Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie I,II,III na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18.

Numer: CUW.271.1.2017


Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                                                            Osiedle Niewiadów, 07.08.2017 r.

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

CUW.271.1.2017

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z 2016 r. poz. 831,  996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933) informuję, że w prowadzonym przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, Osiedle Niewiadów 27 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług transportowych w zakresie „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18” - Zadanie I w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego wykonawcy zawierała  najkorzystniejszy bilans ceny – 60 pkt i czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 pkt  t.j kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

Oferta wykonawcy otrzymała w:

kryterium – cena – 60 pkt,

kryterium –czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 pkt,                    

Otrzymują:

1) Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18 – Zadanie I”

 

Z A W I A D O M I E N I E

                                                        

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18 Zadanie 1”.  Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd zgodnie  z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z 2016 r. poz. 831,  996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18” 
Nr rej. CUW.271.1.2017 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
 

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

 

Cena oferty brutto wynosi: 5,18 zł 

(słownie : pięć złotych 18/100 )

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

Cena:                                                                                    60%,         
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii  :  40%


 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności

składani)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
 Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 

40 %

 

 

Łączna ilość punktów

Oferta nr 1

 

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

60 pkt

40 pkt

100 pkt 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                                                                         p.o. Kierownika

                                                                                                                                                (-) Wojciech Kocięba

 

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                                                            Osiedle Niewiadów, 07.08.2017 r.

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

CUW.271.1.2017

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z 2016 r. poz. 831,  996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933) informuję, że w prowadzonym przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, Osiedle Niewiadów 27 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego               na Świadczenie usług transportowych w zakresie „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18” - Zadanie II w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

„Smykbus” Transport Samochodowy

Wanda Wysmyk

ul. Jana Pawła II 3

97-225 Ujazd

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego wykonawcy zawierała  najkorzystniejszy bilans ceny – 60 pkt i czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 pkt  t.j kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

„Smykbus” Transport Samochodowy

Wanda Wysmyk

ul. Jana Pawła II 3

97-225 Ujazd

Oferta wykonawcy otrzymała w:

kryterium – cena – 60 pkt,

kryterium –czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 pkt,                   

Otrzymują:

1) „Smykbus” Transport Samochodowy

Wanda Wysmyk

ul. Jana Pawła II 3

97-225 Ujazd

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18 – Zadanie II”

 

Z A W I A D O M I E N I E

                                                        

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18 Zadanie 2”.  Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z 2016 r. poz. 831,  996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18” 
Nr rej. CUW.271.1.2017 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
 

„Smykbus” Transport Samochodowy

Wanda Wysmyk

ul. Jana Pawła II 3

97-225 Ujazd

Cena oferty brutto wynosi: 2,37 zł 

(słownie : dwa złote 37/100 )

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

Cena:                                                                                   60%,         
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii  : 40%


 

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności

składani)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
 Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 

40 %

 

 

Łączna ilość punktów

Oferta nr 1

 

„Smykbus” Transport Samochodowy

Wanda Wysmyk

ul. Jana Pawła II 3

97-225 Ujazd

60 pkt

40 pkt

100 pkt 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                                                                                p.o. Kierownika

                                                                                                                                                (-) Wojciech Kocięba

 

 

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                                                            Osiedle Niewiadów, 07.08.2017 r.

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

CUW.271.1.2017

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z 2016 r. poz. 831,  996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933) informuję, że w prowadzonym przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, Osiedle Niewiadów 27 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego               na Świadczenie usług transportowych w zakresie „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18” - Zadanie III w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego wykonawcy zawierała  najkorzystniejszy bilans ceny – 60 pkt i czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 pkt  t.j kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

Oferta wykonawcy otrzymała w:

kryterium – cena – 60 pkt,

kryterium –czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 pkt,                   

Otrzymują:

1) Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18 – Zadanie III”

 

Z A W I A D O M I E N I E

                                                        

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18 Zadanie 3”.  Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z 2016 r. poz. 831,  996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18” 
Nr rej. CUW.271.1.2017 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
 

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

 

Cena oferty brutto wynosi: 4,60 zł 

(słownie : cztery złote 60/100 )

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

Cena:                                                                                    60%,         
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii  :  40%


 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności

składani)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
 Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 

40 %

 

 

Łączna ilość punktów

Oferta nr 1

 

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

60 pkt

40 pkt

100 pkt 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                                                                                 p.o. Kierownika

                                                                                                                                                (-) Wojciech Kocięba

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie I
Dodany: 07.08.2017 godz. 14:03
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie II
Dodany: 07.08.2017 godz. 14:03
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie III
Dodany: 07.08.2017 godz. 14:03
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wojciech Kocięba [Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Ujeździe] dnia 7 2017
Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 2017 godz. 14:03
Liczba odsłon:
  268 od 7 2017 godz. 14:03  (średnio 1.77 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl