Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Ujazd - ulica Antolin

Numer: RIR.271.1.5.2017


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.5.2017/7                                                                                                             Ujazd dnia: 2017-06-14

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Ujazd - ulica Antolin

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -Mostowych

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

na:

"Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Ujazd- ulica Antolin" w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd, ul. Antolin" za cenę 877 215.41 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w  ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji oraz termin realizacji zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

termin realizacji

długość okresu gwarancji

Razem

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -Mostowych

ul. Południowa 17 /19

97-300 Piotrków Trybunalski

(1)

  60,00 pkt

(877 215,41zł)

  30,00 pkt

(28.08.2017r.)

  10,00 pkt

(5 lat)

  100,00 pkt

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

  

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

   

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                           Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

                                              


» ZAŁĄCZNIKI «
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 14.06.2017 godz. 12:20
 Ostateczny termin składania ofert:
 14 2017Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek dnia 14 2017
Informacja opublikowana przez:
  dnia 14 2017 godz. 12:20
Liczba odsłon:
  153 od 14 2017 godz. 12:20  (średnio 1.44 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl