Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Numer: RIR.272.2.103.2018


Pismo: RIR.272.2.103.2018                                                                                                    Ujazd dnia: 2018-05-10

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:

Zakup i dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą porównanie cen złożonych ofert.

UZASADNIENIE

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o dokonaniu nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy w Zapytaniu ofertowym, w załączniku nr 1 A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy poprzez wprowadzenie niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia spowodował, że w postępowaniu wpłynęły oferty, z opisem przedmiotu zamówienia oraz sposobem wyliczenia ceny ofertowej uniemożliwiającym porównanie cen złożonych ofert.

Brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej jest niemożliwą do usunięcia wadą. Nie jest możliwe na tym etapie postępowania dokonanie zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na powyższe Zamawiający orzeka jak na wstępie.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

Ponadto informujemy, że dziękujemy za złożenie oferty w niniejszy postępowaniu. O ponownym uruchomieniu postępowania na „Zakup i dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, poinformujemy Państwa odrębnym pismem.

 

Zamawiający:Treść ogłoszenia

Ostateczny termin składania ofert:
 10 2018Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek dnia 10 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2018 godz. 11:03
Liczba odsłon:
  163 od 10 2018 godz. 11:03  (średnio 1.64 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl