Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot.: Budowa oświetlenia ulicznego typu parkowego w miejscowości Ujazd ulica Wodna i ulica Cmentarna

Numer: 3410/12/2008


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dot.:  Budowa oświetlenia ulicznego typu parkowego w miejscowości Ujazd ulica Wodna i ulica Cmentarna
Numer ogłoszenia: 309925 - 2008; data zamieszczenia: 12.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 230127 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, Ujazd, woj. łódzkie, tel. 044 7192123, faks 044 7192129.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego typu parkowego w miejscowości Ujazd ulica Wodna i ulica Cmentarna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego typu parkowego latarnie stylizowane na wzór zabytkowy) w miejscowości Ujazd ulic Wodna i Cmentarna wraz z kablową siecią zasilającą w zakresie : Zadanie nr 1 -Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ujazd, ul. Cmentarna o długości około 200 m Zadanie nr 2 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ujazd, ul. Wodna o długości około 500 m Przedmiot zamówienia obejmuje również : 1) koszty obsługi geodezyjnej 2) koszty uzgodnień i zezwoleń w Zakładzie Energetycznym Łódź - Teren S.A. Rejon Energetyczny w Tomaszowie Maz. 3) koszty uzgodnień w Zakładzie Gazowniczym 4) koszty uzgodnień i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej 5) inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej 6) koszty odbiorów w tym odbioru końcowego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 88270.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego typu parkowego w miejscowości Ujazd ulica Wodna i ulica Cmentarna

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ŻELBUD Żelazowski Bogdan, Zawadzka 58, 97-200 Tomaszów Maz., kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 88270.00
  • Oferta z najniższą ceną: 88270.00 oferta z najwyższą ceną: 107310.57
  • Waluta: PLN.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 12 2008
Informacja opublikowana przez:
  dnia 12 2008 godz. 15:33
Liczba odsłon:
  6148 od 12 2008 godz. 15:33  (średnio 2.77 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl