Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup i dostawa mebli i drobnego wyposażenia w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer: RIR.042.7.1.2017


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax 0-44 719-21-29 w. 47

 

Znak sprawy: RIR.042.7.1.2017                                                                                            Ujazd, dnia: 12.10.2017 r.

                                                                          

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Zakup i dostawa mebli i drobnego wyposażenia w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

Część I  ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI

 Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź za cenę brutto 16 199,99 (słownie: szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena

Część II  ZAKUP I DOSTAWA DROBNEGO WYPOSAŻENIA

Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź za cenę brutto: 2 966,18 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 18/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena.

 

 Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

Część

CENA OFERTY BRUTTO

1.

Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29 A

62-090 Mrowino

Część I  ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI

26 445,00 zł

Część II  ZAKUP I DOSTAWA DROBNEGO WYPOSAŻENIA

10 120,00 zł

2.

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2 A

01-237 Warszawa

Część I  ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI

44 594,88 zł

4.

Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Część I  ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI

16 199,99 zł

Część II  ZAKUP I DOSTAWA DROBNEGO WYPOSAŻENIA

2 966,18 zł

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.

Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

  OFERTA NR 3

 

Nowa Szkoła

Ul. POW 25

90-248 Łódź

Część I  ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI

 

Oferta złożona przez Wykonawcę jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego.

  1. Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert wymagał aby Wykonawca udzielił na całość przedmiotu zamówienia co najmniej 5 letniej gwarancji. Oferowany okres gwarancji Wykonawca był zobowiązany podać w formularzu oferty – załącznik nr 2 do zaproszenia. Wykonawca w pkt. 2 formularza oferty wpisał: „Część I Zakup, dostawa i montaż mebli Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie objęty zostanie następującym okresem gwarancji: 2 lata (należy podać co najmniej 5 letni okres)” W związku z powyższym oferta złożona przez Wykonawcę jest niezgodna z treścią zaproszenia do składania ofert i podlega odrzuceniu.
  2. Ponadto Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert wymagał aby Wykonawca wykonał część I ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Oferowany okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca był zobowiązany podać w formularzu oferty – załącznik nr 2 do zaproszenia. Wykonawca w pkt. 4 formularza oferty wpisał: „Część I Zakup, dostawa i montaż mebli Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy do dnia: 16 tygodni (należy podać liczbę tygodni od daty podpisania umowy)” W związku z powyższym oferta złożona przez Wykonawcę jest niezgodna z treścią zaproszenia do składania ofert i podlega odrzuceniu.

   OFERTA NR 3

 

Nowa Szkoła

Ul. POW 25

90-248 Łódź

Część II  ZAKUP I DOSTAWA DROBNEGO WYPOSAŻENIA

Oferta złożona przez Wykonawcę jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego.

  1. Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert wymagał aby Wykonawca udzielił na całość przedmiotu zamówienia co najmniej 5 letniej gwarancji. Oferowany okres gwarancji Wykonawca był zobowiązany podać w formularzu oferty – załącznik nr 2 do zaproszenia. Wykonawca w pkt. 3 formularza oferty wpisał: „Część II Zakup, I Dostawa Drobnego Wyposażenia Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie objęty zostanie następującym okresem gwarancji: 2 lata (należy podać co najmniej 5 letni okres)” W związku z powyższym oferta złożona przez Wykonawcę jest niezgodna z treścią zaproszenia do składania ofert i podlega odrzuceniu.
  2. Ponadto Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert wymagał aby Wykonawca wykonał częśc II ZAKUP I DOSTAWA DROBNEGO WYPOSAŻENIA w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy. Oferowany okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca był zobowiązany podać w formularzu oferty – załącznik nr 2 do zaproszenia. Wykonawca w pkt. 5 formularza oferty wpisał: „Część II Zakup, I Dostawa Drobnego Wyposażenia Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy do dnia: 16 tygodni (należy podać liczbę tygodni od daty podpisania umowy)” W związku z powyższym oferta złożona przez Wykonawcę jest niezgodna z treścią zaproszenia do składania ofert i podlega odrzuceniu.

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 12 2017 godz. 14:08
Liczba odsłon:
  132 od 12 2017 godz. 14:08  (średnio 1.46 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl