Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania w zakresie części: Część I Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd.

Numer: RIR.271.1.6.2018


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Pismo: RIR.271.1.6.2018                                                                                                        Ujazd dnia: 2018-04-11

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa dróg w miejscowości Ujazd

                            Część I Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Część II Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Ujazd

był zobowiązany unieważnić postępowanie w zakresie części:

Część I Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

z powodu: „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

UZASADNIENIE

W postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na Część I Przebudowa ulicy Łąkowej
w miejscowości Ujazd w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 05.04.2018r. godz. 10:00 wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski na kwotę 311 461,26 zł, przewyższającą kwotę 215 000,00 zł, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie Części I Przebudowa ulicy Łąkowej
w miejscowości Ujazd.

Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 PZP unieważnienia postępowania przetargowe w zakresie Części I Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 Zamawiający:

Z up. Wója Gminy Ujazd

(-) Barbara Wojtaszek

Sekretarz Gminy

 

 Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 11 2018 godz. 13:53
Liczba odsłon:
  267 od 11 2018 godz. 13:53  (średnio 1.78 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl