Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przebudowę drogi w miejscowości Niewiadów.

Numer: RIR.271.1.3.2017/6


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Ujazd dnia: 2017-04-18

Pismo: RIR.271.1.3.2017/6            

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowę drogi w miejscowości Niewiadów

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Konsorcjum:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski – lider konsorcjum

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski – partner konsorcjum na:

Przebudowę drogi w miejscowości Niewiadów za cenę 1 275 147.33 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w  ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji oraz termin realizacji zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Termin realizacji

Długość okresu gwarancji

Razem

1

Konsorcjum:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski – lider konsorcjum

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów „ERBEDIM”
Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski – partner konsorcjum

(1)

  60,00 pkt

(1 275 147.33 zł)

  30,00 pkt

(27.06.2017r.)

  10,00 pkt

(5 lat)

  100,00 pkt

2

"WŁODAN" Andrzej Włodarczyk, Spółka Jawna

Porszewice 31

95-200 Pabianice

(2)

  55,92 pkt

(1 368 195.24 zł)

  30,00 pkt

(27.06.2017r.)

  10,00 pkt

(5 lat)

  95,92 pkt

3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

(3)

  51,51 pkt

(1 485 303.02 zł)

  0,00 pkt

(15.07.2017r.)

  10,00 pkt

(5lat )

  61,51 pkt

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się
w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Ujazd

(-)  Barbara Wojtaszek

Sekretarz Gminy

                                                                                           Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 2017 godz. 11:54
Liczba odsłon:
  137 od 18 2017 godz. 11:54  (średnio 1.32 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl