Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2017 - 2020

Numer: RIR.271.1.4.2017


Ujazd dnia: 2017-04-12

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.4.2017                                                                                                                                                

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2017 - 2020 odbyło się w dniu 12/04/2017 o godz. 10:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
w wysokości:

części 1 zamówienia: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
w wysokości 120 000.00 zł brutto;

części 2 zamówienia: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE w wysokości 63 000.00 zł brutto;

Oferty złożyli:

Nr oferty

Nr

części

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Liczba zaakceptowanych klauzul fakultatywnych

Liczba zaakceptowanych klauzul serwisu posprzedażowego

1

Część 1

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.  UL. Gdańska 132, 90-520 Łódź, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie

ul. Żwirki i Wigury 23

62-500 Konin

100 731.00 zł

36 miesięcy
z początkiem ochrony ubezpieczeniowej od dnia
30.04.2017 r.

5
(klauzula ubezpieczenia robót budowlano-montażowych, klauzula zwiększonych kosztów działalności, klauzula zastąpienia/odbudowy, klauzula szkód w nasadzeniach (terenach zielonych), klauzula przezornej sumy ubezpieczenia)

1

(klauzula likwidacji drobnych szkód)

1

Część 2

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.  uL. Gdańska 132, 90-520 Łódź, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie

ul. Żwirki i Wigury 23

62-500 Konin

95 029.00 zł

36 miesięcy
z początkiem ochrony ubezpieczeniowej od dnia
30.04.2017 r.

0

0

2

Część 1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Skierniewicach

ul. Senatorska 25

96-100 Skierniewice

115 848.00 zł

36 miesięcy
z początkiem ochrony ubezpieczeniowej od dnia
30.04.2017 r.

2

(klauzula ubezpieczenia robót budowlano-montażowych, klauzula zwiększonych kosztów działalności)

3

(klauzula powiadomienia o szkodzie i przebiegu czynności likwidacyjnych oraz wypłacie odszkodowania, klauzula likwidacji drobnych szkód, klauzula ustanowienia dedykowanego Likwidatora)

2

Część 2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Skierniewicach

ul. Senatorska 25

96-100 Skierniewice

71 219.00 zł

36 miesięcy
z początkiem ochrony ubezpieczeniowej od dnia
30.04.2017 r.

3

(klauzula ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, klauzula utraty dokumentów, klauzula przeniesienia praw własności)

4

(klauzula kradzieży zuchwałej, klauzula samolikwidacji, klauzula ustanowienia dedykowanego Likwidatora, klauzula powiadomienia o szkodzie i przebiegu czynności likwidacyjnych oraz wypłacie odszkodowania)

3

Część 2

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, Oddział I w Łodzi

ul. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20

93-281 Łódź

97 183.00 zł

36 miesięcy
z początkiem ochrony ubezpieczeniowej od dnia
30.04.2017 r.

5
(klauzula ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, klauzula utraty dokumentów, klauzula okolicznościowa, klauzula zassania wody lub innego płynu do silnika, klauzula przeniesienia praw własności)

1

(klauzula kradzieży zuchwałej)

 

Zamawiający

Z upoważnienia Wójta Gminy Ujazd

(-) Barbara Wojtaszek

Sekretarz Gminy

 

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Oświadczenie o braku przynależnosci do grupy kapitałowej
Dodany: 12.04.2017 godz. 14:23
 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitłowej
Dodany: 12.04.2017 godz. 14:23
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 12 2017 godz. 14:23
Liczba odsłon:
  173 od 12 2017 godz. 14:23  (średnio 1.4 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl