Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Sangrodz

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Numer: RIR.271.1.13.2017/2


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.13.2017/2                                                                                                   Ujazd dnia: 2017-11-27

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

EKOM Maciejczyk Spółka Jawna

ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny

na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za cenę 659 399.40 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena,  termin płatności faktury, maksymalny czas reakcji na reklamacje, poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzy sztucznych i szkła pochodzących z terenu Gminy Ujazd, jaki Wykonawca zobowiązuje sie osiągnąć w 2018 roku.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy (nr oferty)

Cena oferty

Termin płatności faktury

Czas reakcji na reklamację dotyczącą nieodebrania odpadów komunalnych

Poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia  papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła, pochodzących
z ternu Gminy Ujazd, jaki Wykonawca zobowiązuje się osiągnąć w 2018 r.

RAZEM

1

EKOM Maciejczyk Spółka Jawna

ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny

(2)

60,00 pkt

5,00 pkt

20,00 pkt

15,00 pkt

100,00 pkt

2

Eneris Surowce S. A.  Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Majowa 87/89

97-200 Tomaszów Maz.

(1)

 

  50,58 pkt

5,00 pkt

20,00 pkt

15,00 pkt

90,58 pkt

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                           


Z up. Wójta Gminy Ujazd

(-) Barbara Wojtaszek

Sekretarz GminyTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 27 2017 godz. 15:17
Liczba odsłon:
  398 od 27 2017 godz. 15:17  (średnio 2.23 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl