Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
Zaproszenie do składania ofert na: zakup i dostawa sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie Klubu Senior + poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd, w ramach dofinansowanego zadania publicznego pod nazwą Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015 2020 Edycja 2017, Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior +

Numer: RIR. 272.2.272.2017


                

GMINA UJAZD

PLAC KOŚCIUSZKI 6

97-225 UJAZD

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RIR. 272.2.272.2017

ISTOTNE WARUNKI

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(IWZ)

DLA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA DOSTAWĘ

przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe wprowadzonym Zarządzeniem NR 117/2015 Wójta Gminy Ujazd z dnia 17 sierpnia 2015r.

na:

Zakup i dostawa sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie Klubu „Senior +” poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd

 

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

                                                                              (zatwierdzone dnia 09.10.2017)

 

 

 

 

 

 1. Zamawiający

Zamawiającym jest :

Gmina Ujazd

                                               Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

tel.: 044 719 21 23, fax.: 044 719 21 29

adresinternetowy: www.ujazd.bip.cc

adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl

 

 1. Postępowanie
  1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
o wartości szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000,00 euro, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe wprowadzonym Zarządzeniem NR 117/2015 Wójta Gminy Ujazd z dnia 17 sierpnia 2015r.

Miejsce Publikacji ogłoszenia o przetargu

Strona internetowa Zamawiającego: www.ujazd.bip.cc

Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 1. Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest jako: zakup i dostawa sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie Klubu „Senior +” poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd, w ramach dofinansowanego zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 Edycja 2017, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior +”

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie Klubu „Senior +” poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewid. 1235, Obręb geodezyjny Ujazd.”
  2. Przedmiot zamówienie będzie obejmował, zakup i dostawę : ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU AGD - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do IWZ. W tym: LODÓWKI oraz KUCHENKI MIKROFALOWEJ.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, które tego  wymagają zaopatrzone  były w instrukcję, karty gwarancyjne, certyfikaty w języku polskim.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko pod adres klubu Senior + tj.: ul. Parkowej 4 w m. Ujazd , uprzedzając telefonicznie minimum 1 dzień wcześniej o planowanej dostawie.

- Cały zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia fabrycznie nowego i wolnego od wad.

 1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na całość przedmiotu zamówienia  minimum 2-letniej gwarancji. Przez całość przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie wszelkie wykonane dostawy objęte umową. Oferowany okres gwarancji należy podać w formularzu oferty.
 2. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówień podwykonawcom. W formularzu oferty- załącznik nr 2 do IWZ- należy podać zakres zamówienia powierzony podwykonawcom oraz firmy podwykonawców.
 3. Szczegółowe obowiązki dotyczące podwykonawców ujęte zostały we wzorze umowy- załącznik nr 3 do IWZ.

 

 1. Miejsce i termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania całości przedmiotu umowy objętego zamówieniem nie później niż
w terminie do 30 listopada 2017r.

Miejsce dostawy zamówienia: Klub Senior + ,  ul. Parkowej 4 w m. Ujazd

 

 1. Sposób przygotowania oferty

5.1.      Wymagania ogólne

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym IWZ,
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
 5. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
  z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wycenić wszystkie elementy wyszczególnione w załączniku nr 1 do IWZ . W przypadku niewypełnienia powyższych zapisów Zamawiający uzna ofertę za niekompletną, która podlegać będzie odrzuceniu, ze względu na brak możliwości porównania ofert.

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do IWZ. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty: łączną cenę brutto, długość okresu gwarancji, termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz pozostałe wymagane informacje. Cena łączna brutto musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia         w tym:  - koszt dostawy,
 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
  1. Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym,  zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:

Oferta na „Zakup i dostawa sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie Klubu „Senior +” poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, pokój nr 1 (Sekretariat)
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 13.10.2017r . godz. 10:00.
  3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrywania.
  4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną (skan oryginału dokumentu)na adres inwestycje@ujazd.com.pl, drogą telegraficzną - faksem na nr (44) 719-21-29 w. 47, za pośrednictwem poczty.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
  1. Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową za realizację całości przedmiotu zamówienia wartość podatku VAT, długość okresu gwarancji, termin realizacji przedmiotu zamówienia i inne wymagane informacje.

Ponadto, Wykonawca wypełnia Załącznik nr 1 zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , kalkulację ceny ofertowej dostarczanego wyposażenia oraz potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego.

W załączniku nr 1 do zaproszenia - Wykonawca podaje ceny jednostkowe, wartość podatku VAT oraz łączną wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wycenić wszystkie elementy wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 1. W przypadku niewypełnienia powyższych zapisów Zamawiający uzna ofertę za niekompletną, która podlegać będzie odrzuceniu, ze względu na brak możliwości porównania ofert.

 1. Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.
 2. Wykonawca podaje cenę brutto w złotych polskich zawierającą podatek od towarów i usług
  w wymaganej przepisami wysokości, oraz kwotę podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do 1 grosza.
 3. Zasady rozliczeń pomiędzy zamawiającym i wykonawcą zostały ujęte we wzorze umowy (załącznik nr 3 do IWZ).

 

 1. Zmiana lub wycofanie oferty
  1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
  2. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

 

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Kryteria oceny ofert opis kryteriów i wybór oferty najkorzystniejszej

 

 1. Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (znaczenie kryterium 100% - 100pkt.). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
 2. W kryterium cena Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej
  w formularzu oferty na podstawie poniższego wzoru:

 

                              cena najniższa

liczba punktów oferty ocenianej   =  -------------------------------     x            100 pkt

cena badana

 

 1. Badanie i ocena ofert
  1. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  2. Wyjaśnienia wykonawcy i poprawienie omyłek nie mogą prowadzić do zmiany treści złożonej oferty.
  3. Zamawiający może poprawić: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
   z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnych warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  4. Poprawienie omyłek nie może prowadzić do wytworzenia oświadczenia woli o nowej treści. Zamawiający nie będzie modyfikować oświadczenia woli wykonawcy, jeżeli nie będzie w stanie bez jego pomocy, a tym samym ingerowania w treść oświadczenia woli Wykonawcy złożonego
   w ofercie, skorygować wysokości ceny oferty.

 

 1. Warunki Umowy

 

Ogólne warunki umowy zostały określone w załączniku nr 3 do IWZ- Wzór umowy.

 

 1. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

 1. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu bądź drogą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie.
 2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści IWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  1. Martyna Wojciechowska –w sprawach merytorycznych i formalnych 44 719 21 23 wew. 48
 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer (44) 719-21-29 w. 47, droga elektroniczną na adres: inwestycje@ujazd.com.pl, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu, i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 6. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 7. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 8. cenę, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji zawarty w ofertach

 

 

Wykaz załączników do SIWZ

Załącznik nr 1               Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja wyposażenia),

                             Załącznik nr 2               Formularz oferty,

Załącznik nr 3               Wzór umowy

 

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Załącznik nr 1 do IWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia AGD
Dodany: 09.10.2017 godz. 15:36
 
Załącznik nr 2 do IWZ- formularz ofertowy AGD
Dodany: 09.10.2017 godz. 15:36
 
Załącznik nr 3 wzór umowy AGD
Dodany: 09.10.2017 godz. 15:36
 Ostateczny termin składania ofert:
 13 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 9 2017 godz. 15:36
Liczba odsłon:
  156 od 9 2017 godz. 15:36  (średnio 1.54 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl