Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Sangrodz

Informacja dla osób niesłyszących
0

Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

RIR.270.1.2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok -

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W DOKUMENTACH SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ (m.in. oferta, JEDZ, dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu) -

RIR.271.1.11.2018 Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu 18 2018
godz. 10:00

CUW.271.2.2018 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty-,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie 01.09.2018 r. 30.06.2019 r. -

OSP1/2018 Ochotnicza Straż Pożarna: zakup i dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo  gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI i NFOŚIGW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO `OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH. 20 2018
godz. 10:00

RIR.271.1.12.2018 Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscach atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Ujazd. 12 2018
godz. 10:00

RIR.271.1.15.2018/4 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego `Mikrokosmos` -

RIR.271.1.14.2018/9 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przebudowę ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd. -

RIR.272.2.232.2018 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Rozbiórka budynku gospodarczego i budynku dawnej Szkoły Podstawowej na działce o nr ewid 40/2 obręb Lipianki 25,gm. Ujazd -

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż instalacji solarnych, kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd - Część I -

RIR.272.2.259.2018 Zaproszenie do składania ofert na Nadzór inwestorski nad Przebudową ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego `Mikrokosmos 21 2018
godz. 23:59

RIR.271.1.13.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: `Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy` -

RIR.271.1.11.2018/16 Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania na: Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenuw celu utworzenia `Akademii Sportu`. -

RIR.271.1.13.2018/7 Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania na:`Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy` -

RIR.271.1.17.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Sangrodz 04 2018
godz. 10:00

OSP.1/2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo  gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI i NFOŚIGW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO `OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH. -

RIR.271.1.19.2018 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 01 2018
godz. 10:00

RIR.271.1.18.2018 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 6 600 000, 00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 05 2018
godz. 10:00

RIR.271.1.10.2018/9 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa i montaż instalacji solarnych, kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd w zakresie części II dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i części III dostawa i montaż kotłów na biomasę -

OSP.1/2018 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo  gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI i NFOŚIGW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO `OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH. - 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl