Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów wraz z budową oświetlenia boisk

Numer: RIR. 271.1.1.4.2018


Ogłoszenie nr 528295-N-2018z dnia 2018-03-08 r.

Wójt Gminy Ujazd: Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów wraz z budową oświetlenia boisk
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ujazd, krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6 , 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (URL): www.ujazd.bip.cc
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ujazd.bip.cc

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ujazd.bip.cc

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
nie dotyczy

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej (osobiście, pocztą, kurierem)
Adres:
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97 -225 Ujazd, pokój nr 1 - Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów wraz z budową oświetlenia boisk
Numer referencyjny: RIR. 271.1.1.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: 1. Wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz ze strefami bezpieczeństwa o wymiarach 34,00 x 62,00 = 2.108 m2. W zakresie planowanego do wykonania boiska przewiduje się: - pole do gry o wymiarach 30,00 x 56,00m oznaczone białymi liniami, - osprzęt sportowy w postaci bramek piłkarskich o wymiarach 2,00 x 5,00m. 2. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz ze strefami bezpieczeństwa w wymiarach 32,00 x19,00 m = 608 m2. W skład tego boiska wchodzą: - boisko do koszykówki o wymiarach pola gry 28,00 x 15,00 m, - boisko do siatkówki o wymiarach 18,00 x 9,00 m, - osprzęt sportowy w postaci statywów do koszykówki i rozbieralnych słupków do siatki obsadzonych w tulejach. 3. Systemowe trybuny na 213 miejsc siedzących. 4. Wykonanie piłkochwytów o wysokości 6,00 m. 5. Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej barwionej, tworzącej ciągi komunikacyjne. 6. Następujące obiekty małej architektury: - osiem koszy na śmieci, - sześć ławek z oparciem bocznym i tylnym. 7. Remont odwodnienia boisk piłkarskiego i wielofunkcyjnego. 8. Wykonanie oświetlenia terenu. 9. Przedmiot zamówienia obejmuje również rozbiórkę: - starych nawierzchni boisk oraz bieżni - starego osprzętu sportowego - istniejących 5 szt. lamp oświetleniowych. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, inne dokumenty i uzgodnienia).

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45342000-6

45233200-1

45111000-8

45100000-8

45111200-0

45316100-6

45315300-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe, w szczególności ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem różnic wynikających z waloryzacji, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-14

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-08-14

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wykonania całości przedmiotu umowy objętego zamówieniem nie później niż w terminie do 14 sierpnia 2018r. Termin realizacji stanowi kryterium wyboru Wykonawcy i będzie wynikał z treści oferty wybranego Wykonawcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie
Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 6.1 i 6.2 SIWZ wykonawca dostarcza z ofertą oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 3a do SIWZ): Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły “spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie
Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 6.1 i 6.2 SIWZ wykonawca dostarcza z ofertą oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 3a do SIWZ): Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły “spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną lub kilka robót polegających na wykonaniu przebudowy lub budowy: boiska o nawierzchni z kauczuku oraz boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości łącznej nie niższej niż 1,2 mln brutto. (powyższy warunek można spełnić np. poprzez wskazanie jednej, dwóch lub więcej robót, z których każda obejmowała np. tylko przebudowę, tylko budowę, boiska o nawierzchni z kauczuku lub boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, a których łączna wartość wyniosła 1,2 mln brutto lub więcej)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
SIWZ pkt. 7.2.1. wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku doświadczenia wykonawcy opisanego w pkt 6.1.3 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SIWZ pkt 7.2.3. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 7.2.4. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 10 dni od otrzymania stosowanego wezwania: 7.2.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 7.2.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. 7.2.5. Wszystkie oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 7.2.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.2.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1 i 7.1.2 muszą być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie. 7.2.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
SIWZ pkt 8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych. 8.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 8.3.1. Pieniądzu, 8.3.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 8.3.3. Gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 8.3.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 8.3.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy. 8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 8985 0004 0060 0600 0101 0017 z dopiskiem: 8.4.1. „Wadium w postępowaniu Nr 271.1.4.2018r. na „Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów wraz z budowa oświetlenia boisk”. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 8.5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty oraz kopię dokumentu gwarancyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8.6. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej niezbędne jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank lub firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodne z wymogami określonymi przez prawo bankowe. 8.7. W przypadku poręczenia niezbędne jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zamawiającego) 8.8. Złożone poręczenie/gwarancja musi zawierać 8.8.1. Termin obowiązywania gwarancji/poręczenia od dnia składania ofert do końca okresu związania ofertą na kwotę wskazaną w pkt 8.1. 8.8.2. informacje, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn. Akt 271.1.4.2018. 8.8.3. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” 8.8.4. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 5 ustawy- Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.8.4.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.8.4.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.8.4.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji

20,00

termin realizacji

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych oraz w przypadkach określonych poniżej. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, Zmiany, o których mowa: d) w lit. a. mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń o wymaganych parametrach zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w kosztorysie ofertowym, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie. e) w lit. b i c mogą być wprowadzane, jednakże w tym przypadku Zamawiający nie zgodzi się na zwiększenie wynagrodzenia. Każda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności, terminów i sposobów rozliczeń wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy. 4a. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dowolnych zmian Harmonogramu, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy, w szczególności w zakresie rzeczowym z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą powodować przesunięcia terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia. 4b. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany umowy polegającej na ograniczeniu przedmiotu zamówienia wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy. 5. Ponadto zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia do kwoty równej 80% różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca ten fakt wykaże. 6. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może mieć miejsce, gdy: a) zmiany spowodowane są warunkami atmosferycznymi, w szczególności: I. warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowanych zgodnie z wymaganiami STWIOR, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; II. klęskami żywiołowymi; b) zmiany spowodowane są warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności, gdy wystąpią: I. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał itp.); II. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; III. niewypały, niewybuchy, zagrożenia tąpnięciami, wybuchem; IV. wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nieprzewidywalne w SIWZ; c) zmiany są następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w sytuacji: I. wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; II. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; d) zmiany są następstwem działania organów administracji, w szczególności w sytuacji: I. przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień z właścicielami urządzeń kolidujących z budową, itp. II. odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; III. wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowane; IV. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; V. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. e) wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania umowy. 7. Zmiany podmiotowe w umowie mogą nastąpić w przypadku: a) kumulatywnego przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec Wykonawcy. b) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego wykonawcy (w tym zobowiązania wobec podwykonawców) wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu. c) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki wykonawcy. 8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 6 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 9. Wszystkie wymienione powyżej okoliczności stanowią katalog zmian, które mogą zostać wprowadzone do umowy, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do ich wprowadzenia. 10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; c) zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy. 11. Wykonawcy w żadnym innym wypadku niż wskazane w Umowie nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytułu zwiększonych lub dodatkowych kosztów wynikających z przedłużonego czasu wykonywania robót (w tym za tzw. przestój, utrzymanie zaplecza, pracowników, podwykonawców itp.). W żadnym wypadku nie przysługuje odszkodowanie za tego rodzaju koszty. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4” ustawy Pzp. Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa następuje poprzez wskazanie dowodów oraz działań podjętych w celu ochrony fizycznej i prawnej zmierzających do zatajenia informacji. Brak przedłożenia na dzień składania ofert dowodów potwierdzających ochronę fizyczną i tajną zastrzeżonych informacji będzie skutkowało ich upublicznieniem.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te wraz z dowodami należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>>SIWZ pkt 8.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Ujazd

             (-) Artur Pawlak


Dodano 21 2018 godz. 12:50 przez

Ogłoszenie nr 500061444-N-2018 z dnia 21-03-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 528295-N-2018
Data: 08.03.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III. Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną lub kilka robót polegających na wykonaniu przebudowy lub budowy: boiska o nawierzchni z kauczuku oraz boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości łącznej nie niższej niż 1,2 mln brutto. (powyższy warunek można spełnić np. poprzez wskazanie jednej, dwóch lub więcej robót, z których każda obejmowała np. tylko przebudowę, tylko budowę, boiska o nawierzchni z kauczuku lub boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, a których łączna wartość wyniosła 1,2 mln brutto lub więcej) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: nie dotyczy

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: „Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną lub kilka robót polegających na wykonaniu przebudowy, rozbudowy lub budowy: boiska o nawierzchni syntetycznej (np. Poliuretanu) wykonanej metodą natrysku oraz boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości łącznej nie niższej niż 1,2 mln brutto. Powyższy warunek można spełnić np. poprzez wskazanie jednej, dwóch lub więcej robót, z których każda obejmowała np. tylko przebudowę, tylko rozbudowę, tylko budowę, boiska o nawierzchni syntetycznej (np. Poliuretanu) wykonanej metodą natrysku lub boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, a których łączna wartość wyniosła 1,2 mln brutto lub więcej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2.

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-23, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-28, godzina: 10:00,


Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

 

Pismo: RIR.271.1.4.2018/4                                                                                                    Ujazd dnia: 2018-03-21

 

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-03-14 i 2018-03-16 do Zamawiającego wpłynęłyzapytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów wraz z budową oświetlenia boisk,

Treść zapytań z dnia 14.03.2018 ( Zestaw 1) jest następująca:

Zapytanie 1.

Przedział grubości mikronów dla traw syntetycznych monofilowych waha się w granicach 200-300 mikronów. Jest to najbardziej optymalna grubość dla tego rodzaju włókna. Grubość włókna rekomendowana i uznana za najbardziej optymalną przez Instytut Techniki budowlanej wynosi 300 mikronów. Wnosimy zatem o zmianę parametru z min 650 mikronów na min. 300 mikronów. Co jest standardową wielkością dla tego rodzaju traw syntetycznych.

Odp. na pyt. nr 1

Zamawiający modyfikuje treść ST pkt 2 Materiały , Opis techniczny do projektu pkt „Boisko do piłki nożnej” oraz SIWZ Rozdział 3 pkt 3.9, ppkt a) dotyczący parametrów równoważności dla nawierzchni płyty boiska piłkarskiego i zmienia parametr dotyczący grubość włókien na min. 300 mikronów

Zapytanie nr 2 .

Zaznaczamy, ze w specyfikacji technicznej w parametrach trawy wkradł się błąd jeśli chodzi o ilość pęczków. Dla ilości włókien na poziomie 100.000/m2 ilość pęczków wynosi 6300, a nie jak Zamawiający wskazał 24800 pęczków/m2. Podkreślamy, że wyznacznikiem jakości trawy jest ilość włókien.

Odp. na pyt. nr 2

Zamawiający modyfikuje treść ST pkt 2 Materiały i rezygnuję z wymogu spełniania przez oferowaną nawierzchnię parametru dotyczącego ilości pęczków na m2, gdyż parametr ten wynika z wymaganego parametru gęstości trawy.

Zapytanie nr 3.

W celu weryfikacji jakości trawy przez Zamawiającego, prosimy aby dopuścić jako potwierdzenie jakości, zwyczajowo żądane niżej wymienione dokumenty: Atest PZH, karta techniczna, badanie niezależnego laboratorium potwierdzające parametry oferowanego produktu.

 

 

Odp. na pyt. nr 3

Dopuszcza się nawierzchnie z trawy syntetycznych spełniające warunki opisane w normie PN-EN 15330-1: 2014-2 lub równoważnej oraz posiadające wymagane dokumenty czyli:

-           deklarację właściwości użytkowych lub badania niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości na zgodność z normą PN-EN 15330-1: 2014-02 lub równoważną, lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub wynik badań specjalistycznego koncesjonowanego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe – potwierdzające wartość parametrów zainstalowanej nawierzchni lub dokument równoważny

-              kartę techniczną oferowanejnawierzchni.

Zamawiający nie wymaga załączenia powyższych dokumentów do oferty. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć w/w dokumenty na etapie podpisywania Umowy.

Treść zapytań z dnia 16.03.2018 ( Zestaw 2) jest następująca:

Zapytanie nr 1.

W związku z rozbieżnościami w opisie technologii nawierzchni pu boiska wielofunkcyjnego proszę o potwierdzenie, że zamawiana jest nawierzchnia pu typu NATRYSK.

Odp. na pyt. nr 1

Zamawiający potwierdza, że projektowana nawierzchnia jest nawierzchnią poliuretanową wykonywaną w technologii natryskowej. Nawierzchnia przepuszczalna bezspoinowa.

Zapytanie nr 2.

Projekt i SIWZ podają grubość wierzchniej warstwy użytkowej nawierzchni pu – 3 mm - czyli niezgodnie z technologią nawierzchni pu typu NATRYSK.Grubość > 2 mm jest niezgodna z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez względu na producenta. Informujemy, że jedyny model nawierzchni typu NATRSYK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie.

Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni.Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody.Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią.

Zwiększenie grubości warstwy natrysku może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody.W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni pu typu NATRYSK.W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej (użytkowej) nawierzchni pu typu NATRYSK na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość nawierzchni poprzez zmniejszenie grubości wierzchniej warstwy nawierzchni pu tylko o to aby opisał przedmiot zamówienia zgodnie ze standardami technologicznymi.

Odp. na pyt. nr 2

Zamawiający modyfikuje treść opisu projektu budowlanego pkt „Boisko do piłki siatkowej i koszykowej”

i dostosowuje treść do sformułowań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, to znaczy słowa „warstwa użytkowa grubości 3mm” zmienia się na „warstwa użytkowa grubości 2-3mm”.

oraz na rysunku K-02 w opisie przekroju wiersz pierwszy zmienia się z „górna warstwa natryskowa gr. 3mm z granulatu kolorowego EPDM zmieszanego z klejem poliuretanowym” na „górna warstwa natryskowa gr. 2-3mm z granulatu kolorowego EPDM zmieszanego z klejem poliuretanowym”.

Pozostałe projektowane warstwy bez zmian.

Dopuszcza się nawierzchnie poliuretanowe spełniające warunki opisane w normie PN EN 14877:2014 lub równoważnej oraz posiadające wymagane dokumenty czyli:

  •  

-              kartę techniczną oferowanej nawierzchni.

Zamawiający nie wymaga załączenia powyższych dokumentów do oferty. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć w/w dokumenty na etapie podpisywania Umowy.

Zapytanie nr 3.

Projekt przewiduje obrzeża boiska do piłki nożnej typu soft, które jest drogim i nie najlepszym rozwiązaniem.Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie specjalnych nakładek gumowych, które są klejone do obrzeży betonowych – nakładki te maja kształt zaokrąglony, co bardziej zabezpiecza przed kontuzją w przypadku uderzenia.W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie stosowania obrzeży betonowych + klejonych nakładek gumowych.

Odp. na pyt. nr 3

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy boisku do piłki nożnej obrzeży typu soft lub klejonych gumowych nakładek na obrzeża betonowe, lecz system ten należy zamontować w sposób, który nie będzie utrudniał odpływu wód powierzchniowych z płyty boiska.

Zapytanie nr 4.

Specyfikacja techniczna podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych nawierzchni pu typu NATRYSK w sposób niezgodny ze standardami w branży i obowiązującą normą.Projekt podaje:

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej :
1. Wytrzymałość na rozciąganie 1,05 – 1,10 N/mm2
2. Wytrzymałość na rozdzieranie 140 – 150 N
3. Zmiana wymiarów po działaniu temp. 60 º C 0,01 – 0,03 %
4. Ścieralność w aparacie Tobera 1,10 – 1,20 g
5. Mrozoodporność - zmiany masy 0,40 – 0,50 % - zmiana wyglądu bez zmian
6. Odporność na działanie cykli hydrotermicznych - zmiany masy 0,3 – 0,4 % - zmiana wyglądu bez zmian
7. Przyczepność - do podkładu betonowego 0,65 MPa - do podkładu asfaltobetonowego 0,50 MPa -do podkładu elastycznego ET 0,55 MPa
8. Amortyzacja - redukcja siły w temp. 23º C 39 – 38 %
9. Współczynnik tarcia kinetycznego - nawierzchnia sucha ( min.-max. ) 0,50 – 0,55 – nawierzchniamokra ( min.-max. ) 0,30 – 0,35

oraz

3. Na podstawie wyników badańzgodnie z w/w normąopracowana jest Aprobata Techniczna ITB ,
która jest podstawądo stosowania w budownictwie na terenie Polski.
4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi siędo technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.

Podane w ST parametry techniczne są niezgodnie z normą PN-EN 14877 – obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych.Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

parametr

wartość wymagana wg normy

PN-EN 14877:2014

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa)

≥ 0,4

Wydłużenie podczas zerwania, %

≥ 40

Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha

- nawierzchnia mokra

 

80÷110

55÷110

Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody)

≥ 150

Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g

≤ 4

Odporność po przyśpieszonym starzeniu:

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm²

- wydłużenie podczas zerwania, %

- amortyzacja, %

  - multisport

  - lekkoatletyczna

- odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm²

- zmniejszenie wytrzymałości, %

- wydłużenie podczas zerwania po kolcach, %

- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, %

 

≥ 0,4

≥ 40

 

35÷44 typ SA35÷44

35÷50 typ SA35÷50

 

≥ 0,4

≤ 20

≥ 40

≤ 20

Odporność po sztucznym starzeniu:

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm

- zmiana barwy, stopnie skali szarej

 

≤ 4

≥ 3

Amortyzacja, %:

  - multisport

 

35÷44 typ SA35÷44

Odkształcenie pionowe, mm:

- multisport

- lekkoatletyczna

 

≤ 6

≤ 3

Zachowanie się piłki odbitej pionowo:

- piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport

 

≥ 0,89/≥ 85

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

Projekt manipuluje parametrami i podaje inne parametry niż określa to aktualna norma dla tego typu nawierzchni – projekt podaje parametry w oparciu o starą nomenklaturę ITB, która była stosowana przy rekomendacjach technicznych ITB, która już nie jest stosowana i nie jest kompatybilna z wytycznymi aktualnej normy PN-EN 14877:2014 (wg której badania wykonuje aktualnie również ITB).

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu.

Informujemy, że nie wykonuje się na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie pu) aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne. Wynika to z tego, że nawierzchnie sportowe (w tym pu) nie były sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na które jedynie były wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB.

Jakiś czas temu można było wykonywać rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.Jeśli nawet kiedyś jakaś nawierzchnia miała wykonaną aprobatę lub rekomendację techniczną ITB to nie może to być podstawą o określania wymagań dla przedmiotu zamówienia publicznego w sposób niezgodnych z aktualną normą.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu. Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego czyli typu NATRYSK spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014 i akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana w m. Ujazd tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą.W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu (typu NATRYSK) posiadających:

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość substancji chemicznych)

- Wyników badań WWA

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014 i IAAF. Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane w projekcie wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania musza się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań.

Odp. na pyt. nr 4

W S.T.W.iO.R. w dziale NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO w punkcie 2.3. Zamawiający zmienia treść podanych parametrów i zastępuję się je zapisem: „Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej muszą być co najmniej zgodne z podanymi w normie PN-EN 14877:2014 lub równoważnej”

W celu potwierdzenia właściwej jakości nawierzchni poliuretanowej typu natrysk, wykonawca powinien wykazać, że wykonana nawierzchnia poliuretanowe spełnia warunki opisane w normie PN EN 14877:2014 lub równoważnej oraz posiada wymagane dokumenty czyli:

  •  

-              kartę techniczną oferowanej nawierzchni.

Zamawiający nie wymaga załączenia powyższych dokumentów do oferty. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć w/w dokumenty na etapie podpisywania Umowy.

Zapytanie nr 5.

Proszę o potwierdzenie, że kolorystyka nawierzchni pu ma być w kolorze ceglasto-czerwonym i niebieskim w układzie wg rys. A-06.

Odp. na pyt. nr 5

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego należy wykonać w kolorystyce zgodnej z kolorystyką określoną w projekcie budowlanym rysunek A-06.

Zapytanie nr 6.

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odp. na pytanie nr 6

Nawierzchni poliuretanowa boska wielofunkcyjnego - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania barwionego granulatu z recyklingu. Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu

Zapytanie nr 7.

Specyfikacja techniczna podaje inny opis trawy sztucznej niż SIWZ i projekt.Opis ten wskazuje tylko na jeden produkt – nawierzchnię firmy DESSO.Opis jest również obarczony wadami.Przyjmując, że wiążący jest opis trawy z SIWZ i projektu nie odnosimy się do opisu trawy w specyfikacji technicznej.Proszę o potwierdzenie, że opis trawy sztucznej w specyfikacji technicznej nie jest wiążący natomiast wiążący jest opis z SIWZ i projektu.

Odp. na pyt. nr 7

Zamawiający modyfikuje treść ST, projektu budowlanego oraz SIWZ (w zakresie parametrów równoważności) dotyczących wymagań dla parametrów trawy syntetycznej i zmienia się w sposób następujący:

- grubość włókna na min. 300 mikronów,

- ilość włókien 130000/m2,

Zamawiający rezygnuję się z wymogu spełniania przez oferowaną nawierzchnię parametru dotyczącego ilości pęczków na m2, gdyż parametr ten wynika z wymaganego parametru gęstości trawy.

Zapytanie nr 8.

Projekt i SIWZ podają opis trawy sztucznej:

Nawierzchnia przepuszczalna z trawy syntetycznej w kolorze zielonym (RAL 6017lub zbliżony) o wysokości włókien minimum 60mm i gęstości minimum 97000włókien/m2. Włókna typu monofil koloru zielonego wypełnione piaskiem kwarcowym orazgranulatem EPDM w pierwotnej postaci (nie pochodzącym z recyklingu).Zastosować trawę syntetyczną o składzie włókna 100% polipropylen, grubości włókna min. 60 µ, włókna odporne na działanie promieniowania UV.

Zwracamy uwagę na kilka błędnych zapisów:

- skład włókna – w przypadku traw piłkarskich stosowane są jedynie włókna z polietylenu a nie z polipropylenu. Polietylen to bardziej elastyczny materiał, jest bardziej odporny na łamanie.

- grubość włókna – w przypadku traw sztucznych grubość włókna jest znacznie wyższa – powinna być minimum 230 mikronów.

Jednocześnie informujemy, że projekt przewiduje wyjątkowo niską gęstość włókien 97 000/m2.Informujemy, że optymalna gęstość włókien to min. 130 000/m2.W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę opisu trawy sztucznej na:

Nawierzchnia przepuszczalna z trawy syntetycznej w kolorze zielonym  o wysokości włókien minimum 60mm i gęstości minimum 130 000 włókien/m2. Włókna typu monofil koloru zielonego (dopuszczalne 2 odcienie zielonego) wypełnione piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu w kolorze szarym.Zastosować trawę syntetyczną o składzie włókna 100% polietylen, grubości włókna min. 230 µ, włókna odporne na działanie promieniowania UV.

Odp. na pyt. nr 8

Zamawiający modyfikuje treść ST, Opisu technicznego do projektu pkt „Boisko do piłki nożnej” oraz SIWZ Rozdział 3 pkt 3.9, ppkt a) dotyczący parametrów równoważności dla nawierzchni płyty boiska piłkarskiego

Nawierzchnia przepuszczalna z trawy syntetycznej w kolorze zielonym o wysokości włókien minimum 60mm i gęstości minimum 130 000 włókien/m2. Włókna typu monofil koloru zielonego (Np. RAL 6017 lub zbliżony, dopuszczalne 2 odcienie zielonego) wypełnione piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu w kolorze szarym. Zastosować trawę syntetyczną o składzie włókna 100% polietylen, grubości włókna min. 300 mikronówµ, włókna odporne na działanie promieniowania UV.

Zapytanie nr 9.

Projekt i SIWZ podają:Włókna typu monofil koloru zielonego wypełnione piaskiem kwarcowym orazgranulatem EPDM w pierwotnej postaci (nie pochodzącym z recyklingu).

Informujemy, że do wypełnienia traw sztucznych do piłki nożnej stosuje się następujące granulaty EPDM:

- EPDM recykling – granulat z recyklingu elementów gumowych z kolorze czarnym (najtańszy - droższy ok. 2 razy od SBR).

- EPDM recykling – granulat z recyklingu elementów gumowych z kolorze szarym (droższy ok. 3 razy od SBR).

- EPDM virgin – granulat z pierwotnej produkcji w kolorze zielonym (droższy ok. 8 razy od SBR).

Zastosowanie do wypełnienia trawy sztucznej granulatu EPDM z pierwotnej produkcji spowoduje znaczny wzrost ceny ofert a tym samy zamówienia. Wartość samego wypełnienia przewyższy wartość samej trawy sztucznej.

Proponujemy zastosowanie do wypełnienia trawy sztucznej granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym, który jest powszechnie stosowany i nie wydaje charakterystycznego dla SBR zapachu gumy a jednocześnie jest znacznie tańszy od granulatu EPDM z pierwotnej produkcji.W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie zastosowania granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym.Jeśli Zamawiający utrzymuje wymóg zastosowania granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym, proszę o potwierdzenie, że nie dopuszcza się stosowania granulatów barwionych powierzchniowo tylko w masie.

Odp. na pyt. nr 9

Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej - Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wypełnienia trawy sztucznej zasypki z zastosowaniem piasku kwarcowego (jak w projekcie budowlanym), a następnie granulatem EPDM z recyklingu w kolorze szarym bez charakterystycznego dla SBR zapachu gumy.

Zapytanie nr 10.

SIWZ i projekt nie przewidują wymaganych dokumentów dla trawy sztucznej a to ważna kwestia ponieważ stosowne dokumenty, które są standardem w branży zapewnią Zamawiającemu zaoferowanie właściwych produktów.W związku z powyższym wnosimy o wymaganie dla trawy sztucznej:

- raporttechnicznywg FIFA Quality Concept for Football Turf.

- raport techniczny na zgodność z normą EN 15330-1.

- atest higieniczny PZH.

Odp. na pyt. nr 10

Dopuszcza się nawierzchnie z trawy syntetycznych spełniające warunki opisane w normie PN-EN 15330-1: 2014-2 lub równoważnej oraz posiadające wymagane dokumenty czyli:

  • PN-EN 15330-1: 2014-02 lub równoważną, lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub wynik badań specjalistycznego koncesjonowanego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe – potwierdzające wartość parametrów zainstalowanej nawierzchni lub dokument równoważny

-              kartę techniczną oferowanej nawierzchni.

Zamawiający nie wymaga załączenia powyższych dokumentów do oferty. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć w/w dokumenty na etapie podpisywania Umowy.

Zapytanie nr 11.

SIWZ podaje wymagania zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną lub kilka robót polegających na wykonaniu przebudowy lub budowy: boiska o nawierzchni z kauczuku oraz boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości łącznej nie niższej niż 1,2 mln brutto. (powyższy warunek można spełnić np. poprzez wskazanie jednej, dwóch lub więcej robót, z których każda obejmowała np. tylko przebudowę, tylko budowę, boiska o nawierzchni z kauczuku lub boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, a których łączna wartość wyniosła 1,2 mln brutto lub więcej)

Określenie „nawierzchni z kauczuku” jest niefortunne ponieważ nie ma potwierdzenia w fachowym i przyjętym w branży nazewnictwie. Przedmiotem zamówienia nie jest nawierzchnia z kauczuku tylko nawierzchnia poliuretanowa.Informujemy, że poprawnym określeniem jest „nawierzchnia poliuretanowa” dlatego wnosimy o stosowną korektę określenia „nawierzchni z kauczuku” na „nawierzchni poliuretanowej”.

Powyższe jest niezbędne dla uniknięcia kuriozalnej sytuacji niespełnienia warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcom, którzy posiadają duże doświadczenie w budowie obiektów z nawierzchnią poliuretanową, jaka jest przyjęta do realizacji.

Odp. na pyt nr 11

„Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną lub kilka robót polegających na wykonaniu przebudowy, rozbudowy lub budowy: boiska o nawierzchni syntetycznej (np. Poliuretanu) wykonanej metodą natrysku oraz boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości łącznej nie niższej niż 1,2 mln brutto.

Powyższy warunek można spełnić np. poprzez wskazanie jednej, dwóch lub więcej robót, z których każda obejmowała np. tylko przebudowę, tylko rozbudowę, tylko budowę, boiska o nawierzchni syntetycznej (np. Poliuretanu) wykonanej metodą natrysku lub boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, a których łączna wartość wyniosła 1,2 mln brutto lub więcej.

Zapytanie nr 12.

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

 

 

Odp. na pyt. nr 12

Zamawiający wymaga wykonania całości przedmiotu umowy objętego zamówieniem nie później niż w terminie do 14 sierpnia 2018r. Przez wykonanie całości przedmiotu umowy objętego zamówieniem Zamawiający rozumie przedmiot umowy skutecznie odebrany przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 13.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. na pyt. nr 13

Zamawiający informuje, że posiada zatwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim dokumentację budowlaną stanowiącą załącznik do decyzji Nr 244/2017 z dnia 24.04.2017r., znak sprawy GB.6740.131.2017 Zamawiający przekazuje w załączeniu niniejszego pisma uprawomocnioną w/w decyzję pozwolenia na budowę oraz zamieszcza w dniu 21.03.2018r na stronie internetowej zamawiającego www.ujazd.bip.cc w załącznikach do przedmiotowego postepowania przetargowego. Ponadto informujemy, że wersję elektroniczną opracowanej dokumentacji budowlanej, na którą składają się: projekt budowlany (branża budowlana), aneks do projektu zagospodarowania – usunięcie kolizji z instalacja techniczną, projekt budowlany- odwodnienie boisk, projekt budowlany – oświetlenie terenu, STWiOR i przedmiary w wymienionych branżach zamieścił wraz z ogłoszeniem o zamówieniu w dniu 08.03.2018r.

Ponadto Zamawiający informuje, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca we własnym zakresie winien skalkulować koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające min. z postanowień SIWZ oraz załączników do niej w tym dokumentacji projektowej wraz z uzupełnieniami oraz w informacjach zawartych w odpowiedziach na zapytania do SIWZ.

Zapytanie nr 14.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że całość przedmiotu zamówienia będzie realizowana na podstawiewydanej przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim uprawomocnionej decyzję pozwolenia na budowę Nr 244/2017, znak sprawy GB.6740.131.2017. z dnia 24.04.2017r.

Wykonawca w przypadku dostrzeżenia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zawartych w Siwz oraz załącznikach do niej powinien ujawnić w trakcie postepowania przetargowego bez zatajania wiedzy o ich istnieniu.

Ponadto Zamawiający informuje, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Okoliczności zmiany umowy na podstawie, której realizowane będzie przedmiotowe zamówienie określono w § 17 Wzoru Umowy 9Załacznik nr 6 do SIWZ).

Treść zapytań z dnia 16.03.2018 ( Zestaw 3) jest następująca:

Zapytanie nr 1.

Projektowane słupy piłkochwytów o przekroju fi 60,2 mm nie spełniają wymagań dla piłkochwytów o wysokości 6000 mm – taki wymiar nie zapewnia stabilności konstrukcji. W związku z powyższym wnosimy o zamianę na słupy o przekroju 80x80x3 mm.

 

Odp. na pyt. nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany wymaganych parametrów słupów do piłkochwytów z rur stalowych o przekroju Ø 60,2 mm na profil stalowy zamknięty 80x80 x3mm.

Zapytanie nr 2.

Projekt przewiduje siatkę piłkochwytu o oczku 80x80x5 mm. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę siatki polipropylenowej na siatkę o oczku 45x45x3 mm. Wytrzymałość jest porównywalna, natomiast siatka o mniejszym oczku jest w mniej podatna na obwisanie.

Odp. na pyt. nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów siatkipiłkochwytów i wymaga zgodnie z projektem zastosowania siatki polipropylenowej o oczkach 80x80x5mm.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów wraz z budową oświetlenia boisk, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Załącznik nr 6 Wzór Umowy KARY UMOWNE § 16,Zamawiający w ust 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

dodaje pkt 1a) o następującej treści:

„1a)     za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 pkt 2) – 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego wskazanego w §13 ust 1 liczonego za każdy dzień opóźnienia, przy czym w przypadku przekroczenia terminów o więcej niż 10 dni, kara będzie liczona w podwójnej wysokości.”

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w celu zapewnienia czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian oraz do złożenia prawidłowej oferty, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 28.03.2018r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.03.2017r. godz. 10:30

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc.

Zamawiający

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 


Dodano 22 2018 godz. 15:02 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Pismo: RIR.271.1.4.2018/10                                                                                                   Ujazd dnia: 2018-03-22

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy:postępowania przetargowego na Przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów wraz z budową oświetlenia boisk,

  1. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie "p.z.p.", Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Z uwagi na rozbieżność między dokumentacją budowlana, a przedmiarem robót w zakresie określenia rodzaju trybuny sportowej Zamawiający wyjaśnia, że na boisku należy zamontować trybuny systemowe dwurzędowe zgodnie zprojektem budowlanym rysunek A-15 oraz projektem zagospodarowania

  1. W wyjaśnieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przywołał miejsca i treści, które mogłyby rodzić wątpliwości wykonawców. Zamawiający w wyjaśnieniach nie dokonał żadnych zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
  3. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ponadto zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p.
  4. Zamawiający dołączy wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą one stanowić integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający:


Z up. Wójta Gminy

(-) Dominika Marjańska

Skarbnik Gminy


Dodano 28 2018 godz. 14:16 przez

Ujazd dnia: 2018-03-28

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

Znak sprawy:RIR.271.1.4.2018                                                                                                                                                 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów wraz
z budową oświetlenia boisk

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazujeinformacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28/03/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 990 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Dro-Mar Marcin Dróżdż

Makowiec, ul. Radomska 138

26-640 Skaryszew

1 428 000.00 zł

27.07.2018

5 lat

30 dni

2

EUROCOURT Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 7

26-600 Radom

1 198 020.00 zł

27.03.2018

5 lat

30 dni

3

ACTIVA LONGIN WITKOWSKI

ul. Narutowicza 53/lok 6

90-130 Łódź

1 691 672.49 zł

27.07.2018

5 lat

30 dni

 

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SIWZ
Dodany: 08.03.2018 godz. 13:25
 
Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Dodany: 08.03.2018 godz. 13:25
 
Załącznik nr 2_Formularz ofertowy
Dodany: 08.03.2018 godz. 13:25
 
Załącznik nr 3 dot. przesłanek wykluczenia
Dodany: 08.03.2018 godz. 13:26
 
Załącznik nr 3a Oswiadczenie dot. warunków udziału
Dodany: 08.03.2018 godz. 13:26
 
Załącznik nr 4 Wykaz robót
Dodany: 08.03.2018 godz. 13:26
 
Załącznik nr 5 Oświadczenie GK
Dodany: 08.03.2018 godz. 13:27
 
Załącznik nr 6 Wzór Umowy
Dodany: 08.03.2018 godz. 13:27
 
Zał. nr 1 do Umowy - Oświadczenie końcowe
Dodany: 08.03.2018 godz. 13:27
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 21.03.2018 godz. 12:50
 
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 21.03.2018
Dodany: 21.03.2018 godz. 12:50
 
Załącznik nr 1 do SIWZ- pozwolenie na budowę
Dodany: 21.03.2018 godz. 12:50
 
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 22.03.2018
Dodany: 22.03.2018 godz. 15:02
 
Informacja z otwarcia ofert z dn. 28.03.2018 r.
Dodany: 28.03.2018 godz. 14:19
 Ostateczny termin składania ofert:
 28 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 8 2018 godz. 13:25
Liczba odsłon:
  731 od 8 2018 godz. 13:25  (średnio 3.56 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl