Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pt. `Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd

Numer: RI.271.1.4.2013/6


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RI.271.1.4.2013/6                                                                      Ujazd dnia: 2013-07-08

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pt. "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd"

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi Doradztwo -Handel Andrzej Kawka

ul. Warszawskie Przedmieście 3/53

99-300 Kutno

na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa
i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd za cenę 55 227.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę cenową

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

 

 

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Doradztwo-Handel

Andrzej Kawka

ul. Warszawskie Przedmieście 3/53

99-300 Kutno

(3)

  100,00

  100,00

2.

P.P.H.U."BASTA" Mirosław Basta

Suków 45

26-650 Przytyk

(2)

 

  82,69

  82,69

3.

Techniczna Obsługa Inwestycji Janusz Gradomski

ul. Piotrkowska 249/251

90-456 Łódź

(6)

  69,08

  69,08

4.

Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o.

ul. Wręczycka 11a

42-200 Częstochowa

(1)

  60,93

  60,93

5.

BUD-INVENT Sp. z o.o.

ul. Odkryta 36A

03-140 Warszawa

(5)

  46,29

  46,29

6.

Grontmij Polska Sp. z o.o.

Ziębicka 35

60-164 Poznań

(4)

  22,59

  22,59

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

 

0

 

  

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

WÓJT GMINY UJAZD

(-) mgr inż. Marcin Grzelczak
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 9 2013
Informacja opublikowana przez:
  dnia 9 2013 godz. 10:35
Liczba odsłon:
  870 od 9 2013 godz. 10:35  (średnio 1.49 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl