Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Sangrodz

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd

Numer: RIR.271.1.14.2017/28


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

Pismo: RIR.271.1.14.2017/28                                                                                                         Ujazd dnia: 2017-12-05

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)w trybie przetarg nieograniczonyna:

Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

KONSTRUKTOR PROFESIONAL & PROFIT CE

ul. Wronia 65

97-300 Piotrków Tryb.

na:

Budowę budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd za cenę 8 789 500,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji oraz termin realizacji zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Okres gwarancji

Termin wykonania

Razem

1.

KONSTRUKTOR PROFESIONAL & PROFIT CENTER

Piotr Wężyk

ul. Wronia 65

97-300 Piotrków Tryb.

(3)

  60,00

  20,00

  20,00

  100,00

2.

GRAND Andrzej Grygirel

Korzenna 91

33-322 Korzenna

(2)

  57,33

  20,00

  20,00

  97,33

3.

Lepiko Sp. z o. o.

Skórzewo, ul. Skórzewska 19

60-185 Poznań

(1)

  38,44

  20,00

  20,00

  78,44

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się
w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 6 2017 godz. 09:00
Liczba odsłon:
  396 od 6 2017 godz. 09:00  (średnio 2.26 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl