Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę dróg w miejscowości Ujazd, Część II Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Ujazd

Numer: RIR.271.1.6.2018/6


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.6.2018/6                                                                                                  Ujazd dnia: 2018-04-20

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę dróg w miejscowości Ujazd, Część II Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Ujazd

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład "REK-MEL" H. Ścibiorek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

na:

Część II Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Ujazd za cenę 83 640.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji, termin realizacji zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

2 - Część II Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Ujazd

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo _Mostowych

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

1 - Cena - 23.09

2 - Długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  63,09

2 - Część II Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Ujazd

Zakład "REK-MEL" H. Ścibiorek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

1 - Cena - 60.00

2 - Długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                           

  Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 20 2018 godz. 12:30
Liczba odsłon:
  260 od 20 2018 godz. 12:30  (średnio 1.95 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl