceny ofert

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium cena (100% - 100 pkt.). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najniższą cenę. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej w formularzu oferty na podstawie poniższego wzoru:

                                                                                                                                                         

cena najniższa

liczba punktów oferty badanej   =  -------------------------------     x  100 pkt

                                                                  cena badana

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Warunki Umowy

Istotne postanowienia umowy zostały określone w załączniku nr 3 do zaproszenia – wzór umowy.

 

 1. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego.
  1. Wykonawca będzie obowiązany do spełniania wymagań formalnych przez cały okres realizacji zamówienia.
  2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
  3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w sytuacji przekroczenia kwoty przeznaczonej na zakup środków trwałych zaplanowanych w projekcie na ten cel.

 

Wykaz załączników do zaproszenia :

Załącznik nr 1 A- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Formularz oferty - wzór

Załącznik nr 3- Wzór umowy

 

 

                                                                             


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Opis Przedmiotu Zamówienia
Dodany: 10.05.2018 godz. 11:19
 
wzor oferty
Dodany: 10.05.2018 godz. 11:19
 
wzór umowy
Dodany: 10.05.2018 godz. 11:19
 Ostateczny termin składania ofert:
 17 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2018 godz. 11:19
Liczba odsłon:
  184 od 10 2018 godz. 11:19  (średnio 1.72 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl