Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas wraz z wykonaniem elementów ogrodzenia - ETAP I i ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stasiolas.

Numer: 271.1.2.2018


Ogłoszenie nr 510139-N-2018 z dnia 2018-01-25 r.

Wójt Gminy Ujazd: :

Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas wraz z wykonaniem elementów ogrodzenia - ETAP I i ETAP II

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stasiolas”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ujazd, krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6 , 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (URL): www.ujazd.bip.cc
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ujazd.bip.cc

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ujazd.bip.cc

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej (osobiście, pocztą, kurierem)
Adres:
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97 -225 Ujazd, pokój nr 1 - Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: : Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas wraz z wykonaniem elementów ogrodzenia - ETAP I i ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stasiolas”.
Numer referencyjny: RIR. 271.1.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas wraz z wykonaniem elementów ogrodzenia - ETAP I i ETAP II. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: 1.1. Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej, dostawa i montaż ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych pełnych, dostawa i montaż 2 szt. bram dwuskrzydłowych systemowych (palisadowych poziomych) ocynkowanych i malowanych proszkowo. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (przedmiar robót, inne dokumenty i uzgodnienia).
II.5) Główny kod CPV: 45233200-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45342000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe, w szczególności ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem różnic wynikających z waloryzacji, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wykonania całości przedmiotu umowy objętego zamówieniem nie później niż w terminie do 30 czerwca 2018r. Termin realizacji stanowi kryterium wyboru Wykonawcy i będzie wynikał z treści oferty wybranego Wykonawcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie
Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 6.1 i 6.2 SIWZ wykonawca dostarcza z ofertą oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 3a do SIWZ): Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły “spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie
Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 6.1 i 6.2 SIWZ wykonawca dostarcza z ofertą oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 3a do SIWZ): Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły “spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną lub kilka robót polegających na wykonaniu przebudowy lub budowy: placów, parkingów lub dróg o nawierzchni z kostki betonowej o wartości łącznej co najmniej 80 tysięcy brutto. (powyższy warunek można spełnić np. poprzez wskazanie jednej, dwóch lub więcej robót, z których każda obejmowała np. tylko przebudowę, tylko budowę, a których łączna wartość wyniosła 80 tysięcy zł brutto lub więcej)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Pkt. 7 Siwz 7.2.1. wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku doświadczenia wykonawcy opisanego w pkt 6.1.3 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pkt. SIWZ 7.2.3. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 7.2.4. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 10 dni od otrzymania stosowanego wezwania: 7.2.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 7.2.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. 7.2.5. Wszystkie oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 7.2.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.2.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w pkt 6.8.2, 6.8.3 muszą być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie. 7.2.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Pkt 8 SIWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych. 8.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 8.3.1. Pieniądzu, 8.3.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 8.3.3. Gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 8.3.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 8.3.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy. 8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 8985 0004 0060 0600 0101 0017 z dopiskiem: 8.4.1. „Wadium w postępowaniu Nr 271.1.2.2018r. na „Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas wraz z wykonaniem elementów ogrodzenia - ETAP I i ETAP II”. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 8.5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty oraz kopię dokumentu gwarancyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8.6. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej niezbędne jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank lub firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodne z wymogami określonymi przez prawo bankowe. 8.7. W przypadku poręczenia niezbędne jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zamawiającego) 8.8. Złożone poręczenie/gwarancja musi zawierać 8.8.1. Termin obowiązywania gwarancji/poręczenia od dnia składania ofert do końca okresu związania ofertą na kwotę wskazaną w pkt 8.1. 8.8.2. informacje, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn. Akt 271.1.2.2018. 8.8.3. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” 8.8.4. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 5 ustawy- Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.8.4.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.8.4.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.8.4.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji

20,00

termin realizacji

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych oraz w przypadkach określonych poniżej. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, Zmiany, o których mowa: d) w lit. a. mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń o wymaganych parametrach zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w kosztorysie ofertowym, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie. e) w lit. b i c mogą być wprowadzane, jednakże w tym przypadku Zamawiający nie zgodzi się na zwiększenie wynagrodzenia. Każda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności, terminów i sposobów rozliczeń wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy. 4a. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dowolnych zmian Harmonogramu, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy, w szczególności w zakresie rzeczowym z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą powodować przesunięcia terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia. 4b. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany umowy polegającej na ograniczeniu przedmiotu zamówienia wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy. 5. Ponadto zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia do kwoty równej 80% różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca ten fakt wykaże. 6. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może mieć miejsce, gdy: a) zmiany spowodowane są warunkami atmosferycznymi, w szczególności: I. warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowanych zgodnie z wymaganiami STWIOR, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; II. klęskami żywiołowymi; b) zmiany spowodowane są warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności, gdy wystąpią: I. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał itp.); II. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; III. niewypały, niewybuchy, zagrożenia tąpnięciami, wybuchem; IV. wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nieprzewidywalne w SIWZ; c) zmiany są następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w sytuacji: I. wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; II. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; d) zmiany są następstwem działania organów administracji, w szczególności w sytuacji: I. przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień z właścicielami urządzeń kolidujących z budową, itp. II. odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; III. wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowane; IV. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; V. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. e) wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania umowy. 7. Zmiany podmiotowe w umowie mogą nastąpić w przypadku: a) kumulatywnego przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec Wykonawcy. b) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego wykonawcy (w tym zobowiązania wobec podwykonawców) wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu. c) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki wykonawcy. 8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 6 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 9. Wszystkie wymienione powyżej okoliczności stanowią katalog zmian, które mogą zostać wprowadzone do umowy, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do ich wprowadzenia. 10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; c) zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy. 11. Wykonawcy w żadnym innym wypadku niż wskazane w Umowie nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytułu zwiększonych lub dodatkowych kosztów wynikających z przedłużonego czasu wykonywania robót (w tym za tzw. przestój, utrzymanie zaplecza, pracowników, podwykonawców itp.). W żadnym wypadku nie przysługuje odszkodowanie za tego rodzaju koszty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4” ustawy Pzp. Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa następuje poprzez wskazanie dowodów oraz działań podjętych w celu ochrony fizycznej i prawnej zmierzających do zatajenia informacji. Brak przedłożenia na dzień składania ofert dowodów potwierdzających ochronę fizyczną i tajną zastrzeżonych informacji będzie skutkowało ich upublicznieniem.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te wraz z dowodami należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Pkt SIWZ 9.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

 

 

 

                                                                                                                         Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 9 2018 godz. 15:10 przez

Ujazd dnia: 2018-02-09

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

Znak sprawy:RIR.271.1.2.2018                                                                                                                                                

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas wraz z wykonaniem elementów ogrodzenia - ETAP I i ETAP II.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazujeinformacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09/02/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 120 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

 

1

"Produstal" P.P.H.U.
inż. Andrzej Smarzyński

ul. Torowa9

62-400Słupca

98 880.00 zł

14.06.2018

5 lat

30 dni

2

Zakład Usług Technicznych ELEKTRA - GW s.c. Kazimierz Wochniak,Czesław Gąsieniec

ul. Wysoka34/36

97-200Tomaszów Mazowiecki

167 401.95 zł

13.06.2018

5 lat

30 dni

3

Przewozy osobowe EUROBUS,EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków11

97-225Ujazd

98 000.00 zł

20.06.2018

5 lat

30 dni

4

Zakład "REK-MEL" H. Ścibiorek

ul. Zachodnia4

97-221Rokiciny

85 722.88 zł

12.06.2018

5 lat

30 dni

5

Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane CEZDROG
Cezary Jeżak

Baby, ul. Sportowa6

97-310Moszczenica

104 931,25 zł

13.06.2018

5 lat

30 dni

 

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 12 2018 godz. 15:00 przez

Ujazd dnia: 2018-02-09

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Znak sprawy:RIR.271.1.2.2018                                                                                                                                                

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas wraz z wykonaniem elementów ogrodzenia - ETAP I i ETAP II.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09/02/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 120 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie wadia złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

 

1

"Produstal" P.P.H.U.
inż. Andrzej Smarzyński

ul. Torowa 9

62-400 Słupca

98 880.00 zł

14.06.2018

5 lat

30 dni

2

Zakład Usług Technicznych ELEKTRA - GW s.c. Kazimierz Wochniak,Czesław Gąsieniec

ul. Wysoka 34/36

97-200 Tomaszów Mazowiecki

167 401.95 zł

13.06.2018

5 lat

30 dni

3

Przewozy osobowe EUROBUS,EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

98 000.00 zł

20.06.2018

5 lat

30 dni

4

Zakład "REK-MEL" H. Ścibiorek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

85 922.88 zł

12.06.2018

5 lat

30 dni

5

Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane CEZDROG
Cezary Jeżak

Baby, ul. Sportowa 6

97-310 Moszczenica

104 931,25 zł

13.06.2018

5 lat

30 dni

 

Zamawiający:

 

 

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 16 2018 godz. 11:05 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

Pismo: RIR.271.1.2.2018/5                                                                                                   Ujazd dnia: 2018-02-16

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)w trybie przetargu nieograniczonegona:

Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas wraz z wykonaniem elementów ogrodzenia - ETAP I i ETAP II

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład "REK-MEL" H. Ścibiorek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

na:

Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas wraz z wykonaniem elementów ogrodzenia - ETAP I i ETAP II za cenę 85 922.88 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji oraz termin realizacji zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Okres gwarancji

Termin wykonania

Razem

1

Zakład "REK-MEL" H. Ścibiorek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

(4)

  60,00

  20,00

  20,00

  100,00

1

"Produstal" P.P.H.U. inż. Andrzej Smarzyński

ul. Torowa 9

62-400 Słupca

(1)

  52,14

  20,00

  20,00

  92,14

1

Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane CEZDROG Cezary Jeżak

Baby, ul. Sportowa 6

97-310 Moszczenica

(5)

  49,13

  20,00

  20,00

  89,13

1

Zakład Usług Technicznych ELEKTRA - GW s.c. Kazimierz Wochniak, Czesław Gąsieniec

ul. Wysoka 34 /36

97-200 Tomaszów Mazowiecki

(2)

  30,80

  20,00

  20,00

  70,80

1

Przewozy osobowe EUROBUS,EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

(3)

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

Przewozy osobowe EUROBUS,EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

Art. 89 ust. 1 pkt 7b

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium (zob. art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp).

Zamawiający w trakcie dokonywania oceny oferty Firmy: Przewozy autobusowe EUROBUS, EUROBRUK Firma „MARUSIK” z siedzibą Buków 11, 97-225 Ujazd, zweryfikował wniesione wadium w formie pieniądza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas wraz z wykonaniem elementów ogrodzenia - ETAP I i ETAP.

Zgodnie z postanowieniami SIWZ Rozdział 8 W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 8985 0004 0060 0600 0101 0017 z dopiskiem:„Wadium w postępowaniu Nr 271.1.2.2018r. na „Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas wraz z wykonaniem elementów ogrodzenia - ETAP I i ETAP II”.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

W wyniku weryfikacji złożonych przez Wykonawcę dokumentów ustalono, że na potwierdzenie wpłaty wadium załączył do oferty kopię elektronicznego przelewu środków na konto wskazane w SIWZ na kwotę 2 500,00 złotych dokonaną w dniu 09.02.2018r.

Stosownie do postanowień SIWZ Rozdział 10 Termin składania ofert upływał w dniu 09.02.2018r., godz. 10:00 (czasu lokalnego).

Z dokumentu wyciągu z polecenia przelewu potwierdzonego przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim oddział w Ujeździe prowadzącym obsługę rachunku bankowego Gminy Ujazd, wadium w formie pieniądza wpłacone przelewem przez Wykonawcę: Przewozy autobusowe EUROBUS, EUROBRUK Firma „MARUSIK, wpłynęło na wskazane w SIWZ konto po terminie składania ofert w dniu 09.02.2018r.o godzinie 14:46. Zatem oferta przed upływem terminu składania ofert tj. 09.02.2018 godz. 10:00 nie była zabezpieczona skutecznie wadium w wymaganej wysokości 2 500,00 złotych.

Obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert oznacza, że w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu wymagana przez zamawiającego kwota wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (uznanie rachunku bankowego wskazanego przez zamawiającego kwotą wadium musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert).

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                           Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SIWZ z dnia 24.01.2018 r.
Dodany: 25.01.2018 godz. 15:10
 
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Dodany: 25.01.2018 godz. 15:10
 
Załącznik nr 2_Formularz ofertowy
Dodany: 25.01.2018 godz. 15:10
 
Załącznik nr 3 dot. przesłanek wykluczenia
Dodany: 25.01.2018 godz. 15:11
 
Załącznik nr 3a Oswiadczenie dot. warunków udziału
Dodany: 25.01.2018 godz. 15:11
 
Załącznik nr 4 Wykaz robót
Dodany: 25.01.2018 godz. 15:11
 
Załącznik nr 5 Oświadczenie GK
Dodany: 25.01.2018 godz. 15:11
 
Załącznik nr 6 Wzór Umowy
Dodany: 25.01.2018 godz. 15:11
 
Zał. nr 1 do Umowy - Oświadczenie końcowe
Dodany: 25.01.2018 godz. 15:11
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 09.02.2018 r.
Dodany: 09.02.2018 godz. 15:10
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - sprostowanie
Dodany: 12.02.2018 godz. 15:00
 
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 16.02.2018 godz. 11:05
 Ostateczny termin składania ofert:
  9 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 25 2018 godz. 15:10
Liczba odsłon:
  459 od 25 2018 godz. 15:10  (średnio 2.29 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl