Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa dróg w miejscowościach Sangrodz i Zaosie. Część I Przebudowa ulicy Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz, Część II Przebudowa drogi w miejscowości Zaosie

Numer: RIR.271.1.7.2018


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.7.2018                                                                                                  Ujazd dnia: 2018-05-08

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa dróg w miejscowościach Sangrodz i Zaosie. Część I Przebudowa ulicy Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz, Część II Przebudowa drogi w miejscowości Zaosie

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

na:

Część II Przebudowa drogi w miejscowości Zaosie za cenę 98 953.99 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji, termin realizacji zamówienia.

Przewozy osobowe EUROBUS, EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

na:

Część I Przebudowa ulicy Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz, za cenę 168 760.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji, termin realizacji zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty/ Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

Oferta nr 1

Część I Przebudowa ulicy Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz,

STRADA Olczyk Adam, Piątek Łukasz s.c.

ul. Tuwima 3/10

97-300 Piotrków Trybunalski

1 - Cena - 43.33

2 - długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  83,33

Oferta n 4
Część I Przebudowa ulicy Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz,

Przewozy osobowe EUROBUS, EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

1 - Cena - 60.00

2 - długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  100,00

Oferta n 3
 Część I Przebudowa ulicy Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz,

Zakład "REK-MEL" H. Ścibiorek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

1 - Cena - 50.63

2 - długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  90,63

Oferta n2

Część II Przebudowa drogi w miejscowości Zaosie

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

1 - Cena - 60.00

2 - długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                   Zamawiający

 

 Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 08.05.2018 godz. 14:53
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 8 2018 godz. 14:53
Liczba odsłon:
  187 od 8 2018 godz. 14:53  (średnio 1.73 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl