Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2018

Numer: RIR.271.1.17.2017


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.17.2017/6                                                                                                Ujazd dnia: 2018-01-04

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2018

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Novum Spółka Akcyjna

ul. Racławicka 146

02-117 Warszawa

na:

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2018 za cenę 377 948.34 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najniższą cenę.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Razem

1

Novum Spółka Akcyjna

ul. Racławicka 146

02-117 Warszawa

(2)

  100,00 pkt

(377 948.34 zł)

  100,00 pkt

2

Vervis Sp. z o.o.

ul. Zielna 47

87-800 Włocławek

(4)

  96,97 pkt

(389 748.98 zł)

  96,97 pkt

3

PGE Obrót S. A.

 ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów (1)

  93,74 pkt

(403 188.60 zł)

  93,74 pkt

4

ENERGA Obrót SA

Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

(3)

  84,84 pkt

(445 474.24 zł)

  84,84 pkt

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                           Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 4 2018 godz. 09:13
Liczba odsłon:
  299 od 4 2018 godz. 09:13  (średnio 1.87 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl