Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe

Numer: RIR.271.1.11.2017


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.11.2017/7                                                                                                   Ujazd dnia: 2017-10-10

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę

i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Doradztwo Techniczne-Ochrona Środowiska Leszek Wróblewski

ul. Baczyńskiego 20/16

05-092 Łomianki

na:

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe za cenę 183 270.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (pkt)

Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (pkt)

Razem (pkt)

1

Doradztwo Techniczne-Ochrona Środowiska Leszek Wróblewski

ul. Baczyńskiego 20/16

05-092 Łomianki

(1)

  60,00

  40,00

  100,00

1

ECOKUBE

ul. Wólczańska 128 /134

90-527 Łódź

(9)

  47,10

  40,00

  87,10

1

GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z.o.o.

ul. Wita Stwosza 44

35-113 Rzeszów

(8)

  35,28

  40,00

  75,28

1

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o.

ul. Broniewskiego 3

01-785 Warszawa

(7)

  31,93

  40,00

  71,93

1

Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN" Grzegorz Nowak

ul. Hauke Bosaka 9

25-217 Kielce

(3)

  31,48

  40,00

  71,48

1

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o.

ul. Okrzei 18

64-920 Piła

(6)

0,00

0,00

0,00

1

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.

ul. Opolska 11-19 /lok.1

52-010 Wrocław

(4)

0,00

0,00

0,00

1

EUROTECH Maciej Taff

Stanisławów Drugi, ul Łąkowa 2B

05-119 Legionowo

(2)

  0,00

  0,00

  0,00

1

NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Bór 143/157

42-202 Częstochowa

(5)

  0,00

0,00

  0,00

1

Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej WADIS Sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

(10)

  0,00

  0,00

  0,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

Oferta nr 2

EUROTECH Maciej Taff

Stanisławów Drugi, ul Łąkowa 2B 

05-119 Legionowo

  1. Art. 89. ust. 1 pkt 4
  2. Art. 89 ust. 1 pkt 7a

 

Ad. 1) Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 późn. zm.), w postępowaniu toczącym się w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe" w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz przedstawienie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny zaproponowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności prosząc o przedstawienie kalkulacji ceny z podaniem informacji co do kosztów pracy, materiałów, opłat, zysku i innych elementów składowych ceny. Kalkulacji towarzyszyć miały wyjaśnienia i dowody co do realności przyjętych podstaw wyceny.

Zamawiający wskazał iż złożona przez Wykonawcę
w przedmiotowym postępowaniu oferta wynosi 97 170,00 złotych (brutto). Wartość przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług VAT (23%): wynosi: 344 400,00 zł, natomiast średnia arytmetyczna wszystkich złożonych dziesięciu ofert wynosi 337 930,00 zł. Zatem cena oferty Wykonawcy odbiega o 71,25% od wartości średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych w niniejszym postępowaniu ofert oraz o 71,79 % zł wartości (brutto) zamówienia.
W związku z powyższym zaoferowana cena wydawała się rażąco niska
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości Zamawiającego co do prawidłowości wyceny usługi w zakresie objętym zamówieniem i możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

W odpowiedzi na w/w wezwanie Wykonawca EUROTECH Maciej Taff, Stanisławów Drugi, ul Łąkowa 2B, 05-119 Legionowo, udzielił wyjaśnienia, że podczas tworzenia oferty nastąpiła pomyłka pisarska polegająca na wpisaniu liczby 97 170,00 zamiast właściwej 197 170,00 i  oferta Wykonawcy powinna mieć cenę 197 170,00 złotych.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 i 2 P.z.p. Zamawiający: - może wezwać wykonawcę do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert; -jest zobowiązany poprawić: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wyjaśnienia wykonawcy i poprawienie omyłek nie mogą prowadzić do zmiany treści złożonej oferty.

Zamawiający informuje, iż w złożonej przez Wykonawcę ofercie nie została popełniona oczywista omyłka pisarska z uwagi na to, że
w formularzu ofertowym Wykonawca podał cenę ryczałtową brutto
w kwocie 97 170,00 złotych jednocześnie wpisując ją poprawnie (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100), następnie wyliczając prawidłowo kwotę VAT (23%) tj. 34 270,00 złotych (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100). Zatem wszystkie wyliczenia zostały dokonane poprawnie. Poprawienie omyłek nie może prowadzić do wytworzenia oświadczenia woli o nowej treści. Zmiana ceny oferty jest istotną zmianą treści oferty. Zamawiający nie może modyfikować oświadczenia woli wykonawcy, jeżeli nie jest w stanie bez jego pomocy, a tym samym ingerowania w treść oświadczenia woli Wykonawcy złożonego w ofercie, skorygować wysokości ceny oferty.

Zamawiający dokonując oceny złożonych wyjaśnień uznał, iż Wykonawca w niniejszym postępowaniu złożył ofertę na kwotę 97 170 zł  (brutto), która stanowi rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym orzeka jak na wstępie i oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art 89.ust.1 pkt 4 Pzp.

 

Ad 2) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający w dniu 29.09.2017r. na podstawie art. 85 ust 2 PZP zwrócił się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (albo jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą).

Wykonawca do dnia upływu terminu związania ofertą czyli do 08.10.2017r. nie przesłał do siedziby Zamawiającego oświadczenia o przedłużeniu terminu związania oferta wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

W związku z powyższym orzeka jak na wstępie i oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art 89.ust.1 pkt 7a PZP

2

Oferta nr 4

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.

ul. Opolska 11-19 /lok.1

52-010 Wrocław

 

Art. 89 ust. 1 pkt 7a

Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający w dniu 29.09.2017r. na podstawie art. 85 ust 2 PZP zwrócił się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (albo jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą). Zamawiający wymagał przesłania oświadczenia do dnia upływu terminu związania ofertą czyli do 08.10.2017r.

Wykonawca w dniu 3.10.2017r. przesłał do siedziby Zamawiającego oświadczenie o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

W związku z powyższym orzeka jak na wstępie i oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art 89.ust.1 pkt 7a PZP

 

Oferta nr 5

NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Bór 143/157

42-202 Częstochowa

Art. 89 ust.1 pkt 7a

 

Ad 2) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający w dniu 29.09.2017r. na podstawie art. 85 ust 2 PZP zwrócił się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (albo jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą).

Wykonawca do dnia upływu terminu związania ofertą czyli do 08.10.2017r. nie przesłał do siedziby Zamawiającego oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

W związku z powyższym orzeka jak na wstępie i oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art 89.ust.1 pkt 7a PZP

 

Oferta nr 6

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o.

ul. Okrzei 18

64-920 Piła

 

Art. 89 ust. 1 pkt 7a

Ad 2) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający w dniu 29.09.2017r. na podstawie art. 85 ust 2 PZP zwrócił się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (albo jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą).

Wykonawca do dnia upływu terminu związania ofertą czyli do 08.10.2017r. nie przesłał do siedziby Zamawiającego oświadczenia o przedłużeniu terminu związania oferta wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

W związku z powyższym orzeka jak na wstępie i oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art 89.ust.1 pkt 7a PZP

3

Oferta nr 10

Firma Konsultacyjno-projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej WADIS Sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15 

85-065 Bydgoszcz

  1. Art. 89 ust. 1 pkt 7b
  2. Art. 89 ust. 1 pkt 7a

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 3 Pzp oraz na podstawie punktu 7 SIWZ wymagał w niniejszym postępowaniu, aby oferta była zabezpieczona wadium na kwotę 7 000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 08.09.2017r. do godz. 10:00. 

7.4.          W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 8985 0004 0060 0600 0101 0017 z dopiskiem "Wadium

w postępowaniu na „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe". W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego".

Wykonawca złożył ofertę w dniu 08.09.2017r. o godz.  09:35, natomiast środki pieniężne nie wpłynęły na rachunek Zamawiającego. Wobec powyższego oferta złożona w dniu 08.09.2017r. o godz.  09:35 przez Wykonawcę  do upływu terminu składania ofert nie była zabezpieczona wymaganym wadium.

Zamawiający był zobowiązany odrzucić ofertę Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ, wadium nie zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 08.09.2017r. do godz. 10:00.

Ad 2) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający w dniu 29.09.2017r. na podstawie art. 85 ust 2 PZP zwrócił się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (albo jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą).

Wykonawca do dnia upływu terminu związania ofertą czyli do 08.10.2017r. nie przesłał do siedziby Zamawiającego oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

W związku z powyższym orzeka jak na wstępie i oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art 89.ust.1 pkt 7a PZP

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się
w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                    Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2017 godz. 16:18
Liczba odsłon:
  155 od 10 2017 godz. 16:18  (średnio 1.54 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl