Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowę piłkochwytu na boisku do piłki nożnej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr:160, położonej w Osiedlu Niewiadów, obręb geod. PGR Niewiadów  Mącznik , gmina Ujazd.

Numer: RIR.272.2.21.2018


Ujazd, 07.02.2018

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd              

RIR.272.2.21.2018

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe wprowadzonym Zarządzeniem NR 117/2015 Wójta Gminy Ujazd z dnia 17 sierpnia 2015r.w trybie zapytania ofertowego na:

Budowę  piłkochwytu na boisku do piłki nożnej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr:160, położonej w Osiedlu Niewiadów, obręb geod. PGR Niewiadów – Mącznik ,  gmina Ujazd.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Budownictwo Sportowe i Ogólne Maciej Kępa

Sarnowo nr 33, 13-124 Kozłowo

 

na: Budowę  piłkochwytu na boisku do piłki nożnej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr:160, położonej w Osiedlu Niewiadów, obręb geod. PGR Niewiadów – Mącznik ,  gmina Ujazd

 

za cenę 14833,80 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca  gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie,  zgodnie z istotnymi warunkami zamówienia oraz cena zaoferowana przez Wykonawcę mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Lp.

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

Cena

brutto

ILOŚĆ PUNKTÓW

1.

SPORT TRANSFER Karolina Bałuk Jawornik 564, 32- 400 Myślenice

 

Oferta nie podlega ocenie

2.

Budownictwo Sportowe i Ogólne Maciej Kępa

Sarnowo nr 33, 13-124 Kozłowo

14833,80 zł

 

100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

 

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

  1. SPORT TRANSFER Karolina Bałuk Jawornik 564, 32- 400 Myślenice

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy.

 

UZASADNIENIE:

Treść złożonej oferty przez Wykonawcę nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający w dniu 02.02.2018r. wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentów.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z dn. 07.02.2018 r. nie dostarczył wymaganego w IWZ pełnomocnictwa do składania ofert oraz potwierdził, że treść złożonej oferty  nie odpowiada treści Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z którymi Wykonawca zobowiązany jest stosować Ustawę Prawo budowlane oraz inne właściwe przepisy, w tym obowiązek zapewnienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia w wymaganej specjalności oraz do obowiązków nałożonych na Zamawiającego w pozwoleniu na budowę. 

 

 

 

 

                                                                                           


Zamawiający

Z up. Wójta Gminy Ujazd

(-) Barbara Wojtaszek

Sekretarz GminyTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 2018 godz. 15:16
Liczba odsłon:
  183 od 7 2018 godz. 15:16  (średnio 1.53 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl