Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd.

Numer: RIR.271.1.16.2017


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.16.2017                                                                                                               Ujazd dnia: 2018-01-03

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Techniczna Realizacja Procesu Budowlanego Bernard Berski

Rąbień AB, ul. Jaskółcza 10

95-070 Aleksandrów Łódzki

na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd. za cenę 85 977.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia

Razem

1

Techniczna Realizacja Procesu Budowlanego Bernard Berski

Rąbień AB, ul. Jaskółcza 10

95-070 Aleksandrów Łódzki

(5)

  60,00 pkt

(85 977.00 zł)

  40,00 pkt

(powyżej 18 miesięcy dodatkowego doświadczenia)

  100,00 pkt

2

WECTOR Sp. z o.o.

ul. Radzymińska 183

03-576 Warszawa

(1)

  58,20 pkt

(88 638.81 zł)

  40,00 pkt

(powyżej 18 miesięcy dodatkowego doświadczenia)

  98,20 pkt

3

Pilamis Sp. z o.o. Sp. K.

AL. Piłsudskiego 133d /127

92-318 Łódź

(2)

  45,59 pkt

(113 160.00 zł)

  40,00 pkt

(powyżej 18 miesięcy dodatkowego doświadczenia)

  85,59 pkt

4

PHIN Inwestycje Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 63

93-121 Łódź

(3)

  42,36 pkt

(121 770.00 zł)

  40,00 pkt

(powyżej 18 miesięcy dodatkowego doświadczenia)

  82,36 pkt

5

Usługi Budowlane Arkadiusz Łagiewski

ul. Westerplatte 3

26-300 Opoczno

(4)

  0,00 pkt

0,00 pkt

Oferta nie oceniana  z uwagi na wniesienie wadium po terminie składania ofert

  0,00 pkt

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

4

Usługi Budowlane Arkadiusz Łagiewski

ul. Westerplatte 3

26-300 Opoczno

Art. 89. ust.1 pkt 7b

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 3 Pzp oraz na podstawie punktu 7 SIWZ wymagał w niniejszym postępowaniu, aby oferta była zabezpieczona wadium na kwotę 2 000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 21.12.2017r. do godz. 10:00. 

Pkt 7.4 SIWZ: W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 8985 0004 0060 0600 0101 0017 z dopiskiem "Wadium w postępowaniu na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd ". W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego".

Wykonawca (Usługi Budowlane Arkadiusz Łagiewski, ul. Westerplatte 3, 26-300 Opoczno ) złożył ofertę w dniu 21.12.2017r. o godz.  09:00, natomiast środki pieniężne wpłynęły na rachunek Zamawiającego w dniu 21.12.2017r. o godz. 12:09. (w załączeniu dowód księgowy potwierdzający datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego). Wobec powyższego oferta złożona przez Wykonawcę w dniu 21.12.2017r. o godz.  09:00 do upływu terminu składania ofert nie była zabezpieczona wymaganym wadium.

Zamawiający był zobowiązany odrzucić ofertę Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ, wadium nie zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 21.12.2017r. do godz. 10:00.

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

-

-

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się
w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                           


» ZAŁĄCZNIKI «
Powiadomienie BIP
Dodany: 03.01.2018 godz. 12:54
 
Załącznik do powiadomienia o wyborze
Dodany: 03.01.2018 godz. 12:54
 


Informacja opublikowana przez:
  dnia 3 2018 godz. 12:54
Liczba odsłon:
  440 od 3 2018 godz. 12:54  (średnio 2.27 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl