Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2017  2020. Część 1 zamówienia: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

Numer: RIR.271.1.4.2017/7


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.4.2017/7                                                                                                   Ujazd dnia: 2017-04-20

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2017 – 2020

Część 1  zamówienia: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.  UL. Gdańska 132, 90-520 Łódź, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie

ul. Żwirki i Wigury 23

62-500 Konin  na:

Część 1  zamówienia: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

za cenę 100 731.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, klauzule fakultatywne(5 zaakceptowanych klauzul) oraz klauzule serwisu posprzedażowego (1 zaakceptowana klauzula).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Klauzule fakultatywne

Klauzule serwisu posprzedażowego

Razem

1

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Przedstawicielstwo Generalne w Koninie

ul. Żwirki i Wigury 23

62-500 Konin

(1)

  60,00 pkt

(100 731.00 zł)

20,00 pkt (zaakceptowane klauzule fakultatywne – 5)

4 pkt

(zaakceptowane klauzule serwisu posprzedażowego – 1)

84,00 pkt

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Skierniewicach

ul. Senatorska 25

96-100 Skierniewice

(2)

  52,17 pkt

(115 848.00 zł)

  8,00 pkt

(zaakceptowane klauzule fakultatywne – 2)

12,00 pkt

(zaakceptowane klauzule serwisu posprzedażowego – 3)

  72,17 pkt

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się
w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z upoważnienia Wójta Gminy Ujazd

(-) Dominika Marjańska

Skrabnik Gminy Ujazd

                                                                                           Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 20 2017 godz. 12:51
Liczba odsłon:
  168 od 20 2017 godz. 12:51  (średnio 1.39 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl