Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla osób niesłyszących
0
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Numer: RIR.270.1.2018


                          

                                   

Ujazd, dnia 23.01.2018r.

RIR.270.1.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Gmina Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku

L.P.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEWIDYWANY TRYB

RODZAJ ZAMÓWIENIA (wg podziału: roboty budowlane, usługi, dostawy)

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA
(w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)

1

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przesiadłów

przetarg nieograniczony

dostawa

200 000,00 zł

Kwartał II 2018

2

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd

przetarg nieograniczony

dostawa

1 800 000,00 zł

Kwartał I 2018

3

Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w m. Sangrodz

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

470 000,00 zł

Kwartał II 2018

4

Przebudowa ul. Łąkowej w m. Ujazd

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

530 000,00 zł

Kwartał II 2018

5

Przebudowa ul. Zagajnikowej w m. Ujazd

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

800 000,00 zł

Kwartał II 2018

6

Przebudowa ul. Tomaszowskiej dz. Nr 463 w m. Ujazd

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

660 000,00 zł

Kwartał III 2018

7

Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd, poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc wypoczynku i rekreacji

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

8 500 000,00 zł

II Kwartał 2018

8

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujazd tj. budynku Urzędu Gminy w Ujeździe oraz świetlicy wiejskiej w m. Bronisławów

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

180 000,00 zł

Kwartał III 2018

9

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Osiedlu Niewiadów

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

1 500 000,00 zł

Kwartał III 2018

10

Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębniak

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

150 000,00 zł

Kwartał I2018

11

Budowa Świetlicy Wiejskiej w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ojrzanów, gm. Ujazd

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

1 400 000,00 zł

Kwartał III 2018

12

Budowa świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stasiolas

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

380 000,00 zł

Kwartał I 2018

13

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach Gminy Ujazd

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

260 000,00 zł

Kwartał I 2018

14

Zakup Energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019

przetarg nieograniczony

usługi

400 000,00 zł

Kwartał III 2018

15

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

przetarg nieograniczony

usługi

751 000,00 zł

Kwartał III 2018

16

Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7 836 374PLN

przetarg nieograniczony

usługi

900 000,00  zł

Kwartał III 2018

 

ZATWIERDZAM:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 23 2018 godz. 15:23
Liczba odsłon:
  1068 od 23 2018 godz. 15:23  (średnio 3.36 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl