Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stasiolas

Numer: RIR.271.1.6.2017/9


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.6.2017/9                                                                                                  Ujazd dnia: 2017-06-30

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stasiolas

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe HOTEX Sp.J.

ul. Batalionów Chłopskich 57A

25-671 Kielce

na:

Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stasiolas

za cenę 888 125.88 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji oraz termin realizacji zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Okres gwarancji

Termin wykonania

Razem

1

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe HOTEX Sp.J.

ul. Batalionów Chłopskich 57A

25-671 Kielce

(1)

  60,00

  20,00

  20,00

  100,00

1

Konsorcjum WarBud Sp. z o.o. FHU WarBud

ul. Lipowa 16

97-300 Piotrków Trybunalski

(2)

  59,21

  20,00

  20,00

  99,21

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

   

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                                           Z  up. Wójta Gminy Ujazd

                                                                                                                Barbara Wojtaszek

                                                                                                                 Sekretarz Gminy

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stasiolas
Dodany: 30.06.2017 godz. 10:18
 


Informacja opublikowana przez:
  dnia 30 2017 godz. 10:18
Liczba odsłon:
  323 od 30 2017 godz. 10:18  (średnio 1.83 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl