Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania: na: Termomodernizację i remont budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Dębniak

Numer: 271.1.8.2017


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Pismo: RIR.271.1.8.2017/4                                                                                                    Ujazd dnia: 2017-08-10

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Termomodernizację i remont budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Dębniak,

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się , jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie

W dniu 09.08.2017r. Zamawiający wyznaczył termin do składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację i remont budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Dębniak prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie złożono tylko jedna ofertę, której wysokość: 197 551,87 złotych znacznie przekracza kwotę 146 000,00 złotych, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny ofert najkorzystniejszej.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postepowania na w/w podstawie prawnej.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się
w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

 Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Małgorzata Kubica
Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2017 godz. 10:03
Liczba odsłon:
  164 od 10 2017 godz. 10:03  (średnio 1.47 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl