Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
Zamówienia publiczne - poniżej 30 000 euro na: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ( budynek dawnej szkoły) w m. Sangrodz ul. Wspólna 2, nr ewid. dz.61/2 obr. Sangrodz.

Numer: RIR.272.2.208.2017


Ujazd, dn.07.08.2017 r.

 

                                                                                                                            

Zaproszenie do składania ofert

 1.    Zamawiający :

                        Zamawiającym jest :

Gmina Ujazd

                        Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

Tel.  (44) 719 21 23, fax: 044 719 21 29, wew. 47.

adres internetowy:  www.ujazd.bip.cc

adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl 

II.Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
w Ujeździe na Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ( budynek dawnej szkoły)
w m. Sangrodz ul. Wspólna 2, nr ewid. dz.61/2 obr. Sangrodz.

III.   Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest jako: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
( budynek dawnej szkoły) w m. Sangrodz ul. Wspólna 2, nr ewid. dz.61/2 obr. Sangrodz.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

IV. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest remont Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
( budynek dawnej szkoły) w m. Sangrodz ul. Wspólna 2, nr ewid. dz.61/2 obr. Sangrodz.

Przedmiot zamówienia obejmuje min.: rozbiórkę : pokryć dachowych z papy, obróbek blacharskich; rozebranie rur spustowych, rynien; obróbki  z blachy ocynkowanej; naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną; wywiezienie gruzu; rynny dachowe półokrągłe, rury spustowe, demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej, demontaż przewodów uziemiających
i odgromowych; montaż zwodów instalacji odgromowej; pierwszy i następne pomiary instalacji odgromowej.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 - przedmiar robót,

V. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2017 r.

VI.   Sposób przygotowania oferty :

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
 5. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia:

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy – dokument powinien być podpisany przez osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli w imieniu  Wykonawcy.
 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie
  do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

W przypadku składania oferty osobiście lub za pośrednictwem poczty, Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd - zawierającym oznaczenie:  Oferta na: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 ( budynek dawnej szkoły) w m. Sangrodz ul. Wspólna 2, nr ewid. dz.61/2 obr. Sangrodz.

VIII.   Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd- Sekretariat- pokój nr 1.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2017 r. o godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty faksem na nr: 44 719 21 29 wew. 47, e-mailem na adres: inwestycje@ujazd.com.pl  (skan oryginału dokumentu).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Wykonawca podaje w formularzu oferty cenę ryczałtową brutto za realizację całości  przedmiotu zamówienia, stawkę oraz wartość podatku od towarów i usług VAT w wymaganej przepisami wysokości.

Cena łączna brutto musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

X. Kryterium oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100% - 100 pkt.). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną przy spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej w ofercie na podstawie poniższego wzoru:

           cena najniższa

liczba punktów oferty badanej  =  -------------------------------     x  100 pkt

             cena badana

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

XI.   Istotne postanowienia

Istotne postanowienia umowy : zawiera załącznik nr 3 – wzór umowy.

X.    Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

 1. Paweł Lasota – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju  tel.:  44 719 21 23  wew. 29
 2. Martyna Wojciechowska- Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych tel.: 44 719 21 23  wew. 48

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 –przedmiar robót.
 2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy.
 3. Załącznik nr 3  - wzór umowy.

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Załącznik nr 1 -przedmiar na remont dachu w m. Sangrodz
Dodany: 07.08.2017 godz. 14:52
 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- Formularz ofertowy
Dodany: 07.08.2017 godz. 14:52
 
załącznik nr 3 - wzór umowy
Dodany: 07.08.2017 godz. 14:52
 
Odpowiedzi na zapytania w sprawie zaproszenia do składania ofert z dn. 07.08.2017 r.
Dodany: 09.08.2017 godz. 15:43
 
Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dn. 09.08.2017 r.- zdjęcia poglądowe budynek w m. Sangrodz
Dodany: 09.08.2017 godz. 15:43
 
Powiadomienie o zmianach w zaproszeniu RIR.272.2.208.2017
Dodany: 11.08.2017 godz. 15:09
 
Powiadomienie o zmianach w zaproszeniu RIR.272.2.208.2017
Dodany: 11.08.2017 godz. 15:16
 Ostateczny termin składania ofert:
 17 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 2017 godz. 14:52
Liczba odsłon:
  226 od 7 2017 godz. 14:52  (średnio 1.65 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl