Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa ul. Zagajnikowej w miejscowości Ujazd

Numer: RIR.271.1.5.2018/4


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.5.2018/4                                                                                                    Ujazd dnia: 2018-04-16

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa ul. Zagajnikowej w miejscowości Ujazd

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przewozy osobowe EUROBUS,EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

na: Przebudowę ul. Zagajnikowej w miejscowości Ujazd za cenę 990 000.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji oraz termin realizacji zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Okres gwarancji

Termin wykonania

Razem

Punktacja w kryteriach oceny ofert

1

Przewozy osobowe EUROBUS,EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

  60,00

  20,00

  20,00

  100,00

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Tryb.

  53,55

  20,00

  20,00

  93,55

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

 

Lp.:

Nr oferty, nazwa iadres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

 

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

                                                                                           Zamawiajaćy

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Małgorzata Kubica
Informacja opublikowana przez:
  dnia 16 2018 godz. 14:56
Liczba odsłon:
  273 od 16 2018 godz. 14:56  (średnio 1.8 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl