Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie plakatu z trwałego tworzywa, dotyczącego promocji projektu pn. Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer: RIR.272.2.181.2017


 

Tytuł projektu: "Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu"

 

 Ujazd, dn. 03.07.2017 r.

Nasz znak: RIR.272.2.181.2017

 

Zaproszenie do składania ofert

  1.    Zamawiający :

Zamawiającym jest :

Gmina Ujazd

                                               Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

Tel.  (44) 719 21 23, fax: 044 719 21 29

adres internetowy:  www.ujazd.bip.cc

adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
w Ujeździe na Opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie plakatu z trwałego tworzywa dotyczącego promocji projektu pn. „Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

III.   Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest jako:

Opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie plakatu z trwałego tworzywa dotyczącego promocji projektu pn. "Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

IV. Zamówienie obejmuje Opracowanie projektu graficznego oraz wydruk plakatu z trwałego tworzywa:

- wymiary: 80x120 cm,

- ilość: 1 szt.,                  

- płyta PCV o gr. 4-8 mm,

 

 

- odporny na warunki atmosferyczne,

- mocowany do ściany.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej wzór graficzny plakatu do akceptacji. Plakat należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany  termin realizacji zamówienia: w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

VI.   Sposób przygotowania oferty :

  1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu.
  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
  5. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII.   Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd- Sekretariat, pokój nr 1.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2017 r.  

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty faksem na nr: 44 719 21 29 wew. 47, e-mailem na adres: w.boloz@ujazd.com.pl  (skan oryginału dokumentu).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.

VII.  Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna zawierać:

  1. formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

W przypadku oferty składanej drogą pocztową bądź osobiście Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd - zawierającym oznaczenie: Oferta na opracowanie projektu graficznego oraz wydruk plakatu z trwałego tworzywa dotyczącego promocji projektu pn. „Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu".

VIII.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto w złotych polskich zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości z dokładnością do jednego grosza oraz wszystkie pozostałe wymagane informacje.

Cena łączna brutto musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

 

IX.   Kryterium oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100% - 100 pkt.). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najniższą ceną. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej w formularzu oferty na podstawie poniższego wzoru:

cena najniższa

liczba punktów oferty badanej   =  -------------------------------     x  100 pkt

 cena badana

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

X.   Istotne postanowienia

Istotne postanowienia: zawiera załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy.

X.    Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

  1. Wioletta Bołoz- Inspektor ds. funduszy inwestycyjnych tel. 44 719 21 23 wew. 43

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - treść plakatu

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składanie ofert
Dodany: 04.07.2017 godz. 14:11
 
Załącznik nr 1 - treść plakatu
Dodany: 04.07.2017 godz. 14:11
 
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Dodany: 04.07.2017 godz. 14:11
 Ostateczny termin składania ofert:
 12 2017 godz. 15:30Informacja opublikowana przez:
  dnia 4 2017 godz. 13:15
Liczba odsłon:
  195 od 4 2017 godz. 13:15  (średnio 1.6 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl